Hopp til innhold

Veiledningsmateriell for Geovekst

3.6 Forvaltning, drift og vedlikehold

Med forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) forstår vi et løpende organisert samarbeid som ivaretar administrativt vedlikehold, teknisk forvaltning, distribusjon og salg av data.

Timepris

Som basis økonomienhet i FDV-avtalene opereres det med ”Timepris”. Timeprisen beregnes slik:

”Egeninnsats som er timebasert, honoreres med en timesats vedtatt av Geovekst-forum. Timesatsen reguleres hvert år fra og med 1.1.2008. Timesatsen beregnes på grunnlag av Konsumprisindeks for varer og tjenester, etter leveringssektor (desember 2015=100), for tjenester der arbeidskraft dominerer til beregning av Geovekst-timepris (enhetspris). Denne indeksen distribueres månedlig av SSB. Timeprisen beregnes på grunnlag av indeksen per juni og iverksettes fra og med 1. januar etterfølgende år. Timeprisen rundes av oppover til nærmeste hele 10-krone. Timeprisen beregnet på grunnlag av indeksen per juni 2005 er satt til kr. 400,- 

3.6.1 Kostnadsgrupper

3.6.1.1 Prosjektadministrasjon

Det er normalt fylkeskartkontoret som har ansvar for å starte opp arbeidet med å inngå forvaltningsavtale og som har ansvaret for å administrere FDV-samarbeidet.

Dette innebærer blant annet følgende oppgaver:

 • Inngå og revidere forvaltningsavtalene
 • Sørge for at partenes oppdateringsansvarlig leverer ajourholdsdata til originaldatavert
 • Sørge for et effektivt distribusjonsopplegg for data til partene og andre brukere
 • Produksjon av FKB-produkter og distribusjon til partene
 • Holde oversikt over rettighetsmessige forhold.
 • Føre regnskap over forvaltningsarbeid og salg av data til eksterne
 • Fakturere partene
 • Informere partene
 • Avholde et årsmøte mellom partene. Møtet kan holdes for flere kommuner/prosjekter samtidig.

Kostnadene for administrasjon og distribusjon av FDV-opplegget settes til 37 fasttimer i 2020.

Kostnadene fordeles slik mellom partene:

 • Statens vegvesen: 8 %
 • Energi Norge: 12 %
 • KS (kommunesektorens organisasjon): 35 %
 • Kartverket: 27 %
 • Telenor: 12 %
 • Landbruksdepartementet (med underliggende etater): 6 %

3.6.1.2 KS-avgift

Her beregnes avgift til KS (tidligere Kommunenes Sentralforbund) for å ivareta kommunenes interesser i Geovekst-samarbeidet på riksplan (”Geovekst-Kommune”). KS-avgift beregnes kun gjennom FDV-avtaler og skal være 1 % av kommunens andel av planlagte kostnader (jfr. vedtak på årsmøte i Geovekst-kommune 2016).

Kostnaden framkommer som en ekstrautgift i prosjektet som kommunen skal dekke. Kostnadene fordeles slik mellom partene:

KS (Kommunsesektorens organisasjon) dekker 100 % 

3.6.1.3 Oppdateringsansvar

Flere av datasettene har et forvaltningsopplegg som gjør at en etat har fysisk driftsansvar for databasesystemet (for eksempel Matrikkel, NVDB, SFKB), mens kommunene eller en annen etat har oppdateringsansvaret i databasen. I FDV-økonomien inngår kostnader knyttet til oppdateringsansvaret, mens driftsansvaret forutsettes dekket av den etat som drifter databasen. Oppdateringsansvaret innebærer løpende oppdatering av data i databasen og å ha et egnet verktøy for innlegging og utveksling av data med den som skal distribuere data til partene.

Kostnader knyttet til oppdateringsansvar er vanskelig å måle. For å ha en enkel måte å fastsette denne kostnaden på, stipuleres kostnadene etter aktiviteten på byggefronten. Byggeaktiviteten for kommunene måles i antall nye B-identer (godkjente bygg og tilbygg) pr. år. Tallene hentes fra matrikkelen pr 1.10 forrige år og dekker byggeaktiviteten ett år tilbake. Nye B-identer med dato for gitt rammetillatelse i tidsperioden benyttes. I tillegg justeres antall B-identer med ”etterslepet” fra et år tilbake i tiden.

Eksempel: For forvaltningsåret 2017 telles antall nye B-identer for perioden 1.10.2015 til 30.09.2016. Opptellingen skjer ca. 20.10.2016. Ca. 20.10.2017 telles antall nye B-identer for samme periode, 1.10.2015 til 30.09.2016. Differansen mellom disse to opptellingene ”benevnes” etterslep og legges til forvaltningsåret 2018. For hver B-ident blir godtgjørelse beregnet multiplisert med ”timepris”.

Minimumsgodtgjørelse settes til 15 B-identer.

Kommunene skal ha 90 % av godtgjørelsen for oppdateringsansvaret, resterende 10% skal til Kartverket for databaseredigering. Godtgjørelse for oppdateringsansvaret med denne prosentsatsen forutsetter at det faktisk er gjennomført vedlikehold av alle aktuelle FKB-datasett. Der hvor geosynkronisering (SFKB) er tatt i bruk, tar en som forutsetning at det gjennomføres minst en kvalitetsgjennomgang av data pr år.

Kostnadene fordeles slik mellom partene:

 • Statens vegvesen: 8 %
 • Energi Norge: 12 %
 • KS (kommunesektorens organisasjon): 35 %
 • Kartverket: 27 %
 • Telenor: 12 %
 • Landbruksdepartementet (med underliggende etater): 6 %

Reduksjonsfaktorer Bygg og AR5

Bygg: Det gjøres en kontroll ved hver FDV-leveranse på at alle bygg som er registrert i matrikkelen (lovpålagt for kommunen), også skal ligge i FKB-Bygg eller FKB-Pbltiltak som omriss (og flater).

Godtgjøring for oppdateringsansvar reduseres prosentvis etter manglende registrerte bygg.

 • For fullstendighet på 90% eller høyere blir det ingen reduksjon.
 • For fullstendighet på 10% eller mindre blir reduksjonen 90% (maksimal reduksjon)

AR5: Det telles også opp bygningspunkt som er innmeldt i matrikkelen i forvaltnings-perioden der punktet ligger inne på jordbruksareal. For hvert slikt bygg som gir tilslag reduseres kommunens godtgjøring med 90% av BID-prisen pr. bygg. Maks reduksjon settes til 15% av kommunens samla godtgjøring for oppdatering. Bygg-faktoren reduseres med 5% når AR5-oppdatering er et element i faktoren for manglende oppdatering i forvaltning av FKB. Ingen kommune kan få redusert godtgjøring mer enn ned til minimumsgodtgjørelse for en kommune – 15 bygg.

3.6.1.4 Databaseredigeringer

Data samlet inn i FDV-runden, kontrolleres og opprettes slik at alle data blir mest mulig homogene og sammenhengende for hele landet. Data blir deretter lagt inn i nasjonale arkiver (QMS).

Arbeidsoppgavene er i hovedsak av samme karakter, og arbeidsmengden er knytta til at man har en totalgjennomgang av kommunens data – altså pr FDV-runde.

I 2020 får Kartverket en verdi tilsvarende 20 fasttimer pr FDV-gjennomgang pr kommune (for kommuner med SFKB settes antall gjennomganger til 2), samt 10% av B-ident-godtgjørelsen. For arbeidet med AR5 godtgjøres Landbruk med 7 timer pr år pr kommune.

Kostnadene fordeles slik mellom partene

 • Statens vegvesen: 8 %
 • Energi Norge: 12 %
 • KS (kommunesektorens organisasjon): 35 %
 • Kartverket: 27 %
 • Telenor: 12 %
 • Landbruksdepartementet (med underliggende etater): 6 %

3.6.1.5 Ekstraarbeid

Det defineres to typer ekstraarbeid som kan være aktuelle:

 • Data som oversendes fra kommunen til Kartverket – eller omvendt – kan ha i seg en del feil som må rettes opp. I den grad dette er ut over det man normalt kan forvente, beregnes det godgjøring for dette ekstraarbeid av mottaker. I så fall skal kostnadene for dette belastes avsender 100 %. Slikt ekstraarbeid må avtales før det iverksettes.
 • Noen ganger er det behov for ekstraarbeid på datasettet som alle parter har interesse av – for eksempel omkoding. Slikt arbeid kan da godtgjøres som ekstraarbeid og fordeles etter normal kostnadsdeling mellom partene. Arbeidet skal avklares på forhånd med partene, og helst legges inn i budsjettet for FDV gjeldende år.

Kostnadene fordeles slik mellom partene:

 • Statens vegvesen: 8 %
 • Energi Norge: 12 %
 • KS (kommunesektorens organisasjon): 35 %
 • Kartverket: 27 %
 • Telenor: 12 %
 • Landbruksdepartementet (med underliggende etater): 6 %

3.6.1.6 Overgang til sentral lagring av FKB

Kostnadsgruppen brukes ved innføring av sentral lagring av FKB, der tilskuddet framkommer som en egeninnsats fra kommunen og som kostnad for øvrige parter.

 1. Tilskudd til kommunene settes likt pr kommune uavhengig av størrelse
 2. Tilskuddet som er årlig i 3 år trer i kraft når kommunen faktisk har startet med sentral forvaltning og beregnes ut fra antall mnd. pr år med driftsløsningen.
 3. Det innføres en ny kostnadsgruppe i FDV økonomien «Overgang til sentral lagring av FKB» der tilskuddet framkommer som en egeninnsats fra kommunen og som kostnad for øvrige parter. Kommunen får sitt bidrag gjennom lavere kostnad på FDV (eller oftest større overskudd) når FDV-regnskapet blir oppgjort.
 4.  Kostnadsgruppa «Overgang til sentral lagring av FKB» fordeles mellom partene etter omforent kostnadsdeling. Samme fordeling som i FDV-avtalen, men slik at kommunen ikke belastes.
 5.  Det legges til grunn at man minst en gang pr år må kvalitetssikre data og lage produkter (årsversjon) etter at en har tatt i bruk sentral lagring. Produkter kan ellers lages etter avtale og behov.
 6. Kostnader pr part pr kommune vil bli som i tabellen under. Ved andre Geovekst-parter i FDV-avtalen (Bane NOR, NVE m.m.) vil kostnadene reduseres forholdsmessig.
Tilskudd til kommune pr år 
Part                                         Prosent           Beløp i kroner  
Statens vegvesen 12,31  1847,-
Energi Norge 18,46  2769,- 
KS (kommunesektorens organisasjon) 0
Kartverket 41,54 6231,- 
Telenor  18,46  2769,-
Landbruksdepartementet (med underliggende etater 9,23 1385,-

Dette gjelder for den midlertidige løsningen. Når den «endelige» løsningen for sentral lagring av FKB er på plass vil den måtte følges av en ny kostnadsmodell.

3.6.2 Finansiering forøvrig

Foruten årlige bidrag fra partene finansieres vedlikeholdet med salgsinntekter. Salgsinntektene framkommer som ”innbetaling” fra partene og skal fordeles mellom partene i henhold til samme prosentfordeling som kostnadsdelingen i forvaltningsavtalen.

Til toppen