Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Slette forkjøpsrett og andre løsningsretter

Enkelte forkjøpsretter og andre løsningsretter varer ikke lenger enn 25 år. Kartverket kan derfor slette slike rettigheter fra grunnboken.

Hva er en løsningsrett?

En løsningsrett er en rett til å bli eier av en ting som foreløpig tilhører en annen, for eksempel en eiendom eller deler av en eiendom. Typiske løsningsretter er forkjøpsretter og rett til utskilt tomt.

Hvordan slette en løsningsrett fra eiendommen min?

Eldre løsningsretter som er stiftet for over 25 år siden, kan i mange tilfeller slettes uten at rettighetshaverne har signert en melding om sletting. Dette kan være en fordel i noen saker, for eksempel hvis man har problemer med å få tak i rettighetshaverens signatur for sletting.

Det er ikke ment som en lettvint og rask løsning for dem som har mulighet til å slette etter vanlige regler, med rettighetshavers signatur. 

Regelen om 25 års varighet står i lov om løysingsrettar § 6, jf. § 23. Siden dette er en ufravikelig lovregel, kan Kartverket av eget tiltak slette disse rettighetene som åpenbart opphørt etter bestemmelsen i tinglysingsloven § 31.

Hvilke rettigheter kan slettes?

Den nye regelen om 25 års varighet gjelder for personlige forkjøpsretter, rett til utskilt tomt, gjenkjøpsretter, opsjonsavtaler og andre typer løsningsretter.

Hva kan ikke slettes etter 25 års regelen?

Regelen gjelder ikke for rettigheter som ligger til en annen eiendom, som er utskilt fra denne, eller som er egnet til å slå sammen med denne eiendommen. Det betyr at forkjøpsretter mellom naboer som grenser til hverandre, i mange tilfeller ikke kan slettes.

Hvordan går jeg frem?

Hvis du vet om en forkjøpsrett eller en annen type løsningsrett, som du mener er utgått etter 25-årsregelen, kan du sende et brev eller e-post til Kartverket, og be om å få vurdert om rettigheten kan slettes som åpenbart opphørt.

I henvendelsen må du skrive hva slags type rettighet du vil ha slettet, hvilken dato den er tinglyst og hvilket dokumentnummer den har fått i grunnboken. Du må også fortelle oss hvilken eiendom rettigheten er tinglyst på, med kommune, gårds- og bruksnummer. 

Saksbehandling hos Kartverket

Ettersom den nye regelen ikke gjelder for alle forkjøpsretter og løsningsretter, må hver sak vurderes konkret av Kartverket når den sendes inn. Vi kan ikke uttale oss om en enkeltsak på forhånd.

Hvis du trenger hjelp til å vurdere selve avtalen, eller har andre spørsmål knyttet til lov om løysingsrettar, anbefaler vi at du får juridisk bistand av en advokat eller andre som yter rettshjelp.

Hvordan unngå at rettigheten blir slettet?

Hvis du har en forkjøpsrett eller annen type løsningsrett som er over 25 år, men du vil at den skal vare lengre, må du inngå en ny avtale med dagens eier av eiendommen. Den nye avtalen må signeres av den som er tinglyst eier til eiendommen som gir fra seg en rettighet. Det er med andre ord ikke tilstrekkelig å retinglyse den gamle avtalen, siden selve rettigheten faller bort etter 25 år, ikke bare rettsvernet ved tinglysing.

Du må sende den nye avtalen til tinglysing i posten. Du kan samtidig legge ved en erklæring om sletting av den gamle rettigheten.

Adresse

Send dokumentene til:
  • For fast eiendom:
    Kartverket Tinglysing
    Postboks 600 Sentrum
    3507 Hønefoss
  • E-post: post@kartverket.no

Ofte stilte spørsmål

Share
XPPT