Hva gjelder fullmakten

Når fullmakter brukes ved tinglysing, stilles det strenge krav til form og innhold. Det må tydelig fremgå av fullmakten hvilken eiendom eller borettslagsandel den gjelder, hvem som har gitt fullmakten, hvem som får fullmakten og hvilke handlinger fullmektigen kan gjøre. Se sjekklisten nedenfor.

Hvis fullmakten omfatter rett til å skrive under på skjøte, overføring av borettslagsandel, pantedokument eller erklæring om arealoverføring, må fullmakten dessuten bevitnes. Det kreves også at det avgis erklæring om sivilstand.

Fullmakter er personlige

En fullmektig kan som hovedregel ikke transportere fullmakten videre til en annen person, ettersom en fullmakt i utgangspunktet er personlig. Hvis det fremgår av sammenhengen, eller står uttrykkelig i fullmakten at fullmektigen har rett til å gi fullmakten videre, vil det bli godkjent også ved tinglysing.

Les mer om transport av fullmakter i Rundskriv for Tinglysingen kapittel 4.2. problemstilling nr. 2. 

En fullmektig kan ikke bruke fullmakten til å overføre en eiendom eller rettighet til seg selv, med mindre dette står uttrykkelig i fullmakten.

Les mer om selvkontrahering i Rundskriv for Tinglysingen kapittel 6.6. problemstilling nr. 1.

Innsending til tinglysing

Når fullmektigen signerer et dokument som skal tinglyses, bør han skrive "i henhold til fullmakt" i samme felt som signaturen.

Fullmakten må alltid legges ved innsendelsen til Kartverket. Fullmakten vil være et nødvendig hjelpedokument for å dokumentere at hjemmelshaver har samtykket i disposisjonen, jf. tinglysingsloven § 13.

Fullmakter må som hovedregel legges ved i original. Dersom det likevel er behov for å benytte en kopi av fullmakten, må kopien være en attestert rett kopi, og det må være avgitt en inneståelseserklæring på kopien. I denne erklæringen må man stå inne for at fullmakten fortsatt gjelder, og erklæringen må være datert. Inneståelseserklæringen kan gjøres av de samme personene som kan vitne alene på et tinglysingsdokument, jf. tinglysingsforskriften § 7 annet ledd, jf. § 3.

Her finner du en liste over hvem som kan vitne alene og signere en inneståelseserklæring.

Sjekkliste ved bruk av fullmakter

Følgende sjekkliste kan benyttes for å sikre at fullmakter oppfyller tinglysingsmyndighetens krav til klarhet og form. Kravene er hjemlet i tinglysingsregelverket og avtalerettens fullmaktslære.

 1. Er fullmaktsgiver tilstrekkelig identifisert?
  Den som gir en fullmakt, altså den som har grunnbokshjemmel til eiendommen det gjelder, må identifiseres med navn og fødselsnummer (11 siffer) eller organisasjonsnummer. Dette er bestemt i tinglysingsforskriftens § 4a.

 2. Er fullmektigen tilstrekkelig identifisert?
  Den som får fullmakten, må identifiseres med navn og fødselsdato. Dette er et krav som Kartverket stiller.

 3. Er eiendommen eller borettslagsandelen tilstrekkelig identifisert?
  Når en fullmakt skal brukes ved tinglysing, må det stå uttrykkelig i fullmakten hvilken eiendom eller borettslagsandel det gjelder. Bruk følgende nummerering for å identifisere en fast eiendom eller borettslagsandel:

  • Fast eiendom: kommunenummer, gårdsnummer, bruksnummer og eventuelt festenummer og/eller seksjonsnummer.
  • Borettslagsandel: borettslagets organisasjonsnummer og andelsnummer. Merk: Angivelse av borettslagets eiendom (gnr. og bnr.) er ikke tilstrekkelig til å identifisere en borettslagsandel.

 4. Kreves det vitner på fullmaktsgivers signatur?
  Dersom fullmakten skal benyttes til å signere på skjøte, hjemmelsoverføring av borettslagsandel, pantedokument eller erklæring om arealoverføring, krever tinglysingsloven § 17, jf. § 13, at hjemmelshavers underskrift er bevitnet. To myndige vitner skal bekrefte at fullmaktsgivers signatur er skrevet eller vedkjent i vedkommende sitt nærvær, og at fullmaktsgiver er over 18 år.
   
  Tinglysingsforskriften § 3 regulerer nærmere kravene til vitnebekreftelse, og at advokater, eiendomsmeglere med flere kan bevitne en underskrift alene. Nærstående til fullmektigen ikke kan være vitner på fullmakten.

  Les mer om hvem som kan være vitner.


 5. Kreves ektefelle/registrert partners samtykke etter ekteskapsloven?
  Det følger av tinglysingsloven § 13 femte ledd, at tinglysingsmyndigheten skal kontrollere om en disposisjon krever samtykke etter ekteskapsloven. Fullmakter må derfor inneholde informasjon om fullmaktsgivers sivilstand. Dersom fullmaktsgiver er gift og eiendommen tjener som felles bolig, må også ektefellen samtykke på fullmakten. Ektefellens signatur må bevitnes.

 6. Er fullmakten tydelig på hvilke handlinger fullmektigen kan gjøre?
  Det må gå fram av fullmakten hvilke disposisjoner over eiendommen fullmektigen kan gjøre, helst med angivelse av hvilke tinglysingsdokumenter som kan signeres. En fullmakt som gir rett til å signere på skjøte og pantedokument, kan for eksempel ikke benyttes til å signere en avtale om veirett over eiendommen.

 7. Er fullmakten på et annet språk enn norsk?
  Hjelpedokumenter på fremmede språk, for eksempel fullmakter, trenger ikke oversettelse hvis innholdet er enkelt og forståelig. Dette gjelder fullmakter både på engelsk og andre fremmede språk. Vi må vurdere utenlandske dokumenter konkret når saken sendes inn til tinglysing, og kan kreve oversettelse hvis vi er i tvil om innholdet.
   
 8. Sendes fullmakten inn i original eller kopi?
  Fullmakten må som hovedregel legges ved i original. Dersom det likevel er behov for å benytte en kopi av fullmakten, må kopien være en attestert rett kopi, og det må være avgitt en inneståelseserklæring på kopien. I denne erklæringen må man stå inne for at fullmakten fortsatt gjelder, og erklæringen må være datert. Inneståelseserklæringen kan påtegnes av de samme personene som kan vitne alene på et tinglysingsdokument, jf. tinglysingsforskriften § 7 annet ledd, jf. § 3.

  Se hvem som kan vitne alene og innestå på kopi av fullmakter.