Hopp til innhold

Veiledningsmateriell for Geovekst

3.6.1.3 Oppdateringsansvar

Flere av datasettene har et forvaltningsopplegg som gjør at en etat har fysisk driftsansvar for databasesystemet (for eksempel Matrikkel, NVDB, SFKB), mens kommunene eller en annen etat har oppdateringsansvaret i databasen. I FDV-økonomien inngår kostnader knyttet til oppdateringsansvaret, mens driftsansvaret forutsettes dekket av den etat som drifter databasen. Oppdateringsansvaret innebærer løpende oppdatering av data i databasen og å ha et egnet verktøy for innlegging og utveksling av data med den som skal distribuere data til partene.

Kostnader knyttet til oppdateringsansvar er vanskelig å måle. For å ha en enkel måte å fastsette denne kostnaden på, stipuleres kostnadene etter aktiviteten på byggefronten. Byggeaktiviteten for kommunene måles i antall nye B-identer (godkjente bygg og tilbygg) pr. år. Tallene hentes fra matrikkelen pr 1.10 forrige år og dekker byggeaktiviteten ett år tilbake. Nye B-identer med dato for gitt rammetillatelse i tidsperioden benyttes. I tillegg justeres antall B-identer med ”etterslepet” fra et år tilbake i tiden.

Eksempel: For forvaltningsåret 2017 telles antall nye B-identer for perioden 1.10.2015 til 30.09.2016. Opptellingen skjer ca. 20.10.2016. Ca. 20.10.2017 telles antall nye B-identer for samme periode, 1.10.2015 til 30.09.2016. Differansen mellom disse to opptellingene ”benevnes” etterslep og legges til forvaltningsåret 2018. For hver B-ident blir godtgjørelse beregnet multiplisert med ”timepris”.

Minimumsgodtgjørelse settes til 15 B-identer.

Kommunene skal ha 90 % av godtgjørelsen for oppdateringsansvaret, resterende 10% skal til Kartverket for databaseredigering. Godtgjørelse for oppdateringsansvaret med denne prosentsatsen forutsetter at det faktisk er gjennomført vedlikehold av alle aktuelle FKB-datasett. Der hvor geosynkronisering (SFKB) er tatt i bruk, tar en som forutsetning at det gjennomføres minst en kvalitetsgjennomgang av data pr år.

Kostnadene fordeles slik mellom partene:

  • Statens vegvesen: 8 %
  • Energi Norge: 12 %
  • KS (kommunesektorens organisasjon): 35 %
  • Kartverket: 27 %
  • Telenor: 12 %
  • Landbruksdepartementet (med underliggende etater): 6 %

Reduksjonsfaktorer Bygg og AR5

Bygg: Det gjøres en kontroll ved hver FDV-leveranse på at alle bygg som er registrert i matrikkelen (lovpålagt for kommunen), også skal ligge i FKB-Bygg eller FKB-Pbltiltak som omriss (og flater).

Godtgjøring for oppdateringsansvar reduseres prosentvis etter manglende registrerte bygg.

  • For fullstendighet på 90% eller høyere blir det ingen reduksjon.
  • For fullstendighet på 10% eller mindre blir reduksjonen 90% (maksimal reduksjon)

AR5: Det telles også opp bygningspunkt som er innmeldt i matrikkelen i forvaltnings-perioden der punktet ligger inne på jordbruksareal. For hvert slikt bygg som gir tilslag reduseres kommunens godtgjøring med 90% av BID-prisen pr. bygg. Maks reduksjon settes til 15% av kommunens samla godtgjøring for oppdatering. Bygg-faktoren reduseres med 5% når AR5-oppdatering er et element i faktoren for manglende oppdatering i forvaltning av FKB. Ingen kommune kan få redusert godtgjøring mer enn ned til minimumsgodtgjørelse for en kommune – 15 bygg.

Til toppen