Som forvalter av matrikkelen, det nasjonale eiendomsregisteret, har Kartverket fra tidlig av vært tett på de konsekvensene og utfordringene kommunesammenslåing skaper for digitale systemer. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har derfor gitt Kartverket følgende oppdrag:

«Ivareta rollen som teknisk koordinator av statlige etater om IKT-spørsmål i kommune- og regionreformen, og være kontakt med faglig støtte for kommunene i forbindelse med endringer av kommunenummer og adressering som følge av kommune- og regionreformen.»

Sjekkliste og støtte

Dette innebærer at Kartverket følger opp kommuner og regioner som er i en sammenslåingsprosess. Vi har bygget opp ressurssider på nettsiden vår med en sjekkliste for sammenslåing. Kundesenteret vårt ruster seg for sammenslåingene som kommer. Kommuner, fylker og statlige etater vil møte rådgivere der som viser vei til informasjon om de digitale utfordringene i reformene.

Kartverket vil også tilrettelegge for regionale forum for prosjektledere for kommunene som skal slå seg sammen i 2020. Dette skal være møteplasser hvor prosjektlederne kan dele informasjon og erfaring, diskutere felles problemstillinger og høste erfaringer fra hverandre.

Vi jobber med å videreutvikle et samarbeid med fylkesmenn for oppfølging av kommuner. Vi ønsker en tett dialog med hvert enkelt fylkesmannsembete og hver prosjektleder i nye kommuner, slik at vi kan bistå der det trengs og være en støtte i prosessen.

Se status for kommunereformarbeidet ved fylkeskartkontorene.

Komplekse tekniske utfordringer

Hvorfor er det nødvendig med en teknisk koordinator for kommune- og regionreformene?

Jo, fordi vi ser at reformene fører med seg store og komplekse tekniske utfordringer. En av konsekvensene av reformene er at kommuner som involveres, får nytt kommunenummer. Kommune-Norge har rundt 600 IKT-systemer, hvor kommunenummer er koblingsnøkkel mot andre systemer. Det krever kartlegging i kommunene for å klargjøre kompleksiteten, for vet man egentlig hvor dypt kommunenummer sitter og i hvilke systemer? Kommuner som slås sammen vil også få endret gårdsnummer og adresser.

Start tidlig

Vårt hovedbudskap er at kommuner må starte kartleggingen av sine IKT-systemer tidlig, og at dette arbeidet forankres høyt både administrativt og politisk.

Sammenslåing er også en utmerket mulighet til å rydde i egne systemer, få oversikt over dagens situasjon og se på hvordan hverdagen kan forenkles og digitaliseres. Vær tidlig ute, så er tid og rom for nytenking stor.  

Kontakt

Kartverkets kontaktperson for kommune- og regionreformen er prosjektleder Bernt Audun Strømsli, e-post: bernt.audun.stromsli@kartverket.no