- Vi har hatt et mangfoldig program og flere forskjellige typer folk som har interesse for eiendomsrett, og det har vært veldig flinke foredragsholdere som alle har vært veldig positive, sier Haldis Framstad Skaare, som har vært arrangementsansvarlig for Kartverket.

Hun og resten av arrangørgjengen er strålende fornøyd etter to flotte dager i Sundvolden hotell sine nye lokaler. Deltakelsen, har som tidligere år, vært veldig bra. Innholdet har vært privat- og offentligrettslige temaer for de som jobber med tingsrett og eiendomsrett.

- Programmet har vært en dagpakke med ulike juss-temaer og en kveldspakke med tur i nærområdet og middag på hotellet hvor Drolsum stasjon sto for underholdningen, sier Jens Christian Leonthin, juridisk leder i Kartverket.

Faglige presentasjoner fra seminaret

Rettslige og praktiske problemstillinger ved elektronisk tinglysing (PDF)
Foredragsholder: Registerfører Haldis Framstad Skaare (for registerfører Anders Iversen), Kartverket

Rettslige problemstillinger knyttet til nye grunnboksutskrifter, herunder rubrisering av heftelser og prioritetskollisjoner (PDF)
Foredragsholder: Prof. emeritus Thor Falkanger, UiO og registerfører Haldis Framstad Skaare, Kartverket

Sletting av pantsatte kontrakter og rettigheter (PDF)
Foredragsholder: Prof. emeritus Thor Falkanger, UiO

Gjennomgang av jordskifterettens virkemidler, med særlig vekt på endring og avvikling av servitutter (PDF)
Foredragsholder: Jordskifterettsleder Arve Konstali, Lista jordskifterett

Due diligence ved salg av næringseiendom (PDF)
Foredragsholder: Advokat Reidar Myhre, Advokatfirmaet Thommessen

Gjennomgang av aktuelle avgjørelser i tinglysingssaker (PDF)
Foredragsholdere: Registerførerne Ola Høydal og Anne Ingeborg Sogn Øiom, Kartverket 

Avtale om jakt, fiske og fallretter - konsesjon etter 2003-loven og deling etter jordloven (PDF)
Foredragsholder: Fagdirektør Ingrid Aasen, Landbruks- og matdepartementet

Tinglysing av avtaler - kan det utløse krav om matrikulering i forkant? (PDF)
Foredragsholdere: Avdelingsdirektør Lars Elsrud, registerfører Karen Kavli Setnes og overingeniør Veronica Trygstad, Kartverket