Kart- og planforskriften sier at kommunen skal gjøre sine digitale planregistre tilgjengelige for nedlasting via Norge digitalt. Samordning av plandata fra kommunale planregistre gjør det mulig å etablere effektiv tilgang til planinformasjon for Norge digitalt-parter og andre brukergrupper i samfunnet.

Obligatorisk datasett

Referansegruppa for Norge digitalt vedtok i juni 2011 at plandata skal være et obligatorisk datasett i Norge digitalt. Referansegruppa la rapporten Planinformasjon i Norge digitalt (pdf) til grunn for sitt vedtak.

Vedtaket innebærer blant annet også at analoge planer skal digitaliseres. I en etableringsperiode på fem år (2012 - 2017) har samarbeidet et mål om å få effektiv tilgang til plandata for partene.

Kompensasjon for plandata

Kommunen vedtar arealplanene som representeres av plandata. I og med at kommunen nå skal tilby sine plandata som et datasett gjennom Norge digitalt-samarbeidet, vil kommunen bli godskrevet økonomisk for leveransen. Samarbeidet Norge digitalt bygger på deling av kostnadene ved å forvalte, kvalitetssikre og tilgjengeliggjøre data. Sentralt i dette arbeidet står Forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdsavtalen (FDV-avtalen). Plandataene skal nå inn i FDV-avtalene.

Informasjon om finansiering og hvordan plandata skal inngå i FDV-avtalene finnes i et eget notat Finansiering av plansatsingen i Norge digitalt (pdf).

Kommunene vil få en kompensasjon ved levering av plandata. Størrelsen på kompensasjonen avhenger av hvilket leveransenivå kommunen leverer på. Leveransenivåene er beskrevet i et eget notat om leveranser til Norge digitalt (pdf).

Kommunen leverer plandata til Kartverket ifølge sin FDV-avtale. Det leveres en base for reguleringsplaner og en base for kommuneplan. Hvordan leveransen skal skje, avklares med det kartkontoret kommunen er knyttet til.

Kartverket kontrollerer den tekniske kvaliteten til datasettet og vurderer hvilket nivå leveransen er på. Hvis dataene ikke er gode nok, vil de bli sendt i retur til kommunen med en rapport om hva som må rettes. Kommunen retter opp basen og returnerer den til Kartverket. Når leveransen oppfyller kvalitetskravene, vil kommunen få utbetalt kompensasjonen i forhold til det nivået leveransen er på.

Plandata som er kvalitetssikret, blir lagt ut i Norge digitalt sin nedlastingsløsning, og i tillegg vil omrisset til alle planene bli synlig i Kartverkets innsynsløsning SePlan.