Hopp til innhold

Veiledningsmateriell for Geovekst

2.3 Revisjon og godkjenning av planen

Geodataplanen skal revideres hvert år. Revisjonen går ut på å ajourføre planen med de endringer som har skjedd siste år, samt de endrede behov som er meldt inn. Det er viktig at fylkeskartkontoret diskuterer innholdet av planen årlig med flest mulig parter. Hvordan dette gjøres vil variere fra fylke til fylke, men regionale møter anbefales.

For å tilfredstille behovene som landsdekkende etater har, legges det opp til en planprosess med tidsfrister som skal følges hvert år i alle fylker. Som det framgår av tidspunktene i tabellen nedenfor, er prosessen ikke tilpasset alle etaters budsjettbehandlinger. Det er derfor viktig at det også fokuseres på prosjekter ett år fram i tid.

Standardisert planprosess
PlanfasePeriodeAktivitet
Revisjonsfase 1. mai-1. september

Fylkeskartkontoret leder/gjennomfører revisjon av innholdet i planen basert på innspill og dialog med de øvrige partene. Arbeidet innledes ofte med møte i fylkesgeodatautvalget.

Beslutningsfase 1. september-1. november Utkast til revidert plan skal være klar innen 1. september. Denne skal behandles i fylkesgeodatautvalget (eventuelt i flere omganger) og skal være vedtatt i fylkesgeodatautvalget innen 15. oktober.
Planen (tekstlig del og handlingsplan) skal være tilgjengelig på internett innen 1. november.
Behandling i fellesmøte kan skje etter 15.oktober. Forslag til endringer som kommer her blir «avvik fra plan» og gjenstand for neste års revisjon.
Iverksettingsfase 1. november-1. mai I denne perioden forsøkes planen iverksatt. Avtaler inngås mellom partene, og avtalte prosjekter startes opp..
Rapport om hva som er gjennomført legges fram for fylkesgeodatautvalget.
Til toppen