Nye datasett blir tilgjengeliggjort på Geonorge utover i desember, og du finner oversikt over konkrete datoer på Kartverkets statussider. Alle som forvalter data i Sentral FKB blir påvirket, og det er utarbeidet planer for når redigeringstilgang fryses, og når data blir tilgjengelige på ny kommunestruktur.

Informasjonen her om FKB og Sentral FKB er delt inn i forskjellige kategorier

  • Parter som forvalter data i Sentral FKB, og kommuner som forvalter data uten Sentral FKB
  • Brukere som henter data fra Geonorge.no og massivnedlastingsklient
  • Parter som kun geosynkroniserer data fra SFKB

For forvaltere i Sentral FKB

Alle kommuner og andre parter som forvalter sine data i Sentral FKB blir berørt.

All oppdateringstilgang fryses for alle brukere i følgende tidsrom:

  • FKB-høydekurve 1. november - 1. januar.
  • Øvrige FKB-datasett utenom bygning og tiltak 1. desember - 1. januar.
  • FKB-bygning og tiltak 13. desember - 1. januar (samme periode som matrikkelen).

Kommuner som er uberørt av reformen (det vil si kommuner som hverken får nytt kommunenummer eller grensejusteringer) blir kun berørt i den grad at redigeringstilgang for datasettene fryses ved tidspunkter nevnt over.

For kommuner som er berørt av kommune- og regionreformen (det vil si kommuner som endrer kommunenummer eller har grensejusteringer) vil overgangen omfatte flere elementer som gjennomgang av brukerlister, nye arkiv med korrekt kommunenummer, og justering av parametere slik som oppdaterte koblinger til nye kommune- og fylkesarkiver sentralt. Kartverket v/fylkeskartkontorene vil ha direkte kontakt med kommunene for koordingering og bistand ved overgangen.

Helhetlig plan med dato for når de siste av kommunenes FKB-datasett vil være ferdig konvertert og data kan synkroniseres ned til lokal kopi ligger på kartverket.no.

I løpet av oktober vil fylkeskartkontorene innhente nødvendig informasjon fra kommunene om eventuelle endringer i brukere og tilkoblingsparametere.

Senest 1. desember skal kommunen ha mottatt informasjon om alle endringer på brukerlister og tilkoblingsparametere som er nødvendig å legge inn i systemet ved overgangen.

I praksis vil nesten alle kommuner trenge hjelp av konsulenter for å gjøre nødvendige oppsett mot Sentral FKB i ny kommunestruktur etter overgangen.  Det er kommunens eget ansvar å bestille slik hjelp og å samordne tidspunktet for dette med Kartverkets plan for overgang.

De fleste ønsker å synkronisere ned alle sine datasett samtidig etter at de siste bygning og tiltak er ferdig konvertet, for å minimere konsulentbehovet.  Men for de som har muligheten for å synkronisere ned de øvrige FKB-datasettene tidligere i desember ligger tidsplanen klar på Kartverkets statussider.

Ta gjerne kontakt med ditt fylkeskartkontor ved behov.

For kommuner som forvalter FKB-data uten Sentral FKB

Kommuner som ikke forvalter data direkte i Sentral FKB følges opp av sitt lokale fylkeskartkontor.

For brukere som henter FKB-data fra Geonorge.no/Massivnedlasting/Geonorge-API

Grunnet store endringer i kommune- og fylkesstruktur må alle FKB-datasett som distribueres på Geonorge bygges opp på nytt.  Planlagte datoer for tilgjengeliggjøring av kommunivise filer gjennom Geonorge, samt fortløpende oppdateringer for når datasett har blitt tilgjengeliggjort, vil publiseres på Kartverkets statussider, med mulighet for å abonnere på RSS-feed.

Utover desember 2019 vil hvert FKB-datasett tilgjengeliggjøres som kommunevise filer så fort alt er på plass. Unntaket er FKB-Bygning som ikke blir tilgjengelig før noen dager ut i januar 2020 (grunnet samforvaltningen med matrikkelen som først stenges 13. desember, og et mer tidkrevende oppsett både i forvaltning og distribusjon enn de fleste andre datasettene).

Fylkes- og landsdekkende filer vil bli tilgjengelig i etterkant av de kommunevise filene utover i desember og januar.

Datasett med 2020-data som blir tilgjengelig i 2019 kan lastes ned i 2019, men skal ikke benyttes før 2020. Dette skal fremgå tydelig i Geonorge.

For parter som kun geosynkroniserer data inn i sine systemer direkte fra Sentral FKB

Vi anbefaler at geosynkronisering av alle FKB-datasett stoppes senest 1. desember og gjenoppstartes 1. januar.

Datasett som ikke er berørt og følgelig kan gjenoppstrarte vanlig synkronisering etter 1. januar er: Arealbruk, Bane, Ledning, LedningVA, Lufthavn, Naturinfo, Vann, N5 Presentasjonsdata.

Alle andre datasett må førstegangssynkroniseres på nytt etter 1. januar 2020.

Ta kontakt med Kartverket om det skulle være behov for endringer i oppsett etc.

 Les mer

Se Kartverkets sider om kommune- og regionreformene.

Slipp av data før kommune- og regionreformene

Kontakt oss:

  • For spørsmål om Sentral FKB, kontakt sfkbhjelp@kartverket.no
  • For spørsmål om Geonorge, kontakt post@norgedigitalt.no