Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Vanntett målenett for vannstand

Det nasjonale målenettet for vannstand skal fortettes for å rigge oss for framtiden. Vi ønsker å forsyne Norge med bedre vannstandsdata som vil kunne styrke beredskap og kunnskapsgrunnlag for klimatilpasning for bl.a. kommuner.

Kartverket har nasjonalt ansvar for å måle havnivået. Dette omfatter vannstansdmåling og geodetiske målinger.

Gjennom Vanntett-prosjektet jobber vi med å fortette det nasjonale målenettet for vannstand gjennom samarbeid og samfinansiering.

Hvorfor måler vi vannstand?

Målenettet for vannstand

Det nasjonale målenettet for vannstand består i dag av et tjuetalls permanente vannstandsmålere langs norskekysten, samt én vannstandsmåler på Svalbard.

– Det permanente målenettet for vannstand har ikke blitt utviklet de siste tiårene. Samtidig ser vi at bruken av vannstandsdata blir stadig mer avansert. Kartverket har derfor startet opp prosjektet «Vanntett – fortetting av det nasjonale målenettet for vannstand», sier prosjektleder Oda Roaldsdotter Ravndal i Kartverket.

Prosjektet har som mål å rigge Norge for fremtiden ved å fortette målernettet med flere nye stasjoner i løpet av en femårs-periode. 

Ny teknologi og geodetiske stasjoner

– Vi skal kombinere ny teknologi for vannstandsmåling med permanente geodetiske stasjoner for å oppnå en god kobling mellom vannstand og geodetiske målinger. Dette er viktig både for å overvåke stabiliteten til vannstandsmåleren og for å forbedre referanserammer i kystsonen. En positiv bieffekt er at nettverket av geodetiske basestasjoner vil bli fortettet, sier Ravndal. 

Samarbeid og samfinansiering

I tillegg til egne målinger ønsker Kartverket å knytte seg tettere til andre aktører som måler vannstand – både leverandører og mottakere av disse tjenestene.

– Ved å integrere data fra andre kilder vil både verdien av Kartverkets produkter og tjenester samt de eksterne tjenestene forbedres, sier Ravndal.

For at fortettingen av målenettet skal kunne realiseres, er det viktig for Kartverket at dette gjøres i henhold til brukernes behov. Derfor jobber Kartverket for å komme i dialog med havner, kommuner og andre med interesse for gode data om vannstand og havnivå.

– Dersom vi klarer å få på plass samfinansiering vil prosjektet kunne realiseres raskere, forteller Ravndal.

Kontakt

Les mer

Permanent Tide Gauges

The Norwegian Mapping Authority has 24 permanent tide gauges in Norway: 23 are located along the Norwegian coast and one is located in Ny-Ålesund on Svalbard. 

Havnivå

Havnivået er den trege komponenten av vannstand. For å måle havnivået brukes i dag tre metoder: Vannstandsmåling, satellittaltimetri og måling av landheving.

Separasjonsmodeller

Kartverket tilbyr en rekke separasjonsmodeller som gir deg forskjellen mellom to ulike referansenivå eller høydesystem for et geografisk område. Disse kan ta deg fra GNSS-målinger til høyder over havet eller over sjøkartnull, eller fra dybdedata i sjøkart til høyder i NN2000.

Share