Hva er grunnboken?

Grunnboken er et register over rettigheter i eiendom som har eksistert i flere hundre år. Tidligere i form av en bok med håndskrevne ark, derav ordet grunnbok, og i dag som et dataregister som forvaltes av Kartverket.

Grunnboken er offentlig, noe som er grunnlaget for selve tinglysingsordningen. Å tinglyse en rettighet eller forpliktelse som knytter seg til en eiendom innebærer å offentliggjøre at rettigheten eksisterer. På den måten vil for eksempel en potensiell kjøper kunne kontrollere om det er andre som har rettigheter i den eiendommen som han er interessert i å kjøpe.

Alle eiendommer og borettslagsandeler har et eget grunnboksblad i grunnboken. Grunnboksbladet består av en liste med stikkord som sier hva slags type dokumenter eller rettigheter som er tinglyst på den konkrete eiendommen, hvilken dato dokumentet er tinglyst, og hvilket dokumentnummer det har.

Alle kan se hva som er tinglyst i grunnboken gjennom Kartverkets nettjeneste Se eiendom eller bestille utskrifter av et grunnboksblad for hvilken som helst eiendom. Du kan også bestille kopi av et dokument som er tinglyst hvis du vil lese dokumentet i sin helhet.

Gjør oppslag i grunnboken i Se eiendom.

Bestill en grunnboksutskrift eller en kopi av et tinglyst dokument.

Ord og uttrykk i grunnboken

På grunnboksbladet brukes mange ord og uttrykk som er fremmede for folk flest. Du finner ordforklaringer til de mest brukte fremmedordene nedenfor (klikk på ordet). Hvis det er andre ord du ikke forstår kan du ringe Kartverkets kundesenter på telefon 32 11 80 00.

  • Hjemmelsopplysninger
  • Hjemmelshaver
  • Løpenummer
  • Heftelse
  • Obligasjon
  • Pantsettelseserklæring
  • Utleggsforretning
  • Prioritetsbestemmelse
  • Grunndata

Endre opplysninger som er tinglyst

Hvis du oppdager at det står noe i grunnboken som ikke stemmer med det som er avtalt om eiendommen, bør du oppdatere grunnboken ved å tinglyse nye dokumenter eller slette dokumenter som ikke gjelder lenger.

Tinglyse ny eier.

Tinglyse rettigheter som veiretter, forkjøpsretter, boretter osv.

Hvordan slette fra grunnboken?

Hvorfor tinglyse?

Når du tinglyser at du har fått eiendomsrett til en eiendom, eller en begrenset rettighet som for eksempel en veirett eller forkjøpsrett, så sier vi at rettigheten får rettsvern. Det betyr at rettigheten eller eierskapet blir beskyttet mot konkurranse fra andre som mener å ha den samme rettigheten eller en konkurrerende rettighet som du ikke vet om. Din tinglyste rettighet vil være beskyttet såfremt den konkurrerende rettigheten ikke er tinglyst, eller er tinglyst senere enn din rettighet. Reglene om rettsvern opererer altså etter prinsippet ”Først i tid, best i rett”, og mange er derfor opptatt av hvilken rettighet som har ”best prioritet” i grunnboken. En rettighet som ikke er tinglyst kan gå tapt. Derfor er det viktig å tinglyse de rettighetene man har.

Tinglysing er ikke et ”gyldighetsstempel”. Tinglysing er kun en registreringsordning for å offentliggjøre avtaler slik at de blir beskyttet mot konkurranse fra andre personer enn avtalepartene. Hvis partene er uenige om innholdet i avtalen, om rekkevidden av en rettighet eller om eierskapet til en eiendom, må uoverensstemmelsen primært løses gjennom kommunikasjon mellom partene og forsøk på å finne en minnelig løsning. Dersom en utenomrettslig løsning ikke lar seg gjøre må uoverensstemmelsen løses av domstolene på vanlig måte, uavhengig av om rettigheten er tinglyst eller ikke.

Les mer om tinglysing av rettsavgjørelser.