Siste oppdatering

Standardisert produktspesifikasjon for NRL

Det er nå høring på ny produktspesifikasjon for rapportering til Nasjonalt register over luftfartshindre (NRL), et digitalt register over bygninger, anlegg og konstruksjoner som kan utgjøre en risiko for luftfarten.

Vil du bidra?

Ønsker du å delta i et eller flere standardiseringsprosjekter? Send en e-post til:

standardiseringssekretariatet@kartverket.no

Registeret er hjemlet i forskrift om rapportering, registrering og merking av luftfartshindre (luftfartshinderforskriften), der det også går fram at Kartverket er registerfører for NRL.

Mer informasjon om NRL finner du her.

Høring: Produktspesifikasjon for rapportering til NRL

Forskriften pålegger den som eier et luftfartshinder å rapportere til NRL. I oktober 2020 vedtok Luftfartstilsynet en endringsforskrift til luftfartshinderforskriften, som øker mengden objekter som regnes som luftsfartshindre. Mange aktører vil dermed få en betydelig jobb med å rapportere opplysninger om sine luftfartshindre til NRL.

Les høringsbrevet som følger produktspesifikasjonen. Alle interesserte inviteres til å komme med innspill. Høringsfristen er 22. august 2021.

Høringsversjon: Produktspesifikasjon for rapportering til NRL

Ønsker du å komme med kommentarer til høringen, benytt kommentarskjemaet vårt (docx). Send utfylt skjema til standardiseringssekretariatet@kartverket.no.

Forskriftsendringene trer i kraft 1. juli 2022. Med den forventede økningen i antall luftfartshindre som skal registreres er det behov for en nærmere spesifisering av data som skal rapporteres til NRL. Dette er bakgrunnen for utarbeidelsen av standardisert produktspesifikasjon NRL rapportering. Data som leveres til NRL etter 1. juli 2022 vil måtte følge denne spesifikasjonen.

Arbeidet med spesifikasjon for rapportering

Vi har forsøkt å lage en enkel datamodell, fordi det er ønskelig at den skal kunne forstås og benyttes av flest mulig. Dette er hovedårsaken til at spesifikasjonen i svært liten grad forholder seg til eksisterende fagområdestandard for luftfartshinder.

Høringsdokumenter:

Kartverket har ledet arbeidet med produktspesifikasjonen. Arbeidet med spesifikasjonen har blitt gjennomført i en arbeidsgruppe med åpen deltakelse, der representanter fra BA-Nettverket, Bane Nor, Elvia, Oslo kommune og Statnett har deltatt på flere møter.

Om SOSI-standardiseringsprosjektet NRL

Arbeidet med et standardiseringsprosjekt for nasjonalt register over luftfartshindre ble godkjent av Standardiseringskomitéen for geomatikk. Det opprinnelige forslaget til prosjektet (pdf) kan leses som en kort beskrivelse av prosjektet.

Del