Introduksjon

Regionreformen medfører endringer i det nasjonale vegreferansesystemet. Produktene Vbase, Elveg og FKB Vegnett blir også berørt. I tillegg til endringen av vegreferanse vil også noen av vegtypene, som i dag forvaltes i FKB Traktorveg/Sti, bli berørt. Som en konsekvens av dette er SOSI Vegnett revidert til versjon 5.0 og tilpasset endringene regionreformen medfører på vegreferansesystemet.

Vbase, Elveg og FKB Vegnett erstattes av Elveg 2.0

Vegnettet i Norge forvaltes i Nasjonal vegdatabank, heretter kalt NVDB. Her registreres også aktuelle objekttyper som er naturlige å sette sammen med vegnett i produkter. Produktene Vbase, Elveg og FKB Vegnett eksporteres fra NVDB. Innen utgangen av 2020 vil disse tre produktene bli erstattet av ett; Elveg 2.0. Egenskaper vi finner i Vbase, Elveg og FKB Vegnett vil også finnes i Elveg 2.0. Endringer i produktene er beskrevet i produktspesifikasjonen for Elveg 2.0.

Forvaltning av vegnett mot kommunene skal skje med utgangspunkt i Elveg 2.0 gjennom Sentral FKB. Et eget prosjekt, Vegnett i Sentral FKB, legger til rette for dette. 

Regionreformens påvirkning på vegreferansesystemet

Vegreferansesystemet skal sørge for at vi kan gi vegnettet en unik vegreferanse der det er behov for det. Den gamle vegreferansen har en kobling til administrative enheter som fylke og kommune. Europa-, riks- og fylkesveger har sin unike vegreferanse innenfor fylke, mens kommunale, private og skogsbilveger har sin unike vegreferanse innenfor en kommune.

Sammenslåing av fylker har gjort at det ble nødvendig å gjøre en endring i vegreferansesystemet.

For europa-, riks- og fylkesveger gir det nye vegreferansesystemet en unik vegreferanse på landsbasis. Dette medfører at ca 3300 fylkesveger har fått nye vegnummer i løpet av 2018 (Trøndelag) og 2019 (resten av landet). Noen riksveger har også få endret vegnummer.

Sammenslåing av kommuner gjør at også en rekke kommunale, private og skogsbilveger har fått nye vegnummer. Dette gjelder også i matrikkelen. Det er en tett kobling mellom vegnummer på kommunale veger og matrikkelens adressenummer. Dette gjelder også for noen private veger. Det er derfor fortsatt mest hensiktsmessig at kommunale, private og skogsbilveger har sin unike vegreferanse innenfor den enkelte kommune.

Vegreferanse til Vegsystemreferanse

Dagens vegreferanse er heldekkende ved at alle veglenker har full vegreferanse. Ny vegreferanse bygges opp av flere objekttyper i NVDB, der ikke alle veglenker trenger å ha full vegreferanse. Noen veglenker trenger ikke vegreferanse i det hele tatt.

Dersom en veglenke skal ha en vegreferanse, så skal den som minimum ha informasjon om vegsystem. Vegsystem har egenskaper om vegkategori, fase i livet og vegnummer. Den nye vegreferansen kalles derfor for vegsystemreferanse. Et vegsystem kan ha egenskaper om vegstrekning, samt kryssystem eller sideanlegg. 

Objektene som danner grunnlaget for vegsystemreferansen som er definert i SOSI Vegnett 5.0 vil registreres i NVDB.

Endringer og tillegg av objekttyper i Elveg 2.0

I Elveg 2.0 vil man finne igjen alle objekttypene vi tidligere fant i Vbase, Elveg eller FKB Vegnett:

 • Fartsgrense
 • Innkjøring forbudt
 • Høydebegrensning
 • Vegsperring
 • Svingerestriksjon
 • Jernbanekryssing
 • Trafikkregulering
 • Funksjonell vegklasse
 • Værutsatt veg
 • Landbruksvegklasse
 • Gågateregulering
 • Motorveg
 • Beredskapsveg (på grunn av ny modell)
 • Serviceveg (på grunn av ny modell) 

Produktspesifikasjonen for Elveg 2.0 beskriver disse objekttypene ytterligere. I produktspesifikasjonen er det også linket til objektenes produktspesifikasjon i NVDB sin datakatalog. Disse produktspesifikasjonene vil bli utarbeidet i løpet av 2019. Noen produktspesifikasjoner vil frem til 1. november beskrive objektene slik de er definert i dag. 

Noen objekttyper som fantes i produktene tidligere videreføres ikke i Elveg 2.0. Dette er:

 • Ferjekai
 • Kommunedele
 • Transportlenke

Adresser

Det er etablert et eget datasett for adresser, og disse vil derfor ikke lenger være en del av Elveg-produktet. Adresser hentes fra kartkatalogen på Geonorge, enten som datasett eller tjenester.

Testfiler

I første omgang legges det ut testfiler for Hamar kommune, Stange kommune og Dovre kommune. I datasettene vil man ikke finne alle typer veg, og heller ikke alle objekttyper som vil være definert i produktspesifikasjonen for Elveg 2.0.

Testfilene er lagt ut her.

Noen detaljer om testfilene:

 • Datasettene leveres som kommunevise zip-filer, ffkkElveg.zip og ffkkElveg_geo.zip
  • ffkkElveg.zip: Kun veglenkefila har geometri.
  • ffkkElveg_geo.zip: I tillegg til veglenkefila har også objektfilene egengeometri.
 • Et datasett består av enkeltstående gml-filer for vegnett og de fleste av de andre objekttypene. Det er også generert SOSI-filer basert på gml-filene.

  Fil

  GML-fil u/egengeometri

  GML-fil m/egengeometri

  Veglenke

  ffkkVeglenke.gml

  ffkkVeglenke.gml

  Beredskapsveg

  ffkkBeredskapsveg.gml

  ffkkBeredskapsveg_geo.gml

  Fartsgrense

  ffkkFartsgrense.gml

  ffkkFartsgrense_geo.gml

  Fartsgrense_variabel

  ffkkFartsgrenseVariabel.gml

  ffkkFartsgrenseVariabel_geo.gml

  Funksjonell vegklasse

  ffkkFunksjonellVegklasse.gml

  ffkkFunksjonellVegklasse_geo.gml

  Gågatereguleringer

  ffkkGågatereguleringer.gml

  ffkkGågatereguleringer_geo.gml

  Høydebegrensning

  ffkkHøydebegrensning.gml

  ffkkHøydebegrensning_geo.gml

  Innkjøring Forbudt

  ffkkInnkjøringForbudt.gml

  ffkkInnkjøringForbudt_geo.gml

  Jernbanekryssing

  ffkkJernbanekryssing.gml

  ffkkJernbanekryssing_geo.gml

  Landbruksvegklasse

  ffkkLandbruksvegklasse.gml

  ffkkLandbruksvegklasse_geo.gml

  Motorveg

  ffkkMotorveg.gml

  ffkkMotorveg_geo.gml

  Serviceveg

  ffkkServiceveg.gml

  ffkkServiceveg_geo.gml

  Svingerestriksjon

  ffkkSvingerestriksjon.gml

  ffkkSvingerestriksjon_geo.gml

  Trafikkreguleringer

  ffkkTrafikkreguleringer.gml

  ffkkTrafikkreguleringer_geo.gml

  Vegsperring

  ffkkVegsperring.gml

  ffkkVegsperring_geo.gml

  Værutsatt veg

  ffkkVærutsattVeg.gml

  ffkkVærutsattVeg_geo.gml

 SOSI-filene vil hete det samme.

Testfilene hentes ut fra en av testbasene til NVDB, gjennom et API som fortsatt er under utvikling. Testfilene kan derfor ha feil og mangler i første omgang.