Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Innløse festerett

For å innløse en festetomt må du først finne ut om du har festerett på et helt bruksnummer, eller om du har festekontrakt på et festenummer. Dersom du har et festenummer må dette gjøres om til et eget bruksnummer. 

 

Omgjøring av festenummer til eget gårds- og bruksnummer

Når du skal innløse en festetomt må du først finne ut om festekontrakten din gjelder et helt gårds- og bruksnummer, eller om det gjelder et festenummer. Dersom du har et festenummer vil det si at festetomten er en del av hovedeiendommen, enten som et punktfeste eller som en oppmålt festegrunn.

Dersom festekontrakten din gjelder festerett med festenummer må den deles fra hovedeiendommen, og gjøres om til et eget bruksnummer før du kan innløse festeretten. Du må kontakte kommunen, som er oppmålingsmyndighet, for å få hjelp til dette. Kommunen sender melding til Kartverket, slik at dette blir tinglyst. Grunnen kan innløses når tomten er tinglyst med eget bruksnummer.

Skjøte fra grunneier

For å tinglyse at festetomten innløses må grunneier fylle ut et skjøte som overfører grunnen fra grunneieren til festeren. Hvis det er flere festere må grunneieren passe på at eierbrøken som føres på skjøtet for innløsing er lik eierbrøken på festeforholdet i grunnboken.

Her finner du skjøte for å innløse bebygd festetomt.

Slette festekontrakten

I punkt 6 på skjøtet kan du skrive begjæring om sletting av festekontrakten. Du kan også utforme sletteerklæringen på et eget ark, som du legger ved skjøtet.

Les mer om sletting av festerett.

Ved innløsing av festerett må festekontrakten slettes

Kartverket godtar ikke tinglysing av et skjøte som kun overfører grunnbokshjemmelen til grunnen med mindre det er tatt stilling til om festekontrakten skal slettes eller ikke.

Dokumentavgift ved innløsning av feste

I skjøtets punkt 3 skal du skrive avgiftsgrunnlaget for dokumentavgift. Dette kan enten være innløsningssummen eller den fulle markedsverdien av tomten.

Ved innløsing av festetomter, kan dere avtale en innløsningspris for tomten, eller innløse tomten etter reglene i tomtefesteloven § 37. Dersom prisen blir fastsatt etter tomtefesteloven § 37, kan du skrive denne summen i skjøtet.

Dersom dere avtaler en annen innløsningssum, eller blir enige om at festeren skal overta tomten vederlagsfritt, må man betale full dokumentavgift av tomtens salgsverdi.

Formulering av fritaksgrunnlaget

Dersom innløsningssummen oppgis som avgiftsgrunnlag, kan du skrive dokumentavgiftsloven § 7 fjerde ledd som lovhjemmel for nedsatt dokumentavgift. Dette kan du for eksempel skrive slik: "XX kr - innløsningssum jf. tomtefesteloven § 37, jf. dokumentavgiftsloven § 7 fjerde ledd".

Heftelser

Ved fradeling av et selvstendig bruksnummer vil alle heftelsene i hovedeiendommen følge med over til det fradelte bruksnummeret. I de tilfellene det er festerett på et helt bruksnummer, vil heftelsene i grunnboken vise som "heftelser i eiendomsrett" og "heftelser i festerett".

Dersom det er opprettet festenummer under hovedbruket, vil heftelsene som hefter i hovedeiendommen også gjelde for grunnen på festetomten med festenummer. Dette vil ikke vise av grunnboken, men vil bli synlig først når festenummeret gjøres til et eget bruksnummer ved fradeling. Grunnboken på en slik eiendom vil derfor vise "hjemmel til festerett" og "heftelser i festerett".

Heftelser som ikke skal hefte i det fradelte bruksnummeret kan slettes fra det nye bruksnummeret. Rettighetshaveren sender en erklæring til Kartverket om pantefrafall i det aktuelle bruksnummeret.

Heftelser som allerede hefter i festeretten skal overføres til grunnen fra det tidspunktet festeren får grunnbokshjemmel til grunnen, dette følger av tomtefesteloven § 18.

Nyttig å vite når du innløser festetomt

Postadresse

Send dokumentene til:

  • Kartverket Tinglysing
    Postboks 600 Sentrum
    3507 Hønefoss
Share
XPPT