Den som har grunnbokshjemmel skal signere

Et dokument som skal tinglyses, må signeres av den eller de personene som har grunnbokshjemmel til eiendommen det gjelder. Signaturen skal påføres med penn, og dokumentet må sendes inn til tinglysing i original. Kravet om at hjemmelshaver må samtykke ved tinglysing står i tinglysingsloven § 13.

Samtykke ved urådighet

I enkelte tilfeller er det ikke tilstrekkelig at hjemmelshaveren alene har signert et dokument for tinglysing; en utenforstående må også samtykke. Dette er særlig aktuelt hvor det er tinglyst en urådighet, for eksempel et salg- og pantsettelsesforbud på eiendommen eller borettslagsandelen.

Personen som den tinglyste urådigheten er til fordel for (rettighetshaveren) kan samtykke til tinglysing ved å skrive eksempelvis ”Jeg/vi samtykker til tinglysing”, og påfører sitt navn, signatur og dato. Dersom rettighetshaveren er et foretak, bør foretakets stempel også påføres. Det er en fordel om samtykket skrives nederst på dokumentet som skal tinglyses, selv om det ikke er en egen rubrikk for dette i de standardiserte skjemaene. Samtykket kan også gis i form av en egen erklæring som legges sammen med dokumentet som skal tinglyses.

Bruk av fullmakt

Noen ganger ønsker hjemmelshaveren å overlate den praktiske gjennomføringen til noen andre, ved å gi en fullmakt.

Les mer om bruk av fullmakt ved tinglysing.

Signaturstempel eller verge

Enkelte ganger kan det være vanskelig for den som har grunnbokshjemmel å signere på grunn av funksjonshemninger. Da kan det være aktuelt å bruke signaturstempel, fingeravtrykk eller påholden penn.

Les mer om hvilke krav som stilles til underskriften i Rundskriv for Tinglysingen kapittel 3.5.

Hvis den som har grunnbokshjemmel er mindreårig, eller av andre grunner ikke er i stand til å ivareta sine egne interesser, kan dokumentet som skal tinglyses signeres av en verge. Fylkesmannen må i mange tilfeller samtykke til tinglysing.

Les mer om hvilke tilfeller fylkesmannen må samtykke i Rundskriv for Tinglysingen kapittel 3.6.

Mer informasjon for verger finner du på nettsiden "Vergemålsportalen".

Signatur på vegne av private foretak 

Dersom hjemmelshaveren er et selskap, en forening eller annen juridisk person, må styret eller eventuelt en signaturberettiget signere dokumentet som skal tinglyses. Enkelte dokumenter kan signeres av en som har prokura. For avviklede og konkursrammede foretak gjelder det egne regler.

Les mer om signaturrett for foretak.

Signatur på vegne av offentlige myndigheter

Hvem som representerer ulike offentlige myndigheter, fremkommer av lovverket og eventuelle delegasjonsvedtak. Kommunene representeres normalt av ordføreren.

Les mer om signatur på vegne av offentlige myndigheter i Rundskriv for Tinglysingen kapittel 3.3.