Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Slette utlegg i eiendom

Tinglyste utleggsforretninger skal som hovedregel slettes av saksøker eller prosessfullmektig. Slettemelding kan sendes via post eller elektronisk tinglysing.

Hva er en utleggsforretning?

Dersom du skylder noen penger kan de kreve at du betaler det tilbake. Når de krever det inn blir saken sendt til namsmannen, eller namsfogden i større byer, for å tvangsinndrive pengene. Ofte vil utfallet i saken være at namsmannen beslutter å ta pant i en eiendom eller borettslagsandel som skyldneren eier. Dette kalles en utleggsforretning.

Namsmannen sender utleggsforretningen til Kartverket slik at det blir tinglyst som en heftelse på eiendommen eller borettslagsandelen.

Kartverket har ikke myndighet til å overprøve namsmannens beslutning, og tinglyser utleggspant slik namsmyndigheten har besluttet. Dette er uavhengig av om skyldneren står som tinglyst eier til eiendommen eller ikke.

Saksøker eller prosessfullmektig sletter utleggsforretningen

Som hovedregel er det bare den som har en tinglyst rettighet som kan be om å få rettigheten slettet fra grunnboken. Den som har fått en panterett ved en utleggsforretning blir registrert som saksøker. Saksøkeren vil i mange tilfeller være representert ved en prosessfullmektig, som regel et inkassobyrå. Det er disse to, hver for seg eller sammen, som kan slette utleggsforretningen fra grunnboken.

Saksøkeren eller prosessfullmektigen har plikt til å slette utlegget fra grunnboken når kravet har falt bort. Dette følger av tvangsfullbyrdelsesloven § 7-27. Dette gjelder både når pengekravet er betalt, når utlegget blir omgjort etter beslutning fra namsmyndighetene, eller av andre bortfallsgrunner.

Slik blir en utleggsforretning slettet

 • Saksøker eller prosessfullmektig sender inn et skriv til oss der de ber om å slette utlegget. De kan sende inn kopi av utleggsforretningen, eller skrive en løs erklæring.
 • Det må komme tydelig frem i hvilken eiendom utlegget er tinglyst på.
 • Du må oppgi dokumentnummeret utlegget har i grunnboken. Dersom du er usikker på hva dokumentnummeret er, kan du se grunnboksbladet til eiendommen i visningstjenesten Se eiendom.
 • Dokumentet må være signert med original underskrift av enten saksøker eller prosessfullmektig. Det er ikke mulig å slette et utlegg via e-post.
 • Dersom det er en privatperson som signerer som saksøker må også fødselsnummeret (11 siffer) komme frem i brevet.

Kartverket kan ikke endre en beslutning om utlegg

Namsmyndighetene sender utleggsforretningen til tinglysing i grunnboken som en heftelse på den eiendommen eller borettslagsandelen som det er tatt utlegg i. Kartverket har ikke myndighet til å overprøve namsmannens beslutning, og tinglyser utleggspant slik namsmyndigheten har besluttet.

Foreldelse etter 5 år

Hvis det er over 5 år siden utleggsforretningen ble tinglyst, kan Kartverket av eget tiltak slette utlegget. Foreldelsesfristen står i tinglysingsloven § 30 og borettslagsloven § 6-14.

Dersom fristen har gått ut kan du sende en e-post til oss der du ber oss om å slette utlegget fordi det er foreldet. Det er viktig å være klar over at det bare er rettsvernet tinglysingen gir som faller bort når utlegget blir slettet i grunnboken. Om pengekravet til kreditor fortsatt består er et forhold Kartverket ikke kontrollerer.

Dersom utleggsforretningen blir tinglyst på nytt innen fem år, vil foreldelsesfristen være datoen utleggsforretningen ble retinglyst.

Adresser

Send dokumentene til:
 • For fast eiendom:
  Kartverket Tinglysing
  Postboks 600 Sentrum
  3507 Hønefoss
 • For borettslagsandeler:
  Kartverket Ullensvang
  Postboks 200
  5788 Kinsarvik

Ofte stilte spørsmål

Share
XPPT