Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Fra vikingtidens ting til digital tinglysing

Begrepet tinglysing kommer av at rettigheten ble lyst på vikingtidens ting, altså kunngjort. Tinglysing innebar – da som nå – en offisiell registrering for å beskytte for eksempel en eiendomsrett, en bruksrett eller panterett, knyttet til en eiendom eller en ting.

Bygdetinget var på den tida det offentlige sentrum i lokalsamfunnet, og ble vanligvis holdt vår og høst. Her måtte kongemakta bekjentgjøre sine beslutninger og lover for at de skulle være gyldige.

Tinglysing-Magnus-Lagabøtes-Landslov-1274---1276.jpg
TINGLYSING: Magnus Lagabøtes landslov fra 1274 - 1276 fastsatte rammene for hvordan rettigheter skulle tinglyses.

Her ble også skatter innkrevd – og her ble det forhandla (tinga) og kunngjort rettigheter i fast eiendom.

Behovet for tinglysing var først og fremst å sørge for at rettigheten ble kjent, altså gjort vitterlig, i ei tid der få kunne lese og skrive. Det skjedde ved at en av aktørene i handelen erklærte transaksjonen muntlig.

Den svorne skriver

På 1600-tallet skjedde det store endringer med betydning for tinglysingen. Samfunnsutviklingen krevde økt tilgang til kapital, noe som igjen krevde både løsninger og regler for pantsettelse av fast eiendom. Slike regler kom i kong Christian IVs forordning i 1622. Grunnlaget for dagens tinglysingsregler feiret dermed 400 år i fjor.

Bygdetingene hadde på denne tiden blitt første rettsinstans i det norske rettssystemet. Tingene hadde dessuten fått inn en skrivekyndig person som hadde avlagt ed på å skrive rett og sant. Disse ble kalt «svoren skriver», det som seinere ble sorenskriver.

Tinglysing-håndskrift.jpg
SVOREN SKRIVER: Det er mulig noen her har sverget på å skrive sant, men det er vanskelig å fastslå med sikkerhet.

Sorenskriverne førte tingbøker, og etter hvert egne skjøte- og pantebøker, og slapp med dette å lete blant lover og avsagte dommer i uoversiktlige tingbøker for å gjenfinne informasjonen. «Pantebok» brukes fortsatt om tinglysingsarkivet.

Først på midten av 1800-tallet fikk vi et realregister, med oversikt over rettighetshavere og rettigheter sortert på eiendom. Det er grunnlaget for dagens tinglysingsregister, også kalt grunnboka. I matrikkelen ble eiendommene identifisert med navn eller nummer, som du kan lese mer om i matrikkelens historie.

Stor vekst i tinglysing

I starten kunne hvem som helst i teorien få tinglyst hva som helst på hvilken som helst eiendom. Med tinglysingsloven i 1935 kom en undersøkelsesplikt for dommeren for å sikre at dokumentene var i tråd med lovkrav og at de som skulle samtykke, faktisk hadde samtykket.

Samtidig gikk en over fra lysing på tinget til daglige registreringer i dagbøker ved sorenskriverembetene/ tingrettene. Loven har seinere gjennomgått en rekke endringer, blant annet for å tilpasse seg samfunnsutviklingen og til en viss grad også teknologisk utvikling.

Tinglysing-flyttebil.jpg
FLYTTESJAU: I forbindelse med at Kartverket overtok ansvaret for all tinglysing, var det en storstilt flyttesjau med å hente alle arkivene fra landets 87 tingretter.

Stor økonomisk aktivitet i Norge på 70-tallet førte at antallet tinglysinger ble nær fordoblet. Kombinert med økt kontroll for tinglysingsdommeren, ble det behov for effektivisering og overgang fra fysiske bøker til data. Også i dag er det behov for effektivisering, ved å legge til rette for elektronisk tinglysing. Spørsmålet er om det trengs en ny lovprosess, der en starter med blanke ark.

Distriktspolitisk tautrekking

Før tinglysingen ble samla i Kartverket, foregikk den ved 87 tingretter. Overføringen til Kartverket skjedde i en større domstolsreform. Domstolsreformen hadde betydelig politisk interesse, ikke minst distriktspolitisk:

Stortinget ba i juni 2002 regjeringen om å opprette et sentralt tinglysingsregister ved Kartverkets hovedkontor og et sentralt pantebokregister i Ullensvang. Denne siste anmodningen fra Stortinget ble endret til at det isteden skulle etableres et kundesenter i Ullensvang. Seinere fikk også kontoret i Ullensvang ansvaret for tinglysing i borettslagsandeler.

Overføring av tinglysingsembetene pågikk fra mars 2004 til oktober 2007, der et nytt embete ble flytta ca. hver 14. dag. Ansatte på Kartverket dro med stor lastebil til embetet og henta med seg arkivet.

Tinglysing-arkiv.jpg
STORT ARKIV: I løpet av en helg ble hver tingretts arkiv satt på plass hos Kartverket, slik at tinglysingen gikk som normalt allerede påfølgende mandag.

Helga ble brukt til å få på plass alt av pantebøker etc. i arkivet. I løpet av 2005 ble alle nye embeter også konvertert over i Regina som nytt tinglysingssystem samme helg. Påfølgende mandag skjedde tinglysingen på Kartverket – i nytt system!

Parallelt fikk Kartverket i 2006 ansvar for sentral tinglysing i borettslagsandeler ved det nye kontoret i Ullensvang. Dette var på flere måter et nybrottsarbeid. Tidligere lå oversikt over eierandeler og rettigheter hos forretningsførere for de enkelte borettslag. Mange borettslag hadde riktignok store forvaltere som OBOS og USBL, men ellers var borettslagene ymse regulert. Gjennom sentralisering av tinglysingsfunksjonen for borettslagsandeler fikk også eiere og rettighetshavere i borettslagsandeler en mulighet for å sikre sine rettigheter på lik linje med eiere og rettighetshavere i fast eiendom.

Ti på topp innen tinglysing

Samtidig med den massive økningen i antall dokumenter som Kartverket fikk ansvar for, ble det bygd en organisasjon, det ble bygget kompetanse og etablert rutiner, mens man sørget for rett tinglysing til rett tid. Så bra ble tinglysingen at Verdensbanken i 2013 rangerte Kartverket blant de ti beste i verden på tinglysing.

Tinglysing-Nr-10.jpg
TI PÅ TOPP: Kartverkets tinglysing ble i 2014 rangert som ti på topp av Verdensbanken.

Da tinglysingen ble overført til Kartverket, fikk man et tett samarbeid mellom det tinglysingsfaglige og det matrikkelfaglige. De siste tjue årene er det bygd sterke fagmiljø innen eiendomsregistrering.

Etter den tid har tinglysingen tatt flere store skritt. I 2017 ble det lagt til rette for digital innsending av dokumenter til tinglysing, slik at storbrukere etter avtale med Kartverket kan sende inn skjøter og pantedokumenter direkte fra sine saksbehandlingssystemer.

Ved utgangen av 2022 ble nær 70 prosent av alle dokumenter til tinglysing digitalt innsendt. Av disse ble ca 65 prosent helautomatisk behandlet. Også for dokumenter som er innsendt på papir, er saksbehandlingstiden kraftig redusert.

Share
XPPT