Kartverket har ansvaret for de nasjonale bransjestandardene for kart, oppmåling og geografisk informasjon. Vi bidrar til å utarbeide internasjonale standarder og ta disse i bruk.

All informasjon om SOSI-standarden samt nedlastingslenker for denne, ligger på egne sider for SOSI.

På denne siden finner du alle de andre standardene som gjelder for geografisk informasjon i Norge, alle i pdf-format:

Kart- og kartproduksjon

Produksjon av basis geodata (2015) Om produksjonsmetoder samt kvalitets- og dokumentasjonskrav for grunnleggende data i kart og kartbaser (erstatter Kart- og geodata fra 2009, se nederst på siden)
Geodatakvalitet  - Vedlegg G (xlsx) (2015) Om hvordan kvaliteten til geodata beskrives, kontrolleres og rapporteres (erstatter Geodatastandarden fra 2001 og Kontroll av geodata fra 2007).
Grafisk utforming av kart i M 1:500 - 1:10000 (2002) Om grafisk utforming av kart på basis av digital geografisk informasjon (FKB-data) på en form som er beskrevet i SOSI-standarden.
Standarder for sjøkartlegging Om all sjømåling som skal inngå i offisielle sjøkart og andre nautiske publikasjoner.
Symboler og forkortelser i norske sjøkart En detaljert beskrivelse av symboler og forkortelser i norske sjøkart.
Symbolfonter for friluftsliv og sport (1997) Om symboler (piktogrammer) for friluftsliv og sport. Symbolene er utformet slik at de egner seg på både kart, informasjonsmateriell og informasjonsskilt ute og inne. Se også register over symboler i Geonorge.

 

Oppmåling, landmåling og geodesi

Stedfesting av matrikkelenhets- og råderettsgrenser (2011) Om kvalitetssikring av målinger og beregninger i forbindelse eiendomsgrenser og andre råderettsgrenser.
Satellittbasert posisjonsbestemmelse (2009) Om hvordan posisjonsbestemmelse med satellitter bør utføres i kart- og oppmålingsarbeider.
Grunnlagsnett (2009) Om etablering og vedlikehold av grunnlagsnett ved å definere kvalitetsmål og toleranser for ulike typer av nett.
Koordinatbaserte referansesystemer (2009) Om oppbyggingen av et koordinatbasert referansesystem. Om konvertering, transformasjon og avbildning.
Fastmerkenummerering og fastmerkeregister (2009) Om enkel og entydig nummerering av fastmerker og om forvaltning av disse.
Kontroll og kalibrering av elektrooptiske avstandsmålere (2009) Om kontroll og kalibrering på utendørs basis av elektrooptiske avstandsmålere brukt i kart- og oppmalingssammenheng.
Norges offisielle høydesystemer og referansenivåer (2009) Om offisielle høydesystemer og referansenivåer, og anbefalinger om hvordan de skal brukes.
Plassering og beliggenhetskontroll (2002) Om plassering og beliggenhetskontroll etter plan- og bygningsloven

Andre

Geosynkronisering  (2013) Om grensesnitt for synkronisering av databaser med geografisk datainnhold på tvers av ulike plattformer og systemløsninger.

Posisjonstjenester i sanntid versjon 1.0 (2013)

Posisjonstjenester i sanntid versjon 2.0 (2017)

Om krav til tilbydere av GPS-/ GNSS-baserte sanntidstjenester og om regulering av forholdet mellom tilbydere og infrastruktureier.
Stedfesting av natur- og samfunnsgeografisk informasjon (2004) Om metoder for stedfesting av geografiske elementer som punkt, linjer og flater. Om administrative inndelinger og deres representasjonspunkt.
Norm for VA-ledningskartverk (1993) Om ledningskart for VA-sektoren.
Norm for ledningskart (1991) Om ledningskart

Historiske nasjonale bransjestandarder

Kart og geodata (2009) Se også "Produksjon av basis geodata" i øverste tabell.
Geodatastandarden (2001) Se også "Geodatakvalitet" i øverste tabell.