Foreldelse av rettsvernet

Noen tinglyste rettigheter mister rettsvernet når bestemte tidsfrister løper ut. Dette gjelder kun rettigheter som er ment å vare i et bestemt tidsrom, for eksempel en kjøpekontrakt, leieavtale eller panterett. Rettigheter som er ment å vare lengre, for alltid, eller for noens levetid, mister ikke rettsvernet etter disse bestemmelsene.

Les mer om tidsfristene for foreldelse i Rundskriv for tinglysingen kapittel 9.2.

Det er viktig å være klar over at det bare er rettsvernet tinglysingen gir, som faller bort. Hvorvidt heftelsen som sådan fortsatt består, er ikke et forhold som Kartverket kontrollerer. 

Kartverket sletter

Når foreldelsesfristene utløper, kan Kartverket av eget tiltak fjerne de tinglyste dokumentene fra grunnboken. Dette kalles sletting ex officio. Det finnes imidlertid ikke noe automatisk varslingssystem når fristene løper ut, og vi er i stor grad avhengig av påminnelser fra publikum. Dersom heftelsen blir stående i grunnboken en tid etter at foreldelsesfristen har løpt ut, er det viktig å være klar over at rettsvernet likevel er falt bort ved fristens utløp.

Hvis du vet om en heftelse som har mistet sitt rettsvern etter foreldelsesreglene, eller ønsker å få det vurdert, kan du sende oss et brev eller e-post og forklare saken.

Unngå foreldelse med retinglysing

Foreldelse av rettsvernet kan forhindres ved at rettigheten blir tinglyst på ny, innen fristens utløp. Dette kalles ”retinglysing”.

En begjæring om retinglysing må være registrert i grunnboken før fristens utløp, og heftelsen beholder da samme prioritet som det opprinnelig tinglyste dokumentet. En ny tidsfrist begynner å løpe fra datoen for retinglysing.

Påtegninger om prioritetsvikelse, transport, nedkvittering og pantefrafall avbryter ikke fristen.

Hvordan retinglyse

Dersom det er en obligasjon som skal retinglyses, må den originale obligasjonen sendes inn til Kartverket for ny tinglysing. Er det derimot et pantedokument som skal tinglyses på ny, stilles det ikke krav om at originalen må sendes inn. Det er likevel å anbefale at kravet om retinglysing skrives som en påtegning på selve pantedokumentet, men kan også skrives i et vedlagt følgebrev. Det er tilstrekkelig at panthaveren signerer på begjæringen om retinglysing, det kreves ikke ny underskrift fra pantsetteren.

Ved retinglysing av andre typer rettigheter, er det ikke nødvendig å sende inn det originale tinglyste dokumentet. Det er tilstrekkelig at den som er rettighetshaver sender inn et brev til Kartverket, og ber om retinglysing. Husk å identifisere det tinglyste dokumentet med tinglysingsdato og dokumentnummer, og oppgi hva slags type rettighet det gjelder. Eiendommen må også identifiseres med gårds- og bruksnummer, og hvilken kommune eiendommen ligger i.

Dersom begjæringen om retinglysing kommer inn etter fristens utløp, mister heftelsen sin opprinnelige prioritet, og får nytt rettsvern fra datoen for den siste tinglysingen. Dette gjelder uavhengig av om tinglysingsmyndigheten har slettet heftelsen fra grunnboken på eget initiativ, eller om heftelsen fortsatt står der. Dokumentet vil bli vurdert som om det ble tinglyst for første gang, med de samme kravene til hjemmelshavers underskrift, bevitnelse osv.

Tinglysingsgebyret for retinglysing i fast eiendom er 585 kroner, og i borettslagsandeler 480 kroner. Dette gjelder uansett om dokumentet blir tinglyst før eller etter fristens utløp. Retinglysing av utleggsforretninger er fritatt for gebyr.

Elektronisk retinglysing

Virksomheter med avtale og tilgang til elektronisk tinglysing kan også tinglyse på nytt gjennom det elektroniske grensesnittet. Gebyret ved elektronisk tinglysing er 540 kroner for fast eiendom og 440 kroner for andeler i borettslag.

Se prisliste for fast eiendom og borettslagsandeler.