To vitner

På skjøter, pantedokumenter, skjema for overføring av borettslagsandeler og erklæring om arealoverføring, er det egne felt som vitner skal fylle ut. Vitnene skal være to myndige personer som bor i Norge, eller en person som har et av yrkene som er nevnt i listen nedenfor.

Nære slektninger til den som får en rettighet ved dokumentet, kan ikke opptre som vitne. Dette gjelder ektefeller, foreldre, barn eller søsken.

Dersom dokumentet signeres av en person som har fått fullmakt, må også fullmakten bevitnes etter de samme reglene.

Les mer om krav til fullmakter ved tinglysing.

Dokumenter som er utstedt og signert av offentlige myndigheter trenger ikke vitner.

Yrkesgrupper som kan vitne alene

Personer som har spesielle yrker, kan bekrefte en underskrift alene. Dette gjelder:

 • norsk eiendomsmegler, jurist med tillatelse til å være fagansvarlig og ansvarlig megler, megler som har tillatelse til å være ansvarlig megler eller eiendomsmeglerfullmektig 
 • norsk advokat eller autorisert advokatfullmektig
 • norsk person med tillatelse fra Tilsynsrådet for advokatvirksomhet til å drive rettshjelpsvirksomhet
 • norsk dommer eller jordskiftedommer
 • norsk lensmann, politistasjonssjef eller politibetjent
 • norsk namsmann eller namsfullmektig
 • norsk forliksrådsmedlem
 • norsk statsautorisert eller registrert revisor
 • norsk eller utenlandsk notarius publicus

Vitner i utlandet

Hvis man er i utlandet når man skal signere et skjøte, et pantedokument eller en fullmakt, er det hovedsakelig tre måter å få dokumentet bevitnet på: 
 1. Dokumenter som signeres i utlandet, kan bevitnes av to myndige personer som er på besøk fra Norge, hvis de er fast bosatt i Norge.

 2. Dokumenter som signeres i utlandet, kan bevitnes av en norsk utenrikstjenestemann ved en ambassade eller et konsulat. Embetsmannen må da signere på dokumentet som vitne, og stemple dokumentet med utenriksstasjonens stempel.

  Her finner du en oversikt over norske utenriksstasjoner.


 3. Dokumenter som signeres i utlandet, kan også bevitnes av en utenlandsk notarius publicus. Hvem som har denne tittelen i det landet som du er i, er avhengig av hvem som har fått tillagt denne tittelen etter dette landets lover. Hvis du er usikker, kan du spørre ved et offentlig kontor i nærheten eller kontakte en advokat.

  Den som er notarius publicus, må signere som vitne, og stemple med sitt notarius publicus-stempel på dokumentet ved siden av vitneunderskriften. Utenfor de nordiske landene, må vitnebekreftelsen i tillegg bekreftes av en annen myndighet med en påtegning om apostille. Dette kalles forenklet legalisering.

  Les mer om legalisering av vitnebekreftelse i Rundskriv for Tinglysingen kapittel 3.7. problemstilling nr. 5.
Reglene om bevitnelse finner du i tinglysingsloven § 17 og tinglysingsforskriften § 3.