Hopp til innhold

Veiledningsmateriell for Geovekst

1. Rettigheter

1.1 Innledning og bakgrunn

Dette kapittelet har i det vesentligste stått uendret siden Geovekst startet tidlig på 90-tallet. Kapittelet hadde den gang et visst tilsnitt av opplæring i de rettslige forholdene rundt kart og kartdata, som hadde hatt lite fokus i den analoge tidsalderen. Dette gjør at det til nå har framstått som en noe foreldet lærebok. En viss oppdatering av praktiseringen har skjedd, som gjenspeilet i endringskatalogen.

Det er derfor foretatt en total omskrivning av dette kapittelet. Avsnittet om den rettslige og faktiske utviklingen en flyttet til slutt.
Lisens- og prisregimet er forenklet og det gjøres nå et skille mellom intern publiseringsrett, som tilsvarer gammel disposisjonsrett, og ekstern publiseringsrett.

1.2 Rettigheter i Geovekst

1.2.1 Definisjoner

 • Rettighetshaver: Den som har rett til å gi tillatelse til alle typer bruk av produktet. Rettighetshaver er den som har frembrakt produktet, for eksempel opphavsmannen eller den som har investert i databasen.

 • Intern publiseringsrett: Rett til å disponere produktet til intern eller privat bruk. Produktet kan kopieres og fremvises i den grad dette er nødvendig for å gjøre forutsatt bruk av produktet, inkludert bruk i egne interne systemer og nettverk for en juridisk person, eller på egne hjemmenettverk for en privat person.

 • Ekstern publiseringsrett: Rett til å kopiere og fremvise produktet i eksterne nettverk og enheter for bruk i applikasjoner på alle typer plattformer. Det gir rett til å sette opp lovlige kopieringsløsninger for kunder (Map on Demand) og å fremstille trykte produkter på nærmere vilkår.

1.2.2 Partenes rettigheter

I henhold til "Prinsipper for geodatasamarbeid" (Vedlegg 1 til Sentral avtale om geodatasamarbeid, pkt. 9) eier partene i felleskap de samfinansierte data (er rettighetshavere). Dette betyr at håndtering av rettighetene til produktet må skje etter avtale mellom partene, og at et flertall ikke kan disponere i strid med mindretallets ønsker, med mindre partene selv har bestemt at dette kan skje.

Geovekst-forum anbefaler at forvaltningsavtalene gir adgang til flertallsavgjørelser. "Flertall” betyr at mer enn halvparten av de tilstedeværende parter stemmer for. Avgjørelsen må treffes i et møte hvor alle er innkalt, og hvor innkallelsen angir at slike avgjørelser skal diskuteres. Man må se på hvilke avgjørelser som kan treffes ved flertallsavgjørelse, og hvilke som det må være konsensus om. Enkelte avgjørelser med tunge økonomiske konsekvenser for partene kan være umulige å gjennomføre dersom det ikke er konsensus.

Det er et gjennomgående prinsipp at alle Geovekst-parter i en kommune skal være rettighetshaver til alle Geovekst-data i kommunen, enten de er etablert gjennom felles kartleggingsprosjekter eller at en part (opprinnelig rettighetshaver) har solgt alle rettigheter til partene. Dette er ikke til hinder for at data med andre rettighetsforhold kan inngå i FDV-avtalene, så sant de er omfattet av et fungerende forvaltningsregime.

Partene har full intern publiseringsrett innenfor de enheter som er akseptert som parter, se kapittel 1.2.3.
Partene bør ikke utvikle konkurrerende produkter. I praksis har samarbeidspartene opptrådt som om det står at konkurrerende produkter ikke skal utvikles, og dette er også hva Geovekst-forum anbefaler.

Salg av FKB-data og definerte avledede produkter bør kun skje fra en eller to av partene, normalt Kartverket og kommunen. Alle parter bør ha anledning til å drive med verdiøkende produkter og tjenester basert på disse, både i analog og digital form. For analoge produkter skal det ikke gjøres tilbakeføring til rettighetshaverne.

1.2.3 Konsekvenser av endringer i partsforholdet

Samarbeidspartenes fundament er at kostnadene deles etter en kost-/nytte-vurdering. Ved endringer i partsforholdet vil endringer i rettighetsforholdene vurderes ut fra eventuelle endringer av nytte. Dersom en sentral part sier opp samarbeidsavtalen og trekker seg ut av Geovekst-samarbeidet, er rettighetsforholdene regulert i vedlegg 1 til Sentral avtale om geodatasamarbeid.

Ved endringer i partsforhold, enten at en part skiller ut deler av sin virksomhet i egne selskaper eller en part fusjonerer med en annen virksomhet, legges følgende til grunn:

 • Den del av selskapet som ivaretar de opprinnelige oppgaver som lå til grunn for deltagelse, fortsetter som ordinær part.
 • Utskilte selskaper som fortsatt eies med mer enn 50% av opprinnelig virksomhet, kan tilbys intern publiseringsrett. Slike selskaper skal betjenes av den ordinære parten, som selv kan sette vilkår for eventuell intern betaling etc
 • Nye virksomheter som kommer inn som følge av en fusjon, kan på samme måte tilbys intern publiseringsrett fra sin ordinære part.
 • Utvidet bruk som følge av disse typer endring av partsforhold, skal danne grunnlag for eventuell økning av kostnadsandel.


Eksempler:

 • Interkommunale selskaper (heleid av involverte kommuner) som utfører ordinære kommunale oppgaver, kan gis vederlagsfri tilgang til dataene. Om kommunen velger å fakturere bruk av kartdata, skal ikke dette inntektsføres for Geovekst-partene, fordi det anses som en intern fakturering.
 • Forvaltningsbedriften Televerket inngikk “Sentral avtale om Geodatasamarbeid” 5. juni 1992 og er i dag en del av konsernet Telenor ASA, se for øvrig beskrivelse i avsnitt 2.5.4 om utviklingen fra Televerket til Telenor Networks as (TN). TN ivaretar bruksområdet Televerket opprinnelig gikk inn med og som er ordinær Geovekst-part. De øvrige selskaper Telenor ASA eier mer enn 50% av, har intern publiseringsrett. Alle leveranser fra prosjektene skal rettes til TN. TN sin faste representant i Geovekst-forum er ansvarlig for å rapportere vesentlig økning i anvendelse eller anvendelsesområder.

1.3 Distribusjon og salg

Det foreslås en forenklet modell som samtidig åpner for at det blir enklere å prise bruken av dataene i tjenestebaserte strukturer. Det skal nå være klarere hva som er en rettighetsdefinisjon, og hva som er prismodeller innenfor de forskjellige typene av rettigheter.

Det nye forslaget har en forenklet lisensmodell, og gjør det lettere å prise bruk i døgnkontinuerlige tjenester som kreves etter INSPIRE-direktivet. Prising kan tilpasses etter om man får massiv-nedlastning eller laster ned etter bruk, for eksempel via WMS/WFS.

Tjenestebasert distribusjon gjør det mulig å «telle» faktisk bruk og basere prisingen på dette.

Intern publiseringsrett

Prisstruktur:

 1. Årlig sum som er fast eller basert på bruk
 2. Engangskjøp for mindre områder

Kommentar: Betaling tilsvarende gammel disposisjonsrett. Må se på nye prismodeller for at dataene leveres fra oss i WMS-/WFS-tjenester.

Ekstern publiseringsrett

Prisstruktur: Betaler en årlig sum som kan være fast eller basert på faktisk bruk.

Kommentar: Redusert pris for intern publiseringsrett, med tillegg for deres kunde(rs) bruk basert på den aktuelle forretningsmodellen.

Alle Geovekst-data som vises på Internett og i analoge kart og andre trykksaker skal merkes:
Kartgrunnlag: Geovekst 

Oversikt over hvordan «gamle» rettigheter inngår i det nye forslaget.
Tidligere lisensiering og prisingIntern publiseringsrettEkstern publiseringsrett
Disposisjonsrett gir rett til intern og privat bruk i opprinnelige og eventuelle nye versjoner i 1 år Inngår etter samme priser som før Inngår med dagens særskilte prising, se under
Tidsubegrenset disposisjonsrett Prismodell for intern publiseringsrett  
Publiseringsrett gir rett til fremstilling, formidling og fremføring av eksemplarer av basisprodukter Inngår for interne systemer Inngår
Tidsubegrenset publiseringsrett kombinert med tidsubegrenset disposisjonsrett.   En prismodell for ekstern publiseringsrett
Særskilt disposisjonsrett for distribusjon Ikke vært brukt på mange år, betaler bare når en kunde bruker det Utgår
Særskilt disposisjonsrett for publisering. Teller etter bruk   En prismodell for ekstern publiseringsrett. Lite brukt, men aktuell modell for levering via tjenester
Særskilt disposisjonsrett med publisering. Ingen rapportering av bruk   En prismodell for ekstern publiseringsrett
Til toppen