Kartverket har tett dialog med leverandører og brukere av matrikkeldata som blir særskilt berørt av endingene som følger av kommune- og regionreformene. Disse har ulike behov, og alle ønsker kan naturligvis ikke innfris. Noe alle aktører har vært enige om, er ønsket om tidlig avklaring av teknologiske valg. Dette er viktig av hensyn til egne løsninger som skal lese data fra Marty.

Følgende er nå avklart:

  • Marty vil inneholde de kommunene som er involvert i kommunereguleringer ved et årsskifte, slik som praksis har vært fram til nå. Det er med andre ord besluttet at Marty ikke vil være landsdekkende og inneholde alle landets kommuner.
  • Marty vil ikke bli hold oppdatert med matrikkelendringer som blir ført i matrikkelproduksjon etter henholdsvis 1. januar 2019 og 1. januar 2020. 

Mange hensyn å ta

Avklaringene som er gjort på bakgrunn av ønskene som har kommet inn, er veid opp mot Kartverkets egne behov, tilgjengelige ressurser og økonomi.

Det er også tatt hensyn til at flere nasjonale aktører har utviklet løsninger som henter data fra Marty på den teknologiske plattformen som ble etablert i starten av reformene. Dersom vi nå hadde valgt store endringer i den teknologiske plattformen til Marty, måtte disse aktørene ha gjennomført tilsvarende krevende endringer hos seg.

Fakta om Marty

Marty er en teknisk plattform for kommune- og regionendring i matrikkelen (det nasjonale eiendomsregisteret) og systemer som benytter matrikkeldata.

Marty skal håndtere de store datamengdene som kommer i forbindelse med kommune- og regionreformene.

Se mer teknisk informasjon om Marty.