Et beslagsforbud er et forbud mot å pant i et formuesgode som tilhører skyldneren. Den som har et tinglyst beslagsforbud på sin eiendom eller borettslagsandel risikerer altså ikke at eiendommen blir tvangssolgt som følge av utlegg eller konkurs, så lenge beslagsforbudet er gyldig overfor den man skylder penger.

Reglene om private beslagsforbud står i dekningsloven kapittel 3.

Bestemt av gavegiver eller testator

Private beslagsforbud kan bestemmes av en gavegiver eller ved et testament, jf. deknl. § 3-1. Eieren selv kan ikke bestemme beslagsforbud på sin eiendom.

Hvis beslagsforbudet er bestemt av en gavegiver kan bestemmelsen tinglyses i grunnboken samtidig som eiendommen overføres. Enten ved bestemmelsen skrives direkte inn i punkt 6 på skjøtet, eller i et gavebrev som legges ved skjøtet til tinglysing. Det samme gjelder beslagsforbud i borettslagsandeler.

Et beslagsforbud som er tatt inn i et testament kan tinglyses etter testators dødsfall. Les mer om tinglysing av testamenter i Rundskriv for Tinglysingen kapittel 6.5 problemstilling nr. 3.

Presiser hvilken gjeld

Private beslagsforbud kan bestemmes for eldre gjeld (deknl. § 3-1) og/eller fremtidig gjeld (deknl. § 3-2). Ved tinglysing må beslagsforbudets rekkevidde komme tydelig frem. Dersom beslagsforbudet gjelder for fremtidig gjeld båndlegges eiendommen/borettslagsandelen slik at eieren ikke har adgang til å selge eller pantsette den eller råde over den på lignende måte. I grunnboken blir det da tinglyst en råderettsbegrensing.

Det skal oppnevnes en tillitsmann som forvalter og fører tilsyn med det beslagsfrie formuesgodet. Tillitsmannen kan være en bank, en advokat eller fylkesmannen. Dersom gavegiver eller testator ikke har oppnevnt en tillitsmann, kan Stiftelsestilsynet oppnevne en tillitsmann etter anmodning av erververen.

Sletting og ombytte av beslagsfrie midler

Den som har en bestemmelse om beslagsforbud på sin eiendom eller borettslagsandel kan ikke slette det selv. Den som har bestemt beslagsforbudet kan heller ikke slette dette. Overdrageren, erververen eller tillitsmannen kan søke om å få endret eller opphevet beslagsforbudet hos Stiftelsestilsynet. Et vedtak om oppheving fra Stiftelsestilsynet kan sendes til tinglysing med den virkning at beslagsforbudet slettes fra grunnboken.

Hvis eieren ikke ønsker å oppheve beslagsforbudet, men eksempelvis ønsker å selge eiendommen og bruke pengene på noe annet, kan dette drøftes med tillitsmannen som kan gi samtykke til ombytting av de beslagsfrie midlene. Ettersom beslagsforbudet er knyttet til den personen det gjelder vil det ikke lenger være tinglyst på eiendommen etter et eventuelt salg. Dersom beslagsforbudet er knyttet til fremtidig gjeld (deknl. § 3-2), må det legges ved et samtykke fra tillitsmannen når overdragelsen tinglyses.

Mer informasjon om beslagsforbud finner du hos Stiftelsestilsynet.