Årsaken er at alle disse - i likhet med sammenslåingskommunene - får nytt kommunenummer. Og siden kommunenummeret er så sentralt i fagsystemer og i kontakt med eksterne systemer og registre, er det mye som må tilpasses og oppdateres for at alt skal fungere 1. januar 2020.

Kartverket har fått en særskilt oppgave fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet om å følge opp kommuner som skifter kommunenummer. Kommunene har selvstendig ansvar for sine systemer og tilpasninger som må gjøres. For at man skal ha bedre oversikt over fremdriften i hver enkelt kommune har Kartverket sendt ut en webundersøkelse til alle de 202 kommunene. Vi har fått en svarprosent på 56 % på undesøkelsen. Av de som har svart har bare 50 % av kommunene kartlagt hvordan dette påvirker sine fagsystemer og laget plan for sitt arbeid med dette. Det at vi bare har fått inn svar fra 56 % av kommunene gir oss også et ufullstendig helhetsbilde.

Teknisk koordinator Bernt Audun Strømsli i Kartverket er bekymret på vegne av de kommunene som ikke har besvart undersøkelsen, eller som ikke er i gang.
–En del kommuner som «bare» skal skifte kommunenummer som følge av fylkessammenslåing, undervurderer hvor mange oppgaver og fagsystemer som blir berørt. Vi vil derfor spesielt oppfordre disse kommunene til å sette seg grundig inn i hva de må gjøre, og starte jobben nå, sier han.

Kontakt med kommunene

Før sommerferien skal Kartverket kontakte de kommunene som ikke er i gang med jobben, eller ikke besvart undersøkelsen. Vi vil da forsikre oss om at kommunene er kjent med sitt ansvar og oppgavene som skal gjøres.

I Kartverkets informasjonsavis om kommune- og regionreformene kan du lese om det viktigste kommunene må jobbe med fram mot årsskiftet. I midten av juni er det 200 dager igjen til kommune- og regionreformene trer i kraft.

En utredning fra KS og PA Consulting Group viser at endring av kommunenummer får konsekvenser for alle sektorer og støttefunksjoner i kommunen. De største følgene er knyttet til rapportering fra kommune til stat.

I tillegg oppdateres matrikkelen med de nye kommunenumrene ved årsskiftet. Før dette kan gjøres, må kommunene rette avvik som det av ulike årsaker kan være mellom matrikkelen og grunnboka. Fylkeskartkontorene følger opp kommunene i dette arbeidet.

Sjekk IKT-systemene

–Kartverket anbefaler alle kommunene som ennå ikke har gjort det, å ta et dypdykk ned i sine egne IKT-systemer for å se hvordan det nye kommunenummeret påvirker systemene. Det må settes inn ressurser og prioritere dette arbeidet nå, sier Bernt Audun Strømsli.