DOK for kommunene

Kommunene skal hvert år bekrefte hvilke datasett som skal gjelde for arbeid som berøres av plan og bygningsloven i kommunen. Dette kan være datasett som står på den nasjonale DOK-listen, andre nasjonale datasett eller lokale/regionale datasett som kommunen ønsker å bruke. Den nasjonale DOK-listen består av av disse 140 datasettene.  I utgangspunktet skal alle datasettene på den nasjonale DOK-listen inkluderes, men dersom det er særlige grunner til det, kan datasett velges bort.

DOK for dataeiere

 Data som skal godkjennes som DOK-data, må oppfylle kravene satt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Egnethetsanalyse av DOK-dataene

Norconsult informasjonssystemer gjennomførte høsten 2017 en egnethetsanalyse av DOK-datasettene. Analysen så spesielt på datasettenes innholdskvalitet og dokumentasjonskvalitet.

Våren 2018 ba Kartverket DOK-dataeierene redegjøre for hvilke tiltak de sette i verk for å imøtekomme funnene i egnethetsanalysen. Kartverket gjorde dette på bestilling  fra KMD. Etatenes svar er oppsummert i rapporten under:

Foreslå endringer

Det er mulig å foreslå endringer på listen over de definerte nasjonale datasettene for Det offentlige kartgrunnlaget. Endringer kan være forslag om nye datasett, endringer på datasett, sletting av datasett og tekniske krav knyttet til datasettene. Fristen er 1. oktober hvert år, og endringene må være begrunnet gjennom behov knyttet til plan- og bygningsloven. Bruk skjemaet under for å foreslå.

Skjema for innspill om endringer i DOK (doc)

Hva er det offentlige kartgrunnlaget?

Det offentlige kartgrunnlaget er definert i plan- og bygningsloven § 2-1 og tilhørende kart- og planforskrift. DOK er offentlige geografiske data som er tilrettelagt for kommunenes plan- og byggesaksarbeid.

Det er kommunal og moderniseringsdepartementet som bestemmer hvilke data som skal inngå på den nasjonale DOK-datalisten.1. juli 2014 offentliggjorde departementet den første listen over geografiske data fra statlige etater som var kandidater til å inngå i DOK fra 1. januar 2015. Siden dette har listen blir gjennomgått og revidert årlig. Når dataene som er kandidater på listen oppfyller definerte krav og godkjennes, blir de offentliggjort av departementet i en årlig liste over godkjente DOK-data. Det er Kartverket ved nasjonal geodatakoordinator som utfører kontroll av data og i praksis godkjenner data. Geonorge distribuerer både data og dokumentasjon til dataene via DOK-registeret.

Her er listen over DOK-datasett som den gjelder fra 2018

Annen informasjon