Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Priskalkulatoren

FKB-data/-produktene selges via Kartverkets forhandlere, og i tillegg vil kommunene kunne selge FKB-data for egen kommune.

Priskalkulatoren beregner nettopris for ulike FKB-produkter og ortofoto. Nettoprisen er det beløp som skal tilbakeføres til partene (alt under 750 kr tilfaller kommunen).

I tillegg anbefales et påslag på 33% for administrative kostnader for håndtering av salgene. Påslaget tilfaller i sin helhet selger. For øvrig vises det til kapittel 6 i Geovekst-håndboka, «Salg av FKB – ortofoto».

De ulike produktene prises som følger:

  • FKB-produkter prises etter areal innenfor eller utenfor SSBs tettstedsavgrensning. I prismodellen inngår høydedata i produktet FKB alle tema:
    • Innenfor Stastistisk sentralbyrås (SSBs) tettstedavgrensning med detaljert høyde: 10.000 kr/km2.
    • Utenfor SSBs tettstedavgrensning med 5-meters høydekurver: 500 kr/km2.
  • Ortofoto prises etter oppløsning og areal.
  • Detaljert høyde (1-kurver, punktskyer eller LAS-data) prises etter areal.

Du kan finne Statistisk sentralbyrå (SSB) sin tettstedsavgrensning i denne artikkelen.

Høydedata som inngår i Nasjonal detaljert høydemodell er gratis og kan lastes ned fra www.hoydedata.no Her finnes også dekningsinformasjon. 1-meters høydekurver er prisbelagte.

I enkelte områder er høydedata fra Nasjonal detaljert høydemodell prisbelagte, da gjelder følgende prismodell:

Priser høydedata
Produkt Pris per km2
Georeferert punktsky, LAS-format 800 kr
Punktsky med x,y og z-koordinater som beskriver terrenget, SOSI-format 800 kr
Detaljert høydegrunnlag med glattede høydekurver, SOSi-format 800 kr

 

Her finner du riktig pris:

Share