Siste oppdatering

Ny versjon av standarden Produksjon av basis geodata

Nåværende versjon av standarden favner ikke bredt nok til å ta høyde for den teknologiske utviklingen vi har sett de senere årene. Versjon 2.0 møter flere av utfordringene, og har vært på høring.

ENDRINGER De viktigste endringene

Kjenner du versjon 1.0 av produksjon av basis geodata (pdf) godt, vil du kanskje ha nytte av en kort oversikt over endringer (pdf)  mellom versjon 1.0 og den nye versjonen som nå er på høring.

Standarden ble etablert i 2015 for å sette krav til produksjonsprosessene, dokumentasjon og rapportering av basis geodata. Standarden bygde på den tidligere standarden "Kart og Geodata". Siden "Produksjon av basis geodata"-standarden ble etablert har det vært en stor teknologisk utvikling, og 1.0 versjonen av standarden kan ikke legges til grunn for å benytte nye datafangstmetoder.

"Produksjon av basis geodata" ble i sin tid skrevet med tanke på flybåren datafangst for tradisjonell flyfotografering og laserskanning. Etter at standarden ble etablert har sensorsystemene (kamera og lidar) utviklet seg i flere retninger, men også blitt benyttet på andre plattformer enn fly. Det er derfor behov for å revidere standarden slik at den ikke legger begrensning for datafangstmetoder, og tar hensyn til den teknologiske utviklingen.

Høringsversjon

Produktspesifikasjonen produksjon av basis geodata har vært på høring, fristen for innspill var 6. januar 2023. Høringsutkastet finner du her:

Behov for videre arbeid

Gjennom året har arbeidsgruppen diskutert hvordan kravene til de forskjellige plattformene med tilhørende sensorer kan harmoniseres. Vi bør kunne stille samme krav til sluttprodukt uavhengig om datafangst har foregått fra høytflyvning med rammekamera, eller fra drone med et standard digitalkamera. Dette viste seg å være vanskelig å få til innen for tidsrammen i denne omgang. Det ble derfor tatt en beslutning om å gjøre nødvendige tilpasninger og rettinger i eksisterende standard, og å ta inn et lite kapittel om dronedatafangst, som en start på å åpne opp for et større spekter av datafangst enn høytflyvning.

Standardiseringsprosjektet er altså ikke avsluttet, og vil fortsette i 2023. Målet for neste år er å få på plass beskrivelse av krav for de datafangstplattformer som er aktuelle å benytte. Med dette ønsker man å legge til rette for at standarden kan brukes av flere som bestiller karleggingsoppdrag, og ikke kun av Kartverket og Geovekst.

Relatert

Geovekst

Geovekst er et samarbeid om felles etablering, forvaltning, drift, vedlikehold og bruk av geografisk informasjon.

Prosjekter og høringer

Her er en oversikt over prosjekter og høringer som til enhver tid er i gang om nasjonale bransjestandarder innenfor geografisk informasjon.

Del