Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Fullmakter ved elektronisk tinglysing

Virksomheter med brukeravtale om systemtilgang til elektronisk tinglysing kan registrere fullmaktsforhold i Kartverkets fullmaktsregister.

Systemet for elektronisk tinglysing krever at innsendinger til systemet er signert med innsendervirksomhetens virksomhetssertifikat. I tillegg må tinglysingsdokumentene som følger med meldingene være signert av rette rettighetshaver i henhold til tinglysingsregelverket. For mange brukere vil det også være mulig å signere selve tinglysingsdokumentene med virksomhetens virksomhetssertifikat. Dette vil først og fremst gjelde sletting av panteretter, samtykke til tinglysing og enkelte andre påtegninger.

Dersom en virksomhet samarbeider med en annen virksomhet for å slette og forvalte tinglyste panteretter, må relasjonen mellom dem være registrert i vårt fullmaktsregister for at det elektroniske systemet skal kunne håndtere relasjonen. Slike relasjoner vil typisk være aktuelt mellom eiendomsmeglere og oppgjørsselskap, og mellom banker og boligkredittselskap.

I tillegg kan en brukervirksomhet gi fullmakt til navngitte personer, typisk medarbeidere, til å foreta de rettslige disposisjonene fullmakten omfatter med sin personlige digitale signatur.

Merk at det i nåværende versjon av systemet ikke er mulig å meddele fullmaktsforhold mellom personer, eller fullmaktsforhold som gjelder disposisjon over eiendommer som hjemmelshaver (salgsfullmakter).

Det er utarbeidet fire fullmaktsskjemaer for å meddele et fullmaktsforhold til Kartverket.

Hvilke skjema som skal benyttes mellom virksomheter avhenger av hvilke muligheter fullmaktsgivervirksomheten har til å signere slettinger og foreta andre påtegninger med virksomhetssertifikat. Det er også en forutsetning at fullmektigvirksomheten er en virksomhet som kan signere for slettinger og andre påtegninger med virksomhetssertifikat.

Fullmakt fra banker

Ved en lovendring i tinglysingsloven § 32 andre ledd (i kraft fra 18. april 2017) har banker mulighet til å slette alle panteretter elektronisk. Dersom en bank skal gi fullmakt til en annen bank eller et boligkredittselskap, kan fullmakten omfatte rett til å slette alle registrerte panteretter, samt foreta enkelte andre påtegninger på panteretten.

Fullmakt fra bank

Fullmakt fra eiendomsmeglere, inkassoselskaper, boligkredittselskaper m.m.

Andre virksomheter, som etter langvarig praksis kan signere for slettinger uten personlig fullmakt (se Rundskriv for Tinglysingen kap 4.4), kan slette enkle pantedokumenter, elektroniske pantedokumenter og sikringsobligasjoner med virksomhetssertifikat. Virksomheter i denne kategorien kan gi fullmakt til å slette og foreta andre påtegninger på de nevnte dokumenttypene. Inkassoselskaper kan gi fullmakt til en annen virksomhet til å slette utleggsforretninger.

Fullmakt fra eiendomsmeglere mm

Fullmakt fra kommune

Mange kommuner har avtale med eksterne virksomheter for administrasjon av kommunens lånetilbud til innbyggerne. For kommunene kan det være aktuelt å gi fullmakt slik at den eksterne virksomheten kan benytte elektronisk tinglysing i arbeidet med låneadministrasjonen. Alternativt kan det være aktuelt å gi fullmakt til en eller flere navngitte personer i kommunen til å signere for tinglysingsdisposisjoner. Fullmaktsskjemaet kan brukes enten som virksomhetsfullmakt eller personfullmakt.

19.03.2024

Fullmakt fra kommune

Fullmakt fra virksomhet til person

En registrert brukervirksomhet kan meddele fullmaktsforhold til navngitte personer til å foreta disposisjoner på vegne av virksomheten. Fullmektigen kan da signere med personlig digital signatur.

Fullmakt fra virksomhet til person

Innsending av fullmakter

Fullmakten må signeres fysisk og sendes til denne postadressen:

Kartverket Ullensvang
Postboks 200
5788 Kinsarvik

Fullmakter vil bli lagt inn i fullmaktsregisteret fortløpende, og innsender får tilbakemelding når fullmakten er registrert. Legg gjerne ved en epost-kontaktadresse, slik at vi kan gi rask tilbakemelding.

Andre spørsmål om fullmakter

Har du spørsmål til bruk av fullmakter ved elektronisk tinglysing, ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 32 11 80 00 eller e-post: tinglysing@kartverket.no. Ikke send fødselsnummer og annen sensitiv informasjon på epost av omsyn til personvern.

Share
XPPT