Kommunen kan justere en grense mellom to eiendommer ved grensejustering, dersom det er snakk om overføring av små arealer. Grensejusteringer skal ikke tinglyses.

Når arealet som skal overføres er for stort til at det kan grensejusteres, kan det overføres med arealoverføring, jf. matrikkelloven § 15: Arealoverføring kan bare skje mellom eiendommer på samme "nivå" i matrikkelen, for eksempel mellom to grunneiendommer eller mellom to festetomter. Det kan ikke overføres areal mellom en grunneiendom og en festetomt med festenummer.

Kommunen behandler saker om arealoverføring i matrikkelen, og sender deretter melding til tinglysing.

Les mer om arealoverføring i føringsinstruksen for matrikkelen kapittel 4.2.30.

Dette skal sendes til tinglysing

Når en arealoverføring skal tinglyses, må følgende dokumenter sendes inn:

  • Melding til tinglysing - Utskrift fra matrikkelen i to eksemplarer. Areal kan kun overføres mellom to eiendommer per melding.

  • Erklæring om arealoverføring - Skjemaet signeres av hjemmelshavere og evt. festere, ektefeller og vitner. Dersom begge eiendommene har samme hjemmelshaver, er det ikke nødvendig å fylle ut skjemaet.

    Erklæring om arealoverføring - bokmål
    Erklæring om arealoverføring - nynorsk

  • Dokumentavgiftsgrunnlaget må skrives inn i punkt 3 i skjemaet "Erklæring om arealoverføring". Eventuelt må fritaksgrunn oppgis og dokumenteres. Dersom begge eiendommene har samme hjemmelshaver, blir det ikke beregnet dokumentavgift. Les mer om dokumentavgift.
  • Hvis det er tinglyst pant eller andre pengeheftelser på den avgivende eiendommen, som er ulike fra den mottakende eiendommen, må heftelsene frafalles. Se nedenfor.

  • Hvis det er tinglyst en urådighet på den avgivende eiendom, må samtykke fra rettighetshaveren legges ved.

Alt bør sendes inn til tinglysing samlet av kommunen, og kommunen får de ferdig tinglyste dokumentene tilbake. Kommunen får også regningen på tinglysingsgebyr og dokumentavgift.

Pantefrafall ved arealoverføring

Arealet som skal overføres, må i utgangspunktet være heftelsesfritt. Det er bestemt i matrikkelloven § 15.  Reduksjonen av arealet på den avgivende eiendommen, kan ha stor betydning for eventuelle panthavere og andre rettighetshavere. Derfor må rettighetshavere frasi seg rettighetene i det arealet som skal overføres før eller samtidig som arealoverføringen tinglyses.

For å undersøke om det er tinglyst pant eller andre pengeheftelser på den avgivende eiendommen, kan du selv gjøre oppslag i grunnboken i Kartverkets visningstjeneste Se eiendom.

Eventuelle rettighetshavere må frafalle sine rettigheter i det arealet som skal overføres. Dette må gjøres uansett hvor stort arealet er, og uansett om kun den ene eller begge naboeiendommene får tilført areal. Rettigheter må også frafalles ved arealoverføring mellom to eiendommer som har samme eier (grunnbokshjemmel). Dersom pengeheftelsene på den avgivende og mottakende eiendommen er helt like, er det ikke nødvendig med frafall av rettigheter.

Dersom den tinglyste heftelsen er en «obligasjon» må den originale obligasjonen sendes inn når det skal tinglyses et pantefrafall. Er det derimot et pantekrav som er registrert som et «pantedokument» på grunnboksbladet til eiendommen, er det ikke nødvendig å sende inn det originale pantedokumentet. Det kan sendes til tinglysing av panthaveren på forhånd, eller av kommunen som vedlegg til meldingen om arealoverføring. Pantefrafallet kan gjerne formuleres slik:

«XX frafaller pant i areal som skal overføres fra gnr. … bnr. … til gnr. … bnr. ved arealoverføring. Arealet er på YY m2.»

Ved frafall av andre rettigheter enn obligasjoner, kan rettighetshaveren skrive et brev til Kartverket med omtrent samme formulering. Det er viktig at det opplyses om hva slags type rettighet som frafalles, på hvilken eiendom rettigheten er tinglyst, dokumentnummer og tinglysingsdato. Det er ikke nødvendig å sende inn originale avtaledokumenter for andre rettigheter enn obligasjoner.

Les mer om hvordan man frafaller og sletter tinglyste heftelser.

Kravene til pantefrafall ved arealoverføring er de samme som ved sammenslåing av eiendommer. Grunnen til dette er å hindre prioritetskollisjoner mellom heftelser.

Les mer om sammenslåing og prioritet.

Rundskriv og føringsinstruks

Kommunen kan finne mer informasjon om matrikkelføring av arealoverføringer her:

Føringsinstruks for matrikkelen kapittel 4.2.30 - Arealoverføring

Føringsinstruks for matrikkelen kapittel 9.1. - Vedlegg til melding til tinglysing

Rundskriv for Tinglysingen kapittel 14.5. om arealoverføring .