Skjøte til ektefelle eller samboer

Du kan overføre hele eller deler av en eiendom til din ektefelle eller samboer ved å fylle ut et skjøte på vanlig måte. Tinglysingsgebyret er 585 kr for fast eiendom, og 480 kr for borettslagsandeler.

Gjelder overføringen en gave mellom ektefeller må ektepakt fylles ut. Ektepakten legges ved og sendes inn sammen med skjøtet.

Les mer om hva du må huske ved tinglysing av skjøte.

Fritak for dokumentavgift for ektefeller

Det beregnes ikke dokumentavgift ved overføring av eiendommer mellom ektefeller. Dette gjelder alle typer eiendommer, både felles bolig, fritidseiendommer og andre eiendommer. Det spiller ingen rolle om eiendommen er felleseie eller særeie, så lenge overskjøtingen skjer mens ektefellene er gift.

Ved separasjon eller skilsmisse, er det kun fritak for dokumentavgift ved overføring av eiendommer som er i felleseie mellom ektefellene.

Les mer om fritak for dokumentavgift.

Samboere må betale dokumentavgift

Det er ikke fritak for dokumentavgift ved overføring av eiendom mellom samboere, så lenge samboerne fortsatt er sammen. Det er altså stor forskjell på ektefeller og samboere, når det kommer til spørsmålet om dokumentavgift. Samboere må betale dokumentavgift, i tillegg til tinglysingsgebyr.

Les mer om hvordan dokumentavgiften beregnes og hvilke fritak som finnes.

Ved endelig opphør av samboerskapet, som også omfatter samlivsbrudd på grunn av dødsfall, er det fritak for dokumentavgift ved overføring av felles bolig etter nærmere bestemte vilkår og når det legges ved dokumentasjon for at vilkårene er oppfylte.

Les mer om hvem som får fritak for dokumentavgift ved samlivsbrudd og vilkårene for dette.

Ektepakt

Hvis du overfører hele eller deler av en eiendom til din ektefelle, og dette er en gave, må dere skrive en ektepakt, i tillegg til skjøtet. I følgebrevet til skjøtet må du oppgi at dere har skrevet en ektepakt, eller du kan legge ved ektepakten sammen med skjøtet.

Dersom ektepakten inneholder en tydelig bestemmelse som sier at hele eller deler av en eiendom overføres fra den ene ektefellen til den andre, kan ektepakten erstatte et skjøte. Det er med andre ord mulig å sende ektepakten alene til Kartverket, istedenfor et skjøte, men kostnadene og rettsvernsvirkningen er de samme. Hvis du vil tinglyse ektepakten hos Kartverket, må du sjekke at overdragelsen er beskrevet med eiendommens gårds- og bruksnummer, hvilken kommune den ligger i, og hvor stor eierbrøk som overføres fra hvem til hvem. Borettslagsandeler må identifiseres med borettslagets organisasjonsnummer og andelsnummer. Husk å tinglyse ektepakten i Ektepaktregisteret i tillegg, enten før eller etter at den er tinglyst hos Kartverket.

Ektepakter som kun inneholder andre bestemmelser, for eksempel at en eiendom skal være den ene ektefellens særeie, kan ikke tinglyses i grunnboken. Dette er bestemt i tinglysingsforskriften § 4 tredje ledd.

Husk at alle ektepakter må tinglyses i Ektepaktregisteret i Brønnøysund for å få fullt rettsvern.

Les mer om tinglysing av ektepakter i Ektepaktregisteret. 

Særeie

Særeie kan avtales mellom ektefeller i en ektepakt, eller det kan bestemmes av en gavegiver eller av en arvelater i et testament. Reglene om særeie står i ekteskapsloven kapittel 9.

Hvis en bestemmelse om særeie er avtalt i en ektepakt, og ektepakten kun inneholder bestemmelsen om særeie, kan den ikke tinglyses i grunnboken. Hvis ektepakten i tillegg inneholder bestemmelser om overdragelse av eiendomsrett kan den tinglyses, se avsnittet over.

Hvis en særeiebestemmelse er bestemt av en gavegiver som er en annen person enn ektefellen, kan bestemmelsen tinglyses i grunnboken. Forutsetningen er at eiendommen overføres samtidig. Særeiebestemmelsen kan skrives direkte inn i punkt 6 på skjøtet, eller i et gavebrev som legges ved skjøtet til tinglysing. Særeie kan bare bestemmes av en gavegiver når eiendomsoverdragelsen er helt eller delvis en gave, ikke ved ordinært salg. Husk å krysse av for "gave" i skjøtets punkt 2.

Bestemmelser om særeie som er tatt inn i et testament blir tinglyst på skiftetidspunktet. Testamentet sendes da til tinglysing sammen med skifteattest og hjemmelserklæring fra arvingene.

Les mer om tinglysing av arv.

Når en tinglyst bestemmelse om særeie er opphørt, kan den slettes fra grunnboken.

Les mer om hvordan du sletter en bestemmelse om særeie.

Når ektefellen eller samboeren dør

Når den ene ektefellen eller samboeren dør, kan det bli nødvendig å overføre eiendom fra den avdøde til arvingene, eventuelt til den gjenlevende ektefellen eller samboeren i uskifte.

Det er fritak for dokumentavgift både for ektefeller og samboere ved dødsfall. For samboere er fritaket begrenset til å gjelde felles bolig, og det forutsettes at samboerne hadde felles folkeregistrert adresse på tidspunktet for dødsfallet.

Les mer om hvilke skjema som skal fylles ut når en person er død.

Les mer om beregning av dokumentavgift ved dødsfall.