Hensikten med en generell objektkatalog er å spesifisere objekttyper med tilhørende egenskaper og assosiasjoner som er generelle innenfor et fagområde eller på tvers av flere fagområder.

SOSI modellregister er det sentrale norske modellregisteret, og forvaltes i SOSI-standarden. Geonorge-objektkatalogen gjør modellregisteret tilgjengelig for søk, navigasjon og innsyn.

SOSI DEL 2 - Generell objektkatalog (PDF)

UML
Innsyn (EA-modell)

Innledning til objektkatalogen Ingen
Administrative og statistiske inndelinger (ABAS)
Administrative og statistiske inndelinger 4.5
Administrative og statistiske inndelinger 4.5.1
Administrative og statistiske inndelinger 4.5.2
UML 4.0
UML 4.5
UML 4.5.1
UML 4.5.2
Adresser (ADR)
Adresser 4.5
UML 4.0
UML 4.5
Annen naturinformasjon (NATR) UML 4.0
Arealbruk (AREAL) UML 4.0
Arealressurs (AREALRESSURS) UML 4.0
Bane (BANE)
UML 4.0
Beitebruk i utmark (BEITE) UML 4.0
Berg (BERG) UML 4.0
Bildeinformasjon (BILDEINFORMASJON)
Bildeinformasjon 4.1
UML 4.0
UML 4.1
Biologisk mangfold (BIOMA)
Biologisk mangfold 4.1
UML 4.0
UML 4.1
Bygninger (BYGG)
Bygninger 4.5
UML 4.0
UML 4.5
Bygningsmessige anlegg (BYGNAN) UML 4.0
Eiendomsinformasjon (EIENDOMSINFORMASJON)
Eiendomsinformasjon 4.5
UML 4.0
UML 4.5
Fastmerker (FM) UML 4.0
Fiskeri (FISK)
Fiskeri 4.5
UML 4.0
UML 4.5
Forurensning (FORURENSNING) UML 4.0
Friluftsliv (FRILUFTSLIV)
Friluftsliv 4.1
Friluftsliv 4.5
UML 4.0
UML 4.1
UML 4.5
Geologi generell del (GEOI) UML 4.0
UML 4.1
Geofysikk (GFYS) UML 4.0
Geokjemi (GKJEM) UML 4.0
Geologiske verneverdige objekter (GVERN) UML 4.0
Gravplass 4.5 (GRAVPLASS)
Gravplass 4.6
UML 4.5
UML 4.6
Grotter (GROTTER) UML 4.0
Geotekniske undersøkelser UML 4.0
Geovitenskapelige undersøkelser UML 4.0
Innsjøer og vassdrag (VANN) UML 4.0
Jordregister (JORDREGISTER) UML 4.0
Jordsmonn (JORDSMONN) UML 4.0
Jordskifteplan (JSPLAN) UML 4.0
Kulturminner (KULTUR) UML 4.0
Kyst og sjø (KYST) UML 4.0
Landbruksregisteret (LREG) UML 4.0
Landskap (LAND)
Landskap 4.5
UML 4.0
UML 4.5
Landskapsarkitektur 5.0 UML 5.0
Ledningsnett (LEDNING)
Ledningsnett 4.5
Ledningsnett 4.6
UML 4.0
UML 4.5
UML 4.6
Lufthavn (LUFT)
Lufthavn 4.1
Lufthavn 4.5
UML 4.0
UML 4.1
Luftfartshinder 4.5
Luftfartshinder 4.5.1
UML 4.5
UML 4.5.1
Løsmassegeologi (LOSM) UML 4.0
Markslag (MARKSLAG) UML 4.0
Petroleum (PETROLEUM) UML 4.0
Plan (PLAN)
Plan 4.1
Plan 4.2
Plan 4.3
Plan 4.5
Plan 4.5.1
Plan 4.5.2
UML 4.0
UML 4.1
UML 4.2
UML 4.3
UML 4.5
UML 4.5.1
UML 4.5.2
Regionalplan 4.6 (REGIONALPLAN)
Regionalplan 4.6.1
UML 4.6
UML 4.6.1
Reindrift (REIN)
Reindrift 4.1
UML 4.0
UML 4.1
Råstoffutvinning (RAST) UML 4.0
Samferdsel generell (SAMF)
Samferdsel generell 4.5
UML 4.0
UML 4.5
Samfunnssikkerhet 4.0
Samfunnssikkerhet 4.1
UML 4.0
UML 4.1
Servitutter/bruksretter (SERVITUTTER) UML 4.0
Skogbruksplan - bestand (SKOG) UML 4.0
Skreddata (SKRED) UML 4.0
Svalbardplan (SVPLAN) UML 4.5
Stedsnavn (NAVN)
Stedsnavn 4.1
Stedsnavn 4.2
Stedsnavn 4.3
Stedsnavn 4.5
UML 4.0
Terrengform (TERR) UML 4.0
Vegnett (VEGNETT)
Vegnett 4.1
Vegnett 4.5
Vegnett 4.6
UML 4.0
UML 4.1
UML 4.5
UML 4.6
Vegsituasjon (VEGSITUASJON)
Vegsituasjon 4.5
UML 4.0
UML 4.5
Verneområder (VERN)
Naturvernområder 4.1
UML 4.0
UML 4.1