Fylkeskartsjef Lars Fredrik Gyland åpnet møtet med å ønske velkommen og gå gjennom deltakerlisten for møtet. Deretter presenterte han målsetningen med møtet som var å diskutere geodataplanen og ellers diskutere geodataarbeidet i fylkene.

Utvalgets sammensetning

Utvalget er i dag sammensatt av både medlemmer av basisutvalget og plan- og temadatautvalget. Om dette skulle fortsette til neste år ble diskutert, dette må i tillegg drøftes med KS.

Geodatautvalget skal være en arena der det sammensatte utvalget jobber mot en felles innsikt i dette arbeidet. Når det gjelder selve geodataplanen så ble det informert om at det vil bli innkalt til et nytt møte i oktober før endelig plan vedtas.

På møtet ble følgende tema tatt opp:

 • Status for pågående prosjekter i geovekstsamarbeider og i samfinansieringsprosjekter
 • Status for handlingplanen for 2020-2023
 • Gjennomgang av neste års geovekstprosjekter, skråfotoprosjekter, marinekartleggingsprosjekter og status og planer videre
 • Orientering av de ulike satsningsområdene Kartverket har hatt og om hvilke områder det satser på videre
 • Presentert arbeidet som er gjort rundt kvalitetsheving av samferdselsdata, samt status for FKB-Ledning og NRL
 • Presentert informasjon og status for registrering av bruken av det offentlige kartgrunnlaget (DOK) samt status for geosynkronisering av reguleringsplaner
 • Informasjon om fagsamlinger for 2019/ 2020
 • Omorganisering av Norge digitalt i det nye sammenslåtte fylket Agder
 • Referatet fra geovekstforum ble presentert
 • Presentasjon av gjennomføringen av kommune- og regionreformen 2018-2010
 • Det ble informert om endringene i SFKB i forbindelse med regionsreformen
 • Orientering om storsatsing på matrikkel som ble igangsatt i 2019, et treårig prosjekt
 • Orientering om arbeidet med utvikling og testing av nytt NGIS-API. Arbeid satt i gang i regi av GeoIntergrasjon. Nytt møte i geodatautvalget er satt til 15.oktober. Her vil det bli ny gjennomgang av geodataplanen

Referat fra møtet finner du nederst på utvalgets webside

Neste møte

Det blir nytt møte i Geodatautvalget 15. oktober 2019. Hovedtema på møtet blir gjennomgang av Geodataplan for Agder 2020-2023.