Skip to content

Rundskriv for Tinglysingen

2.1 Tinglysingsgebyr

Problemstilling nr. 1

Bestemmelsen i forskrift om gebyr for tinglysing mv. § 4 nr. 3 fritar for betaling av tinglysingsgebyr ved tinglysing av melding som tingretten, gjeldsnemnda, eller bostyrer foretar i medhold av konkursloven eller panteloven.

Gjelder dette i et tilfelle der for eksempel en kommune har innløst et konkursbos legalpanterett, og tinglyser et pantedokument hvor kommunen trer inn i boets prioritet, det vil si beste prioritet, med henvisning til pantelovens § 6-4 fjerde ledd?

Det fremgår av Ot.prp. nr. 23 (2003-2004) s.64 at det ikke skal betales gebyr ved tinglysing av innløserens panterett i slike tilfeller. Gebyrfritak forutsetter imidlertid at det er bostyrer som er rekvirent.

 
Problemstilling nr. 2

I hvilke tilfeller gjelder redusert tinglysingsgebyr ved refinansiering av lån?

Tinglysingsgebyret er redusert i saker som gjelder refinansiering av lån innenfor samme låneramme, med samme pantsetter(e) og hvor samme panteobjekt stilles som sikkerhet. Gebyret for tinglysing av pantedokument ved refinansiering er 200 kroner. Regelen følger av forskrift om gebyr for tinglysing mv. § 1 andre ledd.

For at tinglysingsmyndigheten effektivt skal kunne skille ut dokumenter som kun gjelder refinansiering av lån, skal det krysses av i pantedokumentets øverste høyre hjørne for refinansiering, eller pantedokumentet må tydelig merkes med en av følgende tekster: 

  • "Refinansiering av lån innenfor samme låneramme, med samme pantsetter eller pantsettere og med samme panteobjekt."
  • "Refinansiering av lån, jf. gebyrforskriften § 1 andre ledd."

Vilkårene for å få redusert gebyr er at det er samme pantsettere, at samme panteobjekt stilles som sikkerhet og at refinansieringen er innenfor samme låneramme. Det er ikke nødvendig at refinansieringen kun gjelder ett tidligere låneforhold. Det gis redusert gebyr også ved samling av flere låneforhold til ett nytt. Det nye pantedokumentet må da være beløpsmessig innenfor summen av de tidligere låneforholdene. Refinansiering som helt eller delvis gjelder låneforhold i samme kredittinstitusjon/konsern faller også innenfor bestemmelsen.

Lavere gebyr for refinansiering beregnes kun i de tilfellene der det nye pantedokumentet tinglyses før det/de gamle slettes.

Tinglysingsgebyret for tinglysing i borettslagsandeler er regulert i forskriften § 2. Det er ikke fastsatt en tilsvarende bestemmelse om gebyrreduksjon ved refinansiering av lån med pant i borettslagsandeler. I slike tilfeller må det derfor betales gebyr på vanlig måte.


Problemstilling nr. 3

I hvilke tilfeller skal det betales tinglysingsgebyr ved overskjøting i forbindelse med omorganisering av selskaper?

Se problemstilling nr. 3 i kapittel 2.2 om forskjellen mellom omorganiseringer som bygger på skattemessig kontinuitet og selskapsrettslig kontinuitet.

To top