Matrikkelen og grunnboka er to fagsystem som utfyller hverandre. Mens grunnboka primært inneholder opplysninger som gir rettsvern gjennom tinglysing, inneholder matrikkelen informasjon om fysiske forhold og andre viktige opplysninger som det ikke er nødvendig eller mulig å tinglyse. Systemene henger tett sammen og utveksler data kontinuerlig. Datainnholdet i matrikkel og grunnbok har oppstått over tid, og bakgrunnen for ulikhetene mellom systemene har ulike årsaker.

Flere feil stammer fra tiden før matrikkelen – GAB – da man blant annet kunne slette matrikkelenheter uten at det ble lagret noen form for historikk. Noen av ulikhetene skyldes feil gjort av tinglysingen. Det kan også være andre årsaker til at det er ulikheter mellom disse systemene. Det som derimot er felles for avvikene, er at de må rettes hos alle kommunene som får nytt kommunenummer i forbindelse med kommune- og regionreformene. Målet er å få ryddet opp i feilene, og dermed heve kvaliteten på dataene både i matrikkel og grunnbok. Dette er et viktig tiltak for at gjennomføringen av sammenslåingene i nyttårshelgen skal gå bra i begge fagsystemene. Dersom det ikke er samsvar vil det eksempelvis kunne være knytning mellom matrikkelenheter i matrikkelen og hjemmelsforhold til disse i grunnboken som brytes.

Rettingene må være et samarbeid mellom kommunene som lokal matrikkelmyndighet og Kartverket som sentral matrikkelmyndighet og tinglysingsmyndighet. Feilvariantene kan som nevnt stamme fra flere hold, men målet må være å få ryddet opp i feilene og dermed heve kvaliteten på matrikkel og grunnbok.

Varianter av ulikheter

Kategori 1:
Utgått i matrikkel – bestående i grunnbok (liste 2). De aller fleste ulikhetene mellom matrikkel og grunnbok ligger under denne kategorien. Her vil ikke matrikkelenheter bli overført til ny kommune hvis det ikke foretas en endring eller retting. Disse vil bli liggende igjen under «utgåtte matrikkelenheter» i gammel kommune i matrikkelen ved nyttår, og vil ikke kunne endres i ettertid. I grunnboka vil disse matrikkelenhetene fortsatt være aktive, men med gammelt og feil kommunenummer.

Kategori 2:
Bestående i grunnbok – finnes ikke i matrikkel (liste 3). Dette er matrikkelenheter som er aktive i grunnboka og som ikke finnes i matrikkelen. I grunnboka vil disse fortsatt være aktive, men med gammelt og feil kommunenummer etter nyttår. Det vil vel ikke være mulig å rette dette uten videre etter nyttår, i og med at de vil ligge med feil/gammelt kommunenummer i grunnboka.

Kategori 3:
Bestående i matrikkelen – finnes ikke i grunnboka (liste 4). Dette er matrikkelenheter som er bestående i matrikkelen, men som aldri har vært opprettet i grunnboka. Disse matrikkelenhetene blir med over i ny kommune ved nyttår. Kommunen som lokal matrikkelmyndighet må selv rydde opp i disse forholdene eller sørge for at rett dokumentasjon sendes til tinglysing for at grunnboken kan oppdateres.

Kategori 4:
Bestående i matrikkel – utgått i grunnboka (liste 5). Her har det på et tidspunkt vært matrikkelenheter som har vært aktive både i matrikkelen og i grunnboka, men er senere satt utgått i grunnboka. Disse matrikkelenhetene blir med over i ny kommune ved nyttår. I grunnboka forblir de utgått, men med gammelt kommunenummer. Det vil vel ikke være mulig å rette dette uten videre etter nyttår, i og med at de vil ligge med feil/gammelt kommunenummer i grunnboka. I de fleste tilfellene er det matrikkelen som må rettes og kommunen som lokal matrikkelmyndighet må selv rydde opp i disse forholdene. Dersom matrikkelenheten likevel ikke skulle vært utgått i grunnboken må det sørges for at nødvendig dokumentasjon sendes til tinglysing slik at grunnboken kan oppdateres.

Krav til dokumentasjon

I forbindelse med arbeidet av retting mellom grunnbok og matrikkel ønskes det å presisere hva slags form for dokumentasjon som skal sendes til tinglysingen.

For hver matrikkelenhet som har avvik skal det sendes ett brev der det gis en uttalelse på hva som er grunnen til at matrikkelenheten er utgått i matrikkelen. Med hjemmel i tinglysingsforskriften § 6 ber vi om at brevet har en bekreftet gjenpart. Det er viktig at brevet omtaler matrikkelenheter med feil hver for seg slik at saken kan føres og gis et eget dokumentnummer. Dette brevet vil også være kommunens gjenpart med tinglysingsstempel. Er det 20 avvik i kommunen skal det være 20 brev som sendes inn. I tillegg vedlegges dokumentasjon som danner grunnlag og entydig viser at matrikkelenheten kan tinglyses utgått. Vedlegg kan blant annet være målebrev, kart, melding til GAB, krav til sammenføying.

Vi erfarer at det er ulike typer feil, men en gjenganger er festenummer som er gitt bruksnummer der feste fortsatt er bestående i grunnboken – utgått i matrikkelen. Et annet eksempel kan være sammenslåing av veggrunn som kun ble registrert i GAB.

Eksempel til kategori 1:
Gårdsnr 43, bruksnr 5, festenr 5 ble i sin tid gitt eget bruksnr; 137.

Det ble ikke gitt melding til tinglysing/tinglysingsfeil, så 43/5/5 er utgått i matrikkelen, men består i grunnboken.

Dersom det tydelig fremkommer i målebrevet at matrikkelenheten tidligere hadde et festenummer kan det være tilstrekkelig å henvise til målebrevets tinglysingsdato og dokumentnummer.

For øvrig vil det være påkrevd å sende inn målebrev eller andre dokumenter som vedlegg til et brev. Her må det komme tydelig frem hvorfor matrikkelenheten er utgått i matrikkelen.

Innsendingen i gitte eksempel består av:

  • Et brev angående aktuell matrikkelenhet
  • En bekreftet rett kopi av dette brevet
  • Et vedlegg som dokumenterer og underbygger at endringen kan tinglyses.

Se eksempel på innsending av sak.

Innsendingen til Kartverket merkes med den aktuelle kommune sin kontaktperson på tinglysingen (se oversikt nedenfor).

Adresse: Kartverket Tinglysingen, Postboks 600 Sentrum, 3507 Hønefoss.

FylkeskartkontorKontaktpersonE-postadresse (@kartverket.no) Telefon
Oslo, Tromsø, Vadsø og Trondheim Marit Stensrud marit.stensrud 32 11 84 43
Molde, Skien, Bergen, Steinkjer og Bodø Gunn Ragnhild Oterhals gunn.ragnhild.oterhals 32 11 88 45
Hamar, Stavanger og Kristiansand Kristin Ødegaard kristin.odegaard 32 11 88 35