Transport og bytte av bank

Når et nytt pantedokument, eller en transport av et eldre pantedokument, tinglyses i forbindelse med refinansiering av fast eiendom, er gebyret kun 200 kroner, såfremt vilkårene er oppfylt. Tiltaket ble innført i 2006 for å gjøre det billigere å flytte lån, og slik bidra til å skjerpe konkurransen i lånemarkedet.

Det lavere gebyret gjelder ved refinansiering av lån innenfor samme låneramme, med samme pantsettere, og samme panteobjekt. Dersom det ved flytting av lånet foretas økt opplåning, det settes inn flere pantsettere/kausjonister, eller det etableres tilleggspant eller lignende, skal det betales ordinært tinglysingsgebyr.

Tilsvarende gebyrreduksjon gjelder ikke ved refinansiering og transport av pant i borettslagsandeler.

Samme beløp eller lavere

Det lave gebyret for refinansiering gjelder bare når det nye pantedokumentet lyder på det samme beløp, eller et lavere beløp, enn det eller de pantedokumentene som det nye pantedokumentet skal erstatte.

Samme pantsettere

Vilkåret om at det må være de samme pantsetterne, betyr at det skal være de samme personene som signerer på pantedokumentet ved refinansieringen som på det opprinnelige pantedokumentet. Hvis det har skjedd endringer i eierforholdene på eiendommen, for eksempel ved at en samboer eller ektefelle har kjøpt seg inn, kan dette vilkåret være vanskelig å oppfylle.

Samme panteobjekt

For å kunne kreve det lave gebyret ved refinansiering, må pantsettelsen gjelde den eller de samme eiendommene som ved første gangs pantsettelse. Hvis en eller flere eiendommer holdes utenfor ved refinansieringen, må det betales fullt gebyr ved tinglysing av pantedokumentet.

Urådighet i samme pantedokument

Hvis det tas inn en urådighet i det nye pantedokumentet ved refinansieringen, blir det beregnet fullt gebyr på 585 kroner. Grunnen til dette, er at dokumentet ikke lenger er et rent refinansieringsdokument, ettersom det også inneholder en annen tinglyst rettighet. Det følger av fast praksis at når et dokument inneholder flere rettsstiftelser, så skal den gebyrpliktige betale det høyeste gebyret.

Må opplyses ved tinglysing

For at tinglysingsmyndigheten effektivt skal kunne skille ut dokumenter som kun gjelder refinansiering av lån, skal det krysses av i pantedokumentets øverste høyre hjørne for refinansiering, eller pantedokumentet må tydelig merkes med en av følgende tekster:

  • 'Refinansiering av lån innenfor samme låneramme, med samme pantsetter eller pantsettere og med samme panteobjekt.'
  • 'Refinansiering av lån, jf. gebyrforskriften § 1 andre ledd.'

Lavere gebyr ved refinansiering beregnes kun i de tilfeller det nye pantedokumentet tinglyses samtidig eller før det gamle slettes.

Ombytte av prioritet

Dersom panthaverne avtaler at det nye pantet skal tre inn i prioriteten til det gamle pantedokumentet, slik at det nye pantet får bedre rettsvern enn det ellers ville ha fått, kan dette anmerkes på grunnboksbladet. Dette kalles inntreden eller ombytte av prioritet.

Ombytte av prioritet tinglyses ikke automatisk, og utstederen må derfor huske å opplyse om prioriteten ved tinglysing av det nye pantedokumentet. Skriv den nye prioriteten inn i pantedokumentets punkt 4, og bruk gjerne denne formuleringen eller noe lignende: «Ombytte av prioritet ved bytte av bank. Dette pantet trer inn i prioriteten til [panthavers navn] sitt pant på [beløp], som er tinglyst [dato] med dokumentnummer [XXX].»

Ombytte av prioritet kan kun avtales når det nye pantedokumentet har lavere eller samme beløp som det utgående dokumentet. Det gamle pantedokumentet må sendes inn til sletting samtidig eller etter tinglysing av det nye pantedokumentet.

Regelen om ombytte av prioritet er ulovfestet når det gjelder fast eiendom, og bygger på den alminnelige lære om konvertering nedfelt i NOU 1982:17 side 151, luftfartsloven § 3-30 annet ledd og borettslagsloven § 6-10 annet ledd. I borettslagsloven er regelen formulert slik:

”Der ein panterett blir sletta, og det seinast samtidig blir registrert ein ny panterett (ombytting), får den nye retten same prioritet som den sletta, så sant utferdaren har gitt fråsegn om dette, og den nye panteretten ikkje har større pålydande eller maksimum enn den sletta”.