Siste oppdatering

Geointegrasjon i kommunal sektor: Standarder er nøkkelen

For å utvikle heldigitale økosystem og sammenhengende tjenester er standardisering av grensesnitt mellom fag- og arkivsystem av stor betydning. Systemene må kunne snakke sammen på en enkel og forutsigbar måte selv om de leveres av ulike leverandører.

KS og Kartverket har siden 2009 tatt et felles ansvar for geointegrasjon-standardene. De opplever nå en økende interesse og behov for denne type standarder.

Geointegrasjon er et sett med standarder og prinsipper for samspill mellom fagsystemer, GIS, sak- og arkivsystemer i offentlig sektor. Tjenester skal oppleves som sammenhengende og helhetlige med brukeren i sentrum. Standardene er utviklet og testet i bredt samarbeid mellom kommuner, systemleverandører og statlige etater.

Figur med seks tannhjul; arkiv, plan, matrikkel, sak, link, kart.
ØKOSYSTEM: Standardisering er en forutsetning for å kunne lykkes i arbeidet med å utvikle heldigitale tjenester og digitale økosystem.

Brukerbehov først

Alt arbeid med standardene starter med grundig analyse, omforente beskrivelser og modellering av brukerbehov.

«Utfordringene med å lykkes i denne type arbeid er i stor grad knyttet til problemforståelse og brukerinnsikt. Derfor er fagspesialister fra kommunesektoren, systemleverandører med flere involvert i standardiseringsarbeidet.» sier Lars Fredrik Gyland i Kartverket.

Plan, bygg og geodata

Geointegrasjon-prosjektet er i gang med neste generasjons standarder.

«Digitaliseringsarbeidet innenfor tjenesteområdet plan, bygg og geodata har dokumentert behovet for et rikere grensesnitt, men også utfordringer knyttet til for eksempel samspillet mellom skybaserte fagsystem og sak/arkivsystem i kommunene.» sier Michael Pande-Rolfsen i KS.

Derfor ble det høsten 2019 startet opp en større satsing for å modernisere og utvide standardene. Satsingen er i hovedsak finansiert gjennom KS sin finansieringsordning for digitaliseringsprosjekter (Digifin). I tillegg har Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Kartverket og Direktoratet for byggekvalitet bidratt med midler til prosjektet.

Det er nå satt i gang aktivitet innenfor fem arbeidspakker.

Arkivmeldinger

«Geointegrasjon – arkiv» jobber med å modernisere grensesnittet mellom fagsystemer og arkiv. Grensesnittene er dokumentert i en egen WIKI på GitHub (https://github.com/ks-no/gi-arkiv-2.0/wiki). «GI Arkiv 2.0» baserer seg på asynkron meldingsutveksling, og vil ha meldinger både for arkivering og spørring mot arkivet. Arkivmeldingene er standardisert for å kunne sendes mellom Geointegrasjon og Eformidling uten at det er nødvendig å mappe mellom forskjellige formater underveis.

Figur som forklarer Geointegrasjon - overordnet arkitektur for eFormidling.
GEOINTEGRASJON: GI Arkiv 2.0 bruker meldingstjeneste som Fiks IO til å sende meldinger asynkront mellom to systemer.

Arbeidet med «GI Arkiv 2.0» ble presentert på et åpent webinar den 21. september i år, med rundt 150 deltakere fra kommunene, statlige etater og systemleverandørene. «GI Arkiv 2.0» avsluttes innen utgangen av 2020. Det jobbes nå med sluttføring av teknisk dokumentasjon, samt ferdigstilling av en validator som systemleverandørene kan benytte for å teste/pilotere kommunikasjon basert på «GI Arkiv 2.0».

«Dette blir en helt sentral standard som vi kan benytte når kommunen skal anskaffe nye fagsystem, for eksempel ePlansak eller eByggesak, men også innenfor andre tjenesteområder.»  sier fagkoordinator Kristin Barvik i Sandnes kommune.

Politisk behandling

«Geointegrasjon – politisk behandling» skal standardisere samspillet mellom fagsystemer og kommunens system for politisk behandling.

«Det er behov for å kunne sende saksfremlegg fra fagsystem til system for politisk behandling: Å sette saksfremlegget opp til behandling i utvalg og utvalgsmøter, samt motta resultater fra den politiske behandlingen i fagsystemet (møteprotokoll/vedtak).» sier Pande-Rolfsen

Dette standardiseringsarbeidet vil pågå frem til sommeren 2021.

Planregistre

Arbeidspakken for «Geointegrasjon – plan» skal utvikle et standardisert meldingsbaserte grensesnitt for oppdatering og innsyn mot kommunale planregistre. Det nye «GI Plan»-grensesnittet vil bidra til at ulike fagsystemer får innsyn i planinformasjon mot kommunale planregistre, men også tilrettelegge for selvbetjeningsløsninger når utbyggere og andre utenfor kommunen ønsker tilgang til gjeldende plan for et bestemt område eller en eiendom. Grensesnittet åpner også for å opprette nye saker, samt ajourføre eksisterende plansaker direkte fra fagsystem. Arbeidet startet opp i november 2020 og vil pågå frem til sommeren 2021.

Geosynkronisering

«Geointegrasjon – synkronisering» startes opp med et forprosjekt for i første omgang å teste ut Geosynkronisering via meldingsplattform som for eksempel FIKS IO. Teknologiene skal testes ut. I tillegg skal arbeidspakken utrede konsekvenser av å flytte Geosynkronisering-standarden over til FIKS IO eller tilsvarende meldingsformidler. Forprosjektarbeidet er planlagt med oppstart i januar 2021.

Matrikkel

«Geointegrasjon - matrikkel» jobber med brukerbehov knyttet til tilgang og bruk av eiendomsinformasjon i en søknadsprosess, og mer generelt innenfor kommunal saksbehandling. Arbeidsgruppen har solid deltakelse fra kommunesektoren, systemleverandører og Kartverket.

«Vi jobber med å utrede brukerbehov, samt anbefalinger til hvordan kommunens tilgang til eiendomsinformasjon best mulig kan ivaretas fremover.» sier Gyland.

«Hva brukes lokale matrikkelkopier til, og hvorfor er det behov for flere parallelle installasjoner av lokale matrikkelkopier i kommunene? Dette er noe av det vi ønsker svar på.» sier Pande-Rolfsen.

For å redusere behovet for lokale kopiversjoner av matrikkelinformasjon, vil arbeidsgruppen gi innspill om teknologier og infrastrukturer som kan være aktuelt å ta i bruk fremover.

Det jobbes nå med å ferdigstille en prosjektrapport som vil kunne gi gode innspill og anbefalinger i det videre arbeidet med å utvikle matrikkelen og tilhørende infrastruktur for eiendomsinformasjon i Norge.

«Denne rapporten blir et sentralt kunnskapsgrunnlag når Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Kartverket, KS og kommunene skal diskutere strategier for hvordan matrikkelen kan videreutvikles til å gi enda bedre støtte i kommunal saksbehandling og tjenesteyting» sier Pande-Rolfsen.

Samarbeid mellom offentlig og privat sektor

Geointegrasjon-prosjektet er et godt eksempel på hvordan offentlig og privat sektor kan jobbe sammen for å løse utfordringer i felles digital infrastruktur:

«Det har vært mange ulike arbeidsgrupper i drift siden 2009 og frem til i dag. Samtlige av arbeidsgruppene har vært svært produktive og resultatorienterte. Vår erfaring er at det skjer noe «magisk» når en setter sammen dyktige fagpersoner fra ulike firma, kommuner og statlige etater i en felles arbeidsgruppe med tydelig definerte mål og rammer for arbeidet.» forteller Gyland.

«Det er ressurskrevende å få på plass en infrastruktur som legger til rette for utvikling av sammenhengende tjenester. Det er mye som må på plass, og det er behov for å rydde opp innenfor mange områder. På den andre siden ser vi at investeringer i standardiseringsarbeid, og da spesielt rettet mot grensesnitt mellom ulike fagsystemer, gir stor samfunnsnytte.» sier Pande-Rolfsen.

Standardiseringsarbeid innenfor disse områdene er en forutsetning for å kunne lykkes i arbeidet med å utvikle heldigitale tjenester og digitale økosystem.

Artikkelen er også publisert i Posisjon - magasinet for geomatikk.

Del