Kartverket har ansvaret for de nasjonale bransjestandardene for kart, oppmåling og geografisk informasjon. Vi bidrar til å utarbeide internasjonale standarder og ta disse i bruk.

All informasjon om SOSI-standarden samt nedlastingslenker for denne, ligger på egne sider for SOSI.

På denne siden finner du alle de andre standardene som gjelder for geografisk informasjon i Norge, alle i pdf-format:

Kart- og kartproduksjon

Produksjon av basis geodata (pdf) 2015 Om produksjonsmetoder samt kvalitets- og dokumentasjonskrav for grunnleggende data i kart og kartbaser (erstatter Kart- og geodata fra 2009, se nederst på siden)
Geodatakvalitet (pdf) 2015 - Vedlegg G (xlsx) Om hvordan kvaliteten til geodata beskrives, kontrolleres og rapporteres (erstatter Geodatastandarden fra 2001 og Kontroll av geodata fra 2007).
Grafisk utforming av kart i M 1:500 - 1:10000 (pdf) 2002 Om grafisk utforming av kart på basis av digital geografisk informasjon (FKB-data) på en form som er beskrevet i SOSI-standarden.
Standarder for sjøkartlegging Om all sjømåling som skal inngå i offisielle sjøkart og andre nautiske publikasjoner.
Symboler og forkortelser i norske sjøkart En detaljert beskrivelse av symboler og forkortelser i norske sjøkart.
Symbolfonter for friluftsliv og sport 1997 (pdf) Om symboler (piktogrammer) for friluftsliv og sport. Symbolene er utformet slik at de egner seg på både kart, informasjonsmateriell og informasjonsskilt ute og inne.
Symboler - Friluftsliv, idrett og beredskap 
Se også register over symboler i Geonorge.

 

Oppmåling, landmåling og geodesi

Stedfesting av matrikkelenhets- og råderettsgrenser (pdf) 2011 Om kvalitetssikring av målinger og beregninger i forbindelse eiendomsgrenser og andre råderettsgrenser.
Satellittbasert posisjonsbestemmelse (pdf) 2009 Om hvordan posisjonsbestemmelse med satellitter bør utføres i kart- og oppmålingsarbeider.
Grunnlagsnett (pdf) 2009 Om etablering og vedlikehold av grunnlagsnett ved å definere kvalitetsmål og toleranser for ulike typer av nett.
Koordinatbaserte referansesystemer (pdf) 2009 Om oppbyggingen av et koordinatbasert referansesystem. Om konvertering, transformasjon og avbildning.
Fastmerkenummerering og fastmerkeregister (pdf) 2009 Om enkel og entydig nummerering av fastmerker og om forvaltning av disse.
Kontroll og kalibrering av elektrooptiske avstandsmålere (pdf) 2009 Om kontroll og kalibrering på utendørs basis av elektrooptiske avstandsmålere brukt i kart- og oppmalingssammenheng.
Norges offisielle høydesystemer og referansenivåer (pdf) 2009 Om offisielle høydesystemer og referansenivåer, og anbefalinger om hvordan de skal brukes.
Plassering og beliggenhetskontroll (pdf) 2002 Om plassering og beliggenhetskontroll etter plan- og bygningsloven

Andre

Stedfesting av ledninger og andre anlegg i grunnen, sjø og vassdrag (pdf) 2019 Om krav til stedfesting og dokumentasjon av ledningsanlegg. Les mer på egen side.
Geosynkronisering (pdf) 2013 Om grensesnitt for synkronisering av databaser med geografisk datainnhold på tvers av ulike plattformer og systemløsninger.

Posisjonstjenester i sanntid versjon 1.0 (pdf) 2013

Posisjonstjenester i sanntid versjon 2.0 (pdf) 2017

Om krav til tilbydere av GPS-/ GNSS-baserte sanntidstjenester og om regulering av forholdet mellom tilbydere og infrastruktureier.

Stedfesting av natur- og samfunnsgeografisk informasjon (pdf) 2004

Om metoder for stedfesting av geografiske elementer som punkt, linjer og flater. Om administrative inndelinger og deres representasjonspunkt.

Historiske nasjonale bransjestandarder

Kart og geodata (pdf) 2009 Se også "Produksjon av basis geodata" i øverste tabell.
Geodatastandarden (pdf) 2001 Se også "Geodatakvalitet" i øverste tabell.
Norm for VA-ledningskartverk (pdf) 1993 Om ledningskart for VA-sektoren.
Norm for ledningskart (pdf) 1991 Om ledningskart