Geodataarbeidet er organisert gjennom Geovekst-samarbeidet og Norge digitalt (ekstern lenke til Geonorge.no). Alle kommunene er med i Norge digitalt, og har inngått avtaler om forvaltning, drift og vedlikehold (FDV-avtale). Avtalen forplikter kommunene til å holde detaljerte kartdata ajour gjennom å rapportere endringer.

Kapittel 10 i Geoveksts veiledningsdokumentasjon (pdf) redegjør for de overordnede rammene i FDV-arbeidet, så som roller og regler for kostnadsdeling. Der finner du også en egen oversikt over hvilke objekttyper som bør vedlikeholdes kontinuerlig i FDV-arbeidet. Mer bakgrunnsinformasjon finner du i Geoveksts veiledningsdokumentasjon.

Revisjon av FDV-avtalen

Data som samles inn administrativt, kan for eksempel være digitale stikningsdata /kontrolldata, markmålte bygninger, senterpunkt bygning, situasjonskart, melding om landbruksbygg, endringer i arealbruk og nye veier. Kommunen har ofte best kjennskap til endringene gjennom saksbehandling etter plan- og bygningsloven.

I praksis gjelder samme FDV-avtale for flere år, mens vedleggene revideres årlig. Vedleggene angir hvilke datasett som inngår i den felles forvaltningen og hvem som har ansvar for å ajourholde disse. Fordeling av kostnader og inntekter i FDV-arbeidet reguleres også i vedlegg til avtalene. FDV-avtalen fungerer som Norge digitalt-avtale for kommunene.

Kontinuerlig ajourhold

Ved kontinuerlig ajourhold prioriteres fullstendighet og hurtig oppdatering framfor nøyaktighet. Prinsippet er at datasett skal ajourholdes med detaljeringsgrad i henhold til valgt FKB-standard, mens kravet til nøyaktighet tillates redusert. For ikke å gape for høyt, prioriteres kontinuerlig ajourhold av datasettene for veg, bygg og AR5 (arealtilstand), men man ønsker også at endringer i andre datasett rapporteres.

Gode rutiner hos kommunene er viktig for å fange opp kartdata som endres som følge av kommunal saksbehandling. Se "Forslag til FDV-rutiner" i lenkelisten nedenfor for forslag til hvordan slike rutiner kan se ut. Hvordan arbeidet organiseres, vil variere fra kommune til kommune, men alle bør ha oppdaterte rutiner for kontinuerlig ajourhold av de viktigste kartdatasettene i sin kommune.

Sentral lagring av FKB gir ferskere kartdata

Det er et uttalt mål å korte ned tiden fra en endring skjer i marka til den er tilgjengelig i kartet. Kartverket jobber med derfor med å innføre sentral lagring av FKB-data.

Les mer om sentral lagring av FKB-data