Hopp til innhold

Veiledningsmateriell for Geovekst

2. Geodataplanlegging

2.1 Generelt

Geodataplanen er en plan for Norge digitalt samarbeidet i de enkelte fylkene. Den omhandler det de lokale partene samarbeider om eller planlegger å samarbeide om innen sin region. Arbeid som de enkelte partene har ansvar for, men som ikke omfattes av samarbeidet, er ikke en del av denne geodataplanen.

Planen består av to deler:

  • Et fellesdokument (del 1) som er likt i alle landets fylker. Dette dokumentet inneholder noe generell informasjon og overordnede føringer for geodatasamarbeidet. Dette dokumentet skal ikke endres lokalt.
  • En fylkesgeodataplan (del 2) som er utarbeidet spesielt for et fylke eller en region. Fylkesgeodataplanen har fokus på de aktivitetene det samarbeides om lokalt.

Geodataplanene i Norge digitalt-samarbeidet er bygget opp rundt hovedpilarene i nasjonal geodatastrategi:

 Klikk på figuren for større versjon

Hensikten med geodataplanen

Geodataplanen skal være et sentralt redskap i arbeidet med å realisere Norge digitalt-samarbeidet i fylket. Målgruppen for geodataplanen er Norge digitalt-partene i fylket. Fylkets geodataplan skal tydelig beskrive de overordnede strategiske valg som lokalt skal gjennomføres i planperioden, samtidig som viktige grep i Norge digitalt skal ivaretas. Målet er å lage heldekkende planer for hver kommune.

Geodataplanen skal bidra til:

  • å bedre den offentlige saksbehandlingen ved bruk av geografisk informasjon
  • at etablering, ajourføring, tilrettelegging, forvaltning og distribusjon av data gjøres på en effektiv og formålstjenlig måte
  • å organisere geodataarbeidet på en formålstjenlig og god samfunnsøkonomisk måte, både administrativt og teknologisk, på regionalt, interkommunalt og kommunalt nivå
  • økt bruk av geodata

Geodataplanen skal være en konkret, handlingsrettet plan preget av klare prioriteringer, realistiske mål, fornuftige tiltak og konkrete resultatmål.

Fylkesgeodataplanen skal revideres hvert år.

2.2 Oversikt over fylkenes geodataplaner/handlingsplaner

2.3 Revisjon og godkjenning av planen

Geodataplanen skal revideres hvert år. Revisjonen går ut på å ajourføre planen med de endringer som har skjedd siste år, samt de endrede behov som er meldt inn. Det er viktig at fylkeskartkontoret diskuterer innholdet av planen årlig med flest mulig parter. Hvordan dette gjøres vil variere fra fylke til fylke, men regionale møter anbefales.

For å tilfredstille behovene som landsdekkende etater har, legges det opp til en planprosess med tidsfrister som skal følges hvert år i alle fylker. Som det framgår av tidspunktene i tabellen nedenfor, er prosessen ikke tilpasset alle etaters budsjettbehandlinger. Det er derfor viktig at det også fokuseres på prosjekter ett år fram i tid.

Standardisert planprosess
PlanfasePeriodeAktivitet
Revisjonsfase 1. mai-1. september

Fylkeskartkontoret leder/gjennomfører revisjon av innholdet i planen basert på innspill og dialog med de øvrige partene. Arbeidet innledes ofte med møte i fylkesgeodatautvalget.

Beslutningsfase 1. september-1. november Utkast til revidert plan skal være klar innen 1. september. Denne skal behandles i fylkesgeodatautvalget (eventuelt i flere omganger) og skal være vedtatt i fylkesgeodatautvalget innen 15. oktober.
Planen (tekstlig del og handlingsplan) skal være tilgjengelig på internett innen 1. november.
Behandling i fellesmøte kan skje etter 15.oktober. Forslag til endringer som kommer her blir «avvik fra plan» og gjenstand for neste års revisjon.
Iverksettingsfase 1. november-1. mai I denne perioden forsøkes planen iverksatt. Avtaler inngås mellom partene, og avtalte prosjekter startes opp..
Rapport om hva som er gjennomført legges fram for fylkesgeodatautvalget.
Til toppen