Skip to content

Rundskriv for Tinglysingen

15.2 Vedtak om konsesjon

Problemstilling nr. 1

I hvilke tilfeller skal tinglysingsmyndigheten kontrollere kjøpesummen av en eiendom opp mot vilkårene i konsesjonsvedtaket?

Kontroll av prisutviklingen er ett av momentene konsesjonsmyndighetene skal vurdere ved omsetning av landbrukseiendommer. Dette følger av konsesjonsloven § 9 første ledd nr. 1. I rundskriv fra Landbruks- og matdepartementet er det gitt videre føringer for at priselementet bare inngår i konsesjonsvilkårene når det samlede vederlaget for landbrukseiendommen er over 3,5 millioner kroner. Se rundskriv M-3/2002 fra departementet, med siste endring av beløpet i rundskriv M-2/2016.

For tinglysingsmyndighetens dokumentkontroll innebærer det at vi bare skal kontrollere at kjøpesummen i skjøtet er i samsvar med konsesjonsvedtaket i følgende tilfeller:

  1. Skjøtet gjelder eiendom som er landbrukseiendom, og
  2. Kjøpesummen er over 3,5 millioner kroner.


Problemstilling nr. 2

Skal vedtak om konsesjon sendes inn i original?

Nei, i motsetning til egenerklæringsskjemaet om konsesjonsfrihet er det fast praksis for å godta at innvilget konsesjon dokumenteres ved å sende inn kopi av konsesjonsvedtaket.


Problemstilling nr. 3

Kreves det konsesjon etter konsesjonsloven når det er gitt konsesjon i medhold av andre lover?

Rettigheter som er konsesjonspliktig etter vannfallrettighetsloven og energiloven § 3-1 er ikke konsesjonspliktig etter konsesjonsloven for erverv av fast eiendom, jf. konsesjonsloven § 2. Dersom det er gitt konsesjon etter vannfallrettighetsloven er det kun ervervet av selve rettigheten til vannfallet som er fritatt fra konsesjonsbehandling etter konsesjonsloven for fast eiendom. Dersom det i samme avtale gis rett til å erverve grunn for eksempel for oppføring av kraftstasjon, må dette ervervet konsesjonsavklares etter konsesjonsloven for erverv av fast eiendom. Dette er annerledes dersom det erverves rett etter energiloven. Vi forutsetter da at den aktuelle myndigheten også har avklart retten til å erverve nødvendig fast eiendom og vi krever ikke avklaring etter konsesjonsloven for erverv av fast eiendom.

Vannfallrettighetsloven gjelder erverv av fallrettighet som ved regulering antas å kunne utbringes til mer enn 4.000 naturhestekrefter. Dette gjelder i praksis de store kraftutbyggingene. Forlanges noe dokument tinglyst om et erverv som krever konsesjon eller annet vedtak etter vannfallrettighetsloven, og konsesjon eller vedtak ikke fremlegges, kan vi ikke nekte tinglysing, jf. vannfallrettighetsloven § 16. Dersom konsesjon eller vedtak mangler, eller det av andre grunner er tvilsomt om ervervet er i strid med loven, skal vi gjøre anmerkning i grunnboken og på dokumentet. Anmerkningen skal sendes departementet, som kan bestemme at den skal slettes.

Ved erverv av fallrettigheter for vannfall mindre enn 4 000 naturhestekrefter, gjelder vassdragsreguleringsloven og vannressursloven. Disse lovene regulerer ikke erverv av fast eiendom og er heller ikke omfattet av unntaket i konsesjonsloven for erverv av fast eiendom § 2. Der det er gitt fallrettighetskonsesjon etter disse lovene må vi derfor kreve at kommunen både avklarer ervervet av fallrettigheten etter konsesjonsloven § 3 og et eventuelt erverv av grunn etter de vanlige reglene i konsesjonsloven.
 

To top