Fra 1. januar 2020 vil Norge bestå av 356 kommuner og 11 fylker. 109 kommuner slår seg sammen og blir til 43 nye, og landet går fra å ha 18 fylker til 11. Det er snakk om massive endringer, som involverer leverandører og samarbeidsparter i offentlig og privat sektor. Til sammen vil reformene berøre 3,6 millioner nordmenn. Kartverket har estimert at det vil være snakk om 110 millioner endringer i det nasjonale eiendomsregisteret, matrikkelen, og grunnboken.

Analyse og kvalitetssikring av rekkefølge

Kartverket har laget en tidslinje som skisserer når ulike datasett kan frigis  eksternt. Tidspunktene er basert på en intern analyse av avhengigheter, og datoene gjenspeiler disse. Eksterne samarbeidsparter i offentlig og privat sektor er avhengig av å få tilgang til dataene enten for å bruke i egne tjenester og løsninger, eller for å bearbeide og videredistribuere disse til kunder eller andre brukere. 

– Brukere og samarbeidspartene våre i offentlig og privat har lenge etterspurt en tidslinje for når vi slipper det enkelte datasett fra oss. Det er mange avhengigheter av datasett som gjør at vi har analysert grundig og kvalitetssikret rekkefølgen av disse. Kartverket har en helhetlig tilnærming til kommune- og regionreformene, og vi tilstreber at alle får datasettene de trenger til sine egne prosesser og leveranser, sier formidlingsdirektør Tomas Martin Holtan i Kartverket.

Koordinerer kommunikasjonen til eksterne

Det er mange som etterspør data fra Kartverket, før de nye kommune- og fylkesstrukturene trer i kraft. Kartverket får også andre henvendelser fra private og offentlige virksomheter. Henvendelsene gjelder alt fra nye kommunenumre, nye gårds- og bruksnummer til adressering i de nye kommunene. Kartverket trapper opp den interne koordineringen på kommunikasjonssiden, slik at alle henvendelser blir besvart.

– Vi møter brukerne våre på ulike kanaler og flater. Vi ser på hvordan vi kan bli enda bedre på være koordinert internt og svare ut de enkelte henvendelsene. Kundesenteret vårt er selvfølgelig en viktig ressurs her. Når det gjelder eksterne leverandører så kan de også bruke www.kartverket.no/kommunereform. Her vil vi legge ut informasjon fortløpende, sier Wenche Rognås, prosjektleder for teknisk gjennomføring av kommune- og regionreformene i Kartverket. 

Privatpersoner som har spørsmål til Kartverket, oppfordres til å benytte kontaktpunkter som de til vanlig bruker eller ta kontakt med kundesenteret på tlf. 32 11 80 00. All tilgjengelig og oppdatert informasjon blir publisert under driftsmeldinger på våre nettsider. De finner du her.

Her er oversikten over datasett med planlagte slippdatoer

Tabellen viser når datasett og tjenester er planlagt å bli tilgjengeliggjort på geonorge.no.

DatasettDato
Administrative grenser 25.09.2019
FKB - TraktorvegSti
FKB - Servitutt
FKB - Arealbruk
FKB - Bane
FKB - Ledning
FKB - Ledning VA
FKB - Lufthavn
FKB - Naturinfo
FKB - Vann
FKB - N5 presdata
09.12.2019
Vbase/ Elveg 17.12.2019
FKB - ByggAnlegg
FBK - AR5
FKB - Veg
16.12.2019
FKB - Høydekurve 14.02.2020
N- 50, N250 osv 20.12.2019
FKB - Tiltak 25.12.2019
WFS, WMS, WS, Cache (alle tjenester) 01.01.2020
SSR 01.01.2020
FKB - Bygning  06.01.2020

Kartverket skal bygge opp en kopi av alle våre WFS,- WMS WS- og Cache-tjenester med ny kommune- og fylkesstruktur. På slaget når vi går inn i året 2020 vil gjeldende adresser pekes mot nytt miljø – slik at disse viser riktig innhold akkurat i det kommuner og fylker slås sammen. Kartverket innsynsløsninger – Norgeskart, seplan, sehavnivå, rettikartet og høydedata vil bli oppdatert med karttjenester som viser ny og oppdatert kommune- og fylkesstruktur på slaget når vi går inn i året 2020. Dette gjelder også alle som bruker Kartverkets tjenester i sine applikasjoner eller klienter.

Les mer

Driftsmeldinger i matrikkel og grunnbok

Landingsside for kommune- og regionreformene

Publisering av datasett i 2020-versjon (Geonorge)

Detaljert distribusjonsplan for FKB

Informasjon om distribusjon av FKB-data og Sentral FKB ved kommune- og regionreformene

Kontakt oss

32 11 80 00 (kundesenteret) eller e-post: post@kartverket.no