Som forvalter av matrikkelen, det nasjonale eiendomsregisteret, har Kartverket fra tidlig av vært tett på de konsekvensene og utfordringene kommunesammenslåing skaper for digitale systemer. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har derfor gitt Kartverket i oppdrag å ivareta rollen som teknisk koordinator av statlige etater om IKT-spørsmål i kommune- og regionreformen. Det innebærer også å gi faglig støtte til kommunene i forbindelse med endringer av kommunenummer og adressering som følge av kommune- og regionreformen.

Støtte og oppfølging

Dette innebærer at Kartverket følger opp kommuner og regioner som er i en sammenslåingsprosess.
I 2019 arbeider vi konkret ut mot tre nivåer med oppfølging.

  1. Oppfølging og koordinering av kommuner i prosess fram mot 2020.
  2. Oppfølging og koordinering statlige etater og registre.
  3. Oppfølging av privat leverandørmarked.

Kartverket har også tilrettelagt for regionale forum for prosjektledere for kommunene som skal slå seg sammen i 2020. Dette skal være møteplasser hvor prosjektlederne kan dele informasjon og erfaring, diskutere felles problemstillinger og høste erfaringer fra hverandre.

Vi jobber med å videreutvikle et samarbeid med fylkesmenn for oppfølging av kommuner. Vi ønsker en tett dialog med hvert enkelt fylkesmannsembete og hver prosjektleder i nye kommuner, slik at vi kan bistå der det trengs og være en støtte i prosessen.

Workshop om IKT-utfordringer

Kartverket, Difi og KS holdt en workshop om IKT-utfordringer og muligheter i reformarbeidet 4. desember 2018. Workshopen samlet deltakere fra kommuner og IT-leverandører til nyttige og konkrete diskusjoner.

Les mer i oppsummeringsrapporten.

Rapport - dataflyt mellom basisregister

Det er utarbeidet en rapport som beskriver dataflyt og avhengigheter mellom basisregistrene matrikkelen, folkeregisteret og enhetsregisteret i forbindelse med kommune- og regionreformene.

Les rapporten "Leveranse av data fra basisregister".

Adressering ved kommunesammenslåing

Entydige adresser er viktig for alle, men kanskje aller viktigst for nødetater og transportnæring. Det er også viktig for ulike registre at en har entydige, unike benevnelser til bruk i alle registre.

Les mer om adressering, og last ned oversiktsfiler fra kommuner som har fastsatt adresseendringer.

Samordningsforum

Det er etablert et samordningsforum mellom sentrale aktører i reformabeidet. Hovedmålet med forumet er å samordne og følge opp ulike problemstillinger i reformarbeidet, samt bidra til at digitaliseringen av offentlig sektor blir samordnet og gir gevinster for innbyggere, næringsliv og forvaltningen. Samordningsforum avholder månedlige møter.

MøtedatoInnkallingerReferat
Møte 13. januar 2020   Referat
Møte 16. desember 2019 Innkalling Referat
Møte 18. november 2019 Innkalling Referat
Møte 14. oktober 2019   Referat
Møte 9. september 2019 Innkalling Referat
Møte 27. mai 2019 Innkalling Referat
Møte 18. mars 2019 Innkalling Referat
Møte 4. februar 2019 Innkalling Referat
Møte 5. november 2018 Innkalling Referat

Kontakt

Kartverkets kontaktperson for kommune- og regionreformen er prosjektleder Bernt Audun Strømsli, e-post: bernt.audun.stromsli@kartverket.no