Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Feil grenser i eiendomskartet

Eiendomsgrenser er noen ganger registrert på feil sted, eller med hjelpelinjer som ikke samsvarer med de virkelige grensene. Kommunen oppdaterer eiendomskartet.

Hvis eiendomsgrensen er feil

Hvis du har oppdaget en grense du mener er feil, eller du har informasjon om en grense som ikke er registrert, kan du kontakte kommunen hvor eiendommen ligger. Kommunen er lokal matrikkelmyndighet og har ansvar for å veilede.

I slike saker kan det være nødvendig å fremskaffe dokumentasjon som viser hva du mener er de riktige grensene for eiendommen. Dette kan være gamle skylddelingsforretninger og utskiftingskart, jordskiftesaker eller andre dokumenter som gjelder eiendommen. Hvis noen av disse dokumentene er tinglyst, kan du bestille en kopi fra Kartverket eller Statsarkivene.

Med slik dokumentasjon kan dere kontakte kommunen for nærmere veiledning for å korrigere grensene. Dersom du og naboen er uenige om hvor grensen går, kan verken Kartverket eller kommunen avgjøre tvisten. Saken må bringes inn for forliksrådet, de ordinære domstolene eller jordskifteretten.

Opplysninger om areal

Arealet til en eiendom er beregnet på grunnlag av de registrerte grensene, eventuelt hjelpelinjer som omslutter eiendommen. Hvor presist arealet er, avhenger derfor av hvor nøyaktige grensene er.

Dersom arealet er beregnet helt eller delvis på grunnlag av hjelpelinjer, er arealet upresist. Dette vil fremgå av arealmerknadene. Arealmerknaden finner du ved å trykke på «Vis mer informasjon» om eiendommen i «Norgeskart».

Opplysninger om eiendomsgrenser

Norgeskart kan du se grensene for en eiendom. Du søker frem opplysninger ved å oppgi adressen eller kommune, gårds- og bruksnummer, eller du kan navigere deg frem til eiendommen i kartet. Velg «Se eiendomsinformasjon» og «Vis mer informasjon» for å se hva som er registrert i matrikkelen.

Noen grenser har man ikke opplysninger om, og da er det i matrikkelen registrert det man kaller hjelpelinjer (stiplede linjer).Dette gjelder for eksempel mot vei, vassdrag, vann og sjø. Dette er ikke grenser.

Eldre grenser utenfor byer og tettsteder (før ca. 1980) kan ha svært varierende nøyaktighet. Slike grenser er som hovedregel ikke innmålt og koordinatfestet. I marka er slike grenser gjerne merket med kors i fjell, røys, kamstål mv. Eldre grenser i byer og tettsteder (etter ca. 1965) er som hovedregel innmålt og koordinatfestet med god nøyaktighet.

Nyere grenser (etter ca. 1980) er som hovedregel innmålt og koordinatfestet med god nøyaktighet enten i kartforretning, oppmålingsforretning eller jordskiftesak. Slike grenser er som hovedregel merket med grensemerker i aluminium.

Hvor nøyaktig en grense er registrert i matrikkelen, vil derfor variere mye og er blant annet avhengig av hvordan og når informasjonen om grensen har oppstått.

Mindre grensejusteringer mellom naboer

Hvis du og naboen din vil gjøre mindre endringer i hvor eiendomsgrensen går mellom eiendommene deres, kan dere ta kontakt med kommunen og be om at det gjennomføres en grensejustering.

Hvis det er større arealer som skal overføres, kan dette gjøres ved en arealoverføring. Kommunen gir deg nærmere veiledning om fremgangsmåte og pris.

Share
XPPT