Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Utvidelse og oppgradering av Nasjonalt register over luftfartshindre

Fra 1. juli 2022 vil det stilles nye krav til rapportering til Nasjonalt register over luftfartshindre (NRL). I den forbindelse pågår det et prosjekt for oppgradering av luftfartshinderregisteret

Endring av luftfartshinderforskriften

Luftfartstilsynet fastsatte høsten 2020 en endring av forskrift om rapportering, registrering og merking av luftfartshindre. Formålet med endringen er å gi bedre og mer nøyaktige datagrunnlag i NRL over menneskeskapte hindre i Norge som kan utgjøre en fare for luftfarten og flysikkerheten. Forskriftsendringen innebærer en vesentlig utvidelse av hvilke luftspenn som defineres som luftfartshindre og dermed må rapporteres til NRL.

  • Alle strøm- og signalførende luftspenn samt taubaner blir definert som luftfartshindre, uansett høyden på luftspennene.
  • Andre luftspenn som enten krysser eller følger langs offentlig vei, nærmere enn 10 meter fra veikant, blir også definert som luftfartshindre, uansett høyde på luftspenn.
  • Endemaster  tilhørende luftspenn defineres også som luftfartshindre.

Forskriftsendringene innebærer også endringer av kravene til nøyaktighet ved rapportering til NRL.

Det er viktig å merke seg at forskriftsendringene ikke trer i kraft før 1. juli 2022, og at rapportering inntil denne datoen skal skje i henhold til retningslinjer på Kartverkets nettsider. Det er satt frister i perioden 1. januar 2024-1. januar 2025 for når de nye kravene skal være oppfylt.

For mer informasjon, se forskrift om endring av forskrift om rapportering, registrering og merking av luftfartshinder og informasjonsartikkel på Luftfartstilsynets hjemmesider. Paragraf 2, 4, 5 og 24 er de mest sentrale når det gjelder framtidige krav til rapportering til NRL.

Prosjekt for oppgradering av NRL

Kartverket gjennomfører et prosjekt med bakgrunn i endringene i luftfartshinderforskriften. Prosjektet innebærer blant annet utvikling av ny forvaltningsløsning for NRL, slik at rapportering av informasjon om luftfartshindre kan gjennomføres på en mest mulig hensiktsmessig måte og at oppdaterte luftfartshinderdata blir tilgjengelig for brukerne. Ny forvaltningsløsning vil være på plass til revidert luftfartshinderforskrift trer i kraft. 1. juli 2022. Prosjektet vil pågå ut 2024.

Endringen av luftfartshinderforskriften vil innebære at mange offentlige og private virksomheter vil få en betydelig jobb med innsamling og tilrettelegging av luftfartshinderdata som kreves rapportert etter 1. juli 2022. Det arbeides for tiden med dokumenter som vil gi konkrete retningslinjer for framtidig rapportering til NRL. For tiden pågår et arbeid med en ny produktspesifikasjon for NRL, med åpen deltakelse

Kontakt

Kontaktpersoner:

  • Andreas Woxholtt, andreas.woxholtt@kartverket.no
  • Geir Myhr Øien, geir.Myhr.Oien@kartverket.no

luftfartshindre.jpg

Figur1: Lave luftspenn i høyspent-, lavspent-, gatebelysning- og fibernettet, samt vaiere og barduner som krysser eller følger langs offentlig vei er eksempler på objekter som defineres som luftfartshindre etter 1. juli 2022.

 

Share