Se havnivå i kart – en karttjeneste for stormflo og havnivåstigning

"Se havnivå i kart" visualiserer områder som kan bli berørt av havnivåstigning og ekstreme vannstandsnivåer. Det tatt høyde for landheving. Verktøyet er et hjelpemiddel for å identifisere risikoområder i kystsonen.

Merk at tjenesten baserer seg på gjeldende veilederen for kommunal planlegging fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), som p.t. fortsatt bygger på kunnskapsgrunnlaget fra havnivårapporten fra 2015. I juni 2024 kommer en oppdatert veileder fra DSB, basert på den nye havnivårapporten som ble lansert i vår. Når ny veileder er på plass vil kartlagene i "Se havnivå i kart" bli oppdatert, og kan da også lastes ned fra Geonorge som DOK-datasettet "stormflo og havnivå".

Du kan få statistikk over bygninger, arealer og veier i din kommune som er utsatt for oversvømmelse fra havet, og laste ned kartlag fra Geonorge.no for bruk i GIS- verktøy. Tjenesten passer ikke for detaljerte studier og for å ta avgjørelser på detaljnivå. Bruk av tjenesten og avledede konklusjoner er brukerens eget ansvar.

Les mer om Se havnivå i kart

XPPT