–Vi mangler tilbakemelding fra veldig mange kommuner om status og framdrift på den jobben de har med bytte av kommunenummer i IKT-systemer, sier teknisk koordinator Bernt Audun Strømsli i Kartverket. Han er bekymret for at dette skyldes at IKT-fagmiljøene i disse kommunene ikke har skjønt at de har en jobb.

–«Dette gjelder ikke oss, for vi er ikke i en kommunesammenslåing», er en typisk misforståelse – sier han.

Kommunene må kartlegge

De 202 kommunene som ligger i de nye fylkene Troms og Finnmark, Vestland, Agder, Vestfold og Telemark, Viken samt Innlandet, får nytt kommunenummer. Dette fører til at disse kommunene må skaffe seg oversikt over i hvilke fagsystemer kommunenummer er en koblingsnøkkel – og hvordan dette skal endres.

–Det er ikke slik at nasjonale etater sørger for dette på fagsystemnivå i kommunene. Dette må kommunene som blir påvirket av fylkesreguleringene gjøre selv. Dette er fullt og helt kommunens oppgave og ansvar! Eksempler på store kommuner dette gjelder for er Tromsø, Bergen, Hamar og Bærum, sier Strømsli.

Følger opp tettere til høsten

Kartverket har fått en særskilt oppgave fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet om å følge opp kommunene som skifter kommunenummer, som en konskevens av fylkessammenslåingene. Det har vært tett dialog med departementet i juni for å få til en oversikt over kartleggingsarbeidet  i disse kommunene. Etter fellesferien vil Kartverket og KMD følge opp aktuelle kommuner tettere.

–Det faktiske arbeidet hver enkelt kommune skal gjøre er ikke uoverkommelig, så det lyser ikke rødt i alle varsellamper for disse kommunene enda. Men det er likevel på høy tid å ta denne jobben på alvor og våkne nå et halvår før årsskiftet. Vi må gjøre en innsats nå, slik at vi kan slippe ned skuldrene og få hvilepuls utover høsten, sier Strømsli.

En utredning fra KS og PA Consulting Group viser at endring av kommunenummer får konsekvenser for alle sektorer og støttefunksjoner i kommunen. De største følgene er knyttet til rapportering fra kommune til stat.