Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Konkurs og abandonering

Konkurs anmerkes automatisk i grunnboken og stopper tinglysing av dokumenter som ikke er signert av bostyreren. Ved abandonering må abandoneringserklæringen sendes inn for å overføre grunnbokshjemmel.

 

Tinglysing ved konkurs

Kartverket får elektronisk melding direkte fra Konkursregisteret i Brønnøysund, og konkursen anmerkes umiddelbart i grunnboken på de eiendommene skyldneren har grunnbokshjemmel til. Dersom bostyreren ønsker at konkursen skal anmerkes på flere eiendommer, må bostyreren sende en skriftlig begjæring til Kartverket.

Ved konkurs har ikke hjemmelshaver rett til å råde over eiendommen, verken faktisk eller rettslig, uten samtykke fra bostyreren. Kartverket stopper alle dokumenter som kommer til tinglysing dersom de ikke er signert av bostyreren. Hvis bostyreren ønsker å tinglyse et dokument, må han legge ved kjennelsen fra tingretten om konkursåpning med bostyreroppnevnelse.

Inntreden i legalpant

Konkursboet har en lovbestemt panterett med første prioritet, som kan benyttes til å dekke nødvendige boomkostninger. Dette er bestemt i panteloven § 6-4. Hvis noen innløser boets legalpant, må innløsningen tinglyses for å få rettsvern. Det betyr at bostyreren må fylle ut og signere et pantedokument til fordel for den som innløser. Som dokumentasjon må bostyreren legge ved kjennelsen fra tingretten om konkursåpning med bostyreroppnevnelsen.

Den som innløser boets legalpant, trer inn i boets prioritet for et tilsvarende beløp. Beløpet må oppgis i pantedokumentet, og bostyreren kan skrive i punkt 4 at første prioritet påberopes i henhold til panteloven § 6-4 fjerde ledd. Ved tinglysing vil det bli anmerket på grunnboksbladet at en bedre prioritet enn tinglysingsdatoen er påberopt for legalpantet. Pantedokumentet kan slettes fra grunnboken på vanlig måte.

Når bobestyrer er utilgjengelig

Hvis du skal tinglyse et eierskifte eller slette noe lenge etter et foretak har gått konkurs og bobestyrer ikke er tilgjengelig lengre, kan dokumentet signeres av sittende styre på konkurstidspunktet. Dette kan eventuelt også signeres av alle aksjonærene eller tingretten. Det må legges ved firmaattest eller annen dokumentasjon som viser hvem som kan signere.

Abandonering

Å abandonere betyr å gi fra seg eller å oppgi noe, for eksempel en eiendom eller en rettighet. Da kan den bli gitt tilbake til skyldner eller til panthaver. Grunnen kan være at eiendommen er uten økonomisk interesse for konkursboet, særlig dersom eiendommen er overbeheftet med pant.

Overføring i forbindelse med abandonering

Adresser

Send dokumentene til:
 • For fast eiendom:
  Kartverket Tinglysing
  Postboks 600 Sentrum
  3507 Hønefoss
 • For borettslagsandeler:
  Kartverket Ullensvang
  Postboks 200
  5788 Kinsarvik
Share
XPPT