Hopp til innhold

Bruker du Efs? Dette må du lese

7.1 Navigasjonsvarslingstjenesten

Navigasjonsvarsler sendes ut over kystradioen i telefoni og Navtex og gir sjøfarende melding om hendelser/forhold som er til fare for skipsfarten.

Meld fra om feil til navigasjonsvarslingstjenesten

Da de aller fleste hjelpemidler for navigasjon er automatiserte og uten vakthold, kan Kystverket være uten kjennskap til feil og mangler. Det er derfor av stor viktighet at sjøfarende melder fra om uregelmessigheter på navigasjonsinstallasjoner som måtte oppdages.

Andre plutselige hendelser som kan være til fare for skipstrafikken må også meldes fra om.
 For eksempel drivende gjenstander, nedfalt høyspentkabel, grunnstøtt fartøy, sunket fartøy og drivende fiskeredskap.

Melding bes gitt til nasjonal koordinator for navigasjonsvarsler (tidligere kalt NAVCO) hos Kystverket.

Aktive navigasjonsvarsel

Kystverket tilbyr navigasjonsvarsler om forhold på sjøen med innvirkning på navigasjon for sjøfarende.

Generelle navigasjonsvarsler

Norge er gjennom Kystverket med i et internasjonalt samarbeid om navigasjonsvarsler. GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) skal sikre skipsfarten informasjon og kommunikasjon om nødssituasjoner og sikkerhet til sjøs. GMDSS omfatter blant annet sikkerhetsmeldinger, deriblant navigasjonsvarsler WWNWS (World-Wide Navigational Warning Service).

WWNWS administreres av FNs sjøfartsorganisasjon IMO (International Maritime Organization). IMO regulerer hele varslingstjenesten, både med hensyn på hvilke uregelmessigheter eller hendelser som skal varsles, type varsel og varselets utforming.

Navigasjonsvarslingstjenesten (WWNWS) omfatter:

 • NAVAREA varsel (Warning) SafetyNet på satellitt (INMARSAT).
 • Kystvarsel (Coastal Warning), NAVTEX 518 KHz og Telefoni.
 • Lokalvarsel (Local Warning), NAVTEX 490 KHz og Telefoni.
 • NAVAREA varsler (Warning).
 • NAVAREA havvarsel. Navigasjonsvarsel som kun har betydning for havgående fartøy.

Disse varslene sendes ut over satellitt (Safetynet) på engelsk. For det norske NAVAREA sørger Kystverket som nasjonal koordinator for navigasjonsvarsler (tidligere kalt NAVCO) for at innholdet i varselet videresendes til Storbritannia (United Kingdom), som er områdekoordinator for Navarea-1. Storbritannia utsteder alle NAVAREA varsler i NAVAREA-1 på forespørsel fra nasjonale koordinatorer i området.

Kystvarsel (Coastal Warning)

Kystvarsel (Coastal Warning) er et navigasjonsvarsel som har betydning for trafikk langs norskekysten og i fjorder.

Varslene sendes ut over Navtex på engelsk og på telefoni fra kystradiostasjonene på norsk og engelsk. Norske kystvarsler blir utstedt av Kystverket som er nasjonal koordinator for navigasjonsvarsler (tidligere kalt NAVCO). Det er strenge retningslinjer for hva som kommer innenfor kategorien kystvarsler. Hendelsen skal være av plutselig karakter og til fare for skipsfarten.

Planlagte og ikke-akutte hendelser skal varsles gjennom Etterretninger for sjøfarende (Efs).

Hendelser som ikke er til fare for skipsfarten, men som er til fare for annen konstruksjon eller liv og helse, skal eventuelt varsles gjennom Efs. Det utstedes ikke varsel for slike hendelser utenom i særlige tilfeller.

Lokalvarsel (Local Warning)

Lokalvarsel (Local Warnings) er navigasjonsvarsel som kun har betydning for små fartøyer, i områder utenfor ledene eller varsler som ikke kommer inn under kategorien kystvarsel (Coastal Warning), grunnet kravet om at hendelsen skal være til fare for sjøfarten og av plutselig karakter.

Dykkerarbeid er eksempelvis ikke til fare for sjøfarten, men dykkeren kan være utsatt for fare dersom dykkstedet trafikkeres av fartøy.

Lokalvarsel (Local Warning) på 490 KHz er ikke igangsatt i Norge (heller ikke i Danmark eller Sverige), men er benyttet i blant annet i Storbritannia (UK), Tyskland, Frankrike, Portugal og Island. Kystradioen i Norge har imidlertid registrert seg og fått tildelt sendekoder. Det er allerede i dag Navtex-mottakere på markedet som tar begge frekvensene, 518 og 490 KHz. Som et prøveprosjekt utstedes nå lokalvarsel for telefoni i særlige tilfeller.

Lokalvarsler utstedes av Kystverket som er nasjonal koordinator for navigasjonsvarsler (tidligere kalt NAVCO) i vanlig kontortid.

Navarea

Navarea-1 er oppdelt i områder som dekkes av en Navtex-sender. Norge har fem Navtex-områder som dekkes av følgende stasjoner: Svalbard (A), Vardø (V), Bodø (B), Ørlandet (N) og Rogaland (L).

Navigasjonsvarsler som gjelder kystområdene, sendes via den nasjonale NAVTEX-kjeden. Kysten av Norge er dekket av seks 518 kHz NAVTEX serviceområder med følgende B1 bokstaver:

 • Svalbard (A)
 • Bodø (B)
 • Vardø (C)
 • Rogaland (L)
 • Jeløya (M)
 • Ørlandet (N)

For varsler som gjelder havområdene se NAVAREA XIX

Publisering av navigasjonsvarslene på nettstedet er ikke ment å være en erstatning for, eller et alternativ til, NAVTEX , og fritar ikke kapteinen fra deres ansvar å følge med på MSI sendinger i samsvar med bestemmelsene i SOLAS.

Til toppen