Siste oppdatering

To sjøkart i Møre og Romsdal i nye utgaver

Hovedseriekartene «Haugsholmen–Ålesund» og «Hustadvika» inneholder nye grunner, omskjermede sektorlykter og flere andre oppdateringer.

Hovedseriekart i nye utgaver:

  • nr. 30 Haugsholmen–Ålesund
  • nr. 35 Hustadvika

Sjøkartene i målestokk 1:50 000 og inngår i Kartverkets hovedkartserie.

Hovedseriekart er i første rekke navigasjonskart for indre kyststrøk.

Tidligere utgaver er nå ugyldige.

Kartene trykkes ikke, men plottes på bestilling gjennom Print on Demand-tjenesten.

Kjøpe sjøkart

Kartverket selger ikke papirkart, men lager kartfiler som forhandlere trykker for deg, såkalte Print on Demand-kart (POD).

Se oversikt over Kartverkets forhandlere som du kan bestille papirkart hos.

Endringer i sjøkartene

Hovedseriekart nr. 35 «Hustadvika» er oppdatert med nye dybdedata av farledene Bergsfjorden og Kvernefjorden–Frei.

Disse viktige farledene er dybdekartlagt som del av et pågående prosjekt i regi av Kystverket og Kartverket, for å bedre navigasjonskartene langs norskekysten.

Sjøkartet er også oppdaterte med mange ny-oppdagede grunner.

Kartverket dybdekartlegger for tiden i det værutsatte området Hustadvika. Nye og endrede grunner meldes fortløpende i Etterretninger for sjøfarende (Efs) når de oppdages.

Hovedseriekart nr. 30 «Haugsholmen–Ålesund» er oppdatert etter mange endringer og rettelser meldt i Efs.

Mange sektorlykter i sjøkartene er omskjermet til IALA-systemet. Det kan være omfattende endringer. Les mer om overgangen til IALA-standard på Kystverkets nettsider.

Andre rettelser i kartene kan være sjømerker, fartsbegrensninger, rørledninger, grunnerapporteringer, utfyllinger og annet.

Sjøkartene er oppdatert med alle innrapporterte endringer siden forrige gang kartene ble utgitt, som er meldt i Efs. I tillegg er kartene oppdatert med andre endringer som ikke er meldt i Efs. Dette kan være nye kaier, moloer og nymålinger i større og mindre grad.

Stedsnavn er oppdatert etter opplysninger hentet fra Sentralt stedsnavnregister (SSR).

Alle sikkerhetskritiske oppdateringer og rettelser til offisielle norske sjøkart er gratis tilgjengelig via den digitale tjenesten for Efs, kartverket.no/efs.

Slik er kartene merket:

Ny utgave 05/2023. POD: 16. mai 2023. Rettet t.o.m. Efs nr. 09/23.

Elektroniske sjøkart

Områdene som dekkes av sjøkartet er også dekket  av ENC-er (elektroniske kartceller).

Ny utgave

En ny utgave av et eksisterende kart inkluderer endringer viktig for navigasjon, i tillegg til endringer som tidligere er kunngjort i Etterretninger for sjøfarende (Efs). Når en «ny utgave» av sjøkartet blir utgitt, vil tidligere utgaver være foreldet og dermed ugyldige.

Det presiseres at store deler av kartet er uendret. Kartnummeret endres ikke, med unntak av tilføying av INT-nummer når sjøkartet blir et internasjonalt kart (INT-kart).

Norsk sjøkart blir utgitt som POD-kart, ny utgave og nytt kart. 

Kontakt

Anita Sunde

Seksjonssjef i kart- og geodataseksjonen, Kartverkets sjødivisjon

anita.sunde@kartverket.no

Tlf. 51 85 88 95 / 46 62 23 66

Les mer

Den norske los

Hvor kan jeg bunkre og ankre opp? Hvor er det trygt å ferdes? Planlegg og lag seilingsruter i den digitale farvannsbeskrivelsen Den norske los, dnl.kartverket.no.

Datakvalitet i norske sjøkart

Vær obs på kvaliteten på dybdedataene i sjøkartet! Er det områder som aldri har blitt kartlagt eller som er sjømålt med håndlodd før år 1960? Sjekk kilde-/ZOC-diagram som gir info om hvor nøyaktig dybdedataene er i kartet.

Se havnivå, vannstand og tidevann

På tjenesten Se havnivå finner du informasjon om observert og varslet vannstand, flo, fjære og tidvannstabeller ved å søke på et sted. I tillegg er der artikler om referansenivå, havnivå, tidvann og vannstand.

Del