Panthaveren kan slette

Et pantedokument eller en obligasjon kan enklest slettes fra grunnboken ved at panthaveren ber om det og sender inn det originale pantedokumentet til Kartverket. Slettebegjæring kan skrives på selve pantedokumentet eller i et brev som legges ved pantedokumentet når det sendes inn.

Tidligere var det et absolutt krav at det originale pantedokumentet måtte sendes inn for å få det slettet fra grunnboken, såfremt det ikke var et «uomsettelig» pantedokument. I dag er det i mange tilfeller tilstrekkelig å sende inn en løs erklæring, eventuelt en kopi av det tinglyste pantedokumentet for å få det slettet. Vilkåret for å få slettet et pantedokument uten å sende inn det originale dokumentet er at det ikke inneholder en «skylderklæring». I dagens standardiserte pantedokumenter, i bruk siden 2001, henvises det til «pantsetter» og «pantekravets størrelse». Dokumentet inneholder ingen erklæring om skyld, og kalles gjerne enkle pantedokumenter. Slike dokumenter kan slettes på en løs erklæring.

En løs erklæring kan eksempelvis utformes slik: ”Pantedokument med dokumentnummer [doknr.] / [tingl. år] bes slettet”. Erklæringen dateres og signeres av panthaveren. Dersom panthaveren er en bank eller et annet foretak bør også foretakets stempel påføres.

Eldre pantedokumenter blir kalt obligasjoner. Disse dokumentene inneholder en skylderklæring. Der blir pantsetter identifisert som «skyldner» og det kommer også frem i dokumentet at han «erklærer å skylde» et beløp. Dette gjør at dokumentet følger reglene for omsetningsgjeldsbrev. Dersom man vil slette en obligasjon man sende inn originalen. Kravet følger av tinglysingsloven § 32 andre ledd. De samme kravene om at panthaver må signere gjelder også her.

Les mer om signaturrett for norske og utenlandske foretak.

I mange tilfeller kan man enkelt identifisere om et pantedokument kan slettes uten originalen. I grunnboken skilles det mellom «pantedokument» og «obligasjon». Dersom heftelsen er registrert som et «pantedokument» kan det slettes på løs erklæring. Er heftelsen registrert som en «obligasjon» i grunnboken må originalen sendes inn. Det kan finnes unntak så det er alltid en fordel å sende inn det originale dokumentet, uansett om det er et pantedokument eller obligasjon.

Hvis pantobligasjon har forsvunnet

Hvis en obligasjon har forsvunnet, og det er mindre enn 20 år siden den ble tinglyst, må det slettes ved mortifikasjon. Dette gjelder ikke enkle pantedokumenter, uomsettelige obligasjoner, pantsettelseserklæringer og noterte pant 

Mortifikasjonssaker føres hos Brønnøy tingrett. Før du tar kontakt med Brønnøy tingrett, bør du bestille en kopi av det dokumentet du ønsker å mortifisere.

Bestille en kopi av et tinglyst dokument.

Les mer om kostnader og gangen i mortifikasjonssaker hos Brønnøy tingrett.

En mortifikasjonsdom kan sendes til tinglysing av den som ønsker obligasjonen slettet eller gjenopprettet, avhengig av dommens innhold. Husk å oppgi innsenders navn, adresse og fødsels- eller organisasjonsnummer, slik at dokumentet blir returnert til riktig person etter tinglysing.

Dersom den bortkomne obligasjonen er tinglyst for mer enn 20 år siden kan den slettes hos Kartverket etter kunngjøring, uten mortifikasjon hos Brønnøy tingrett. Les mer om sletting etter kunngjøring.

Foreldelse av rettsvernet etter 30 år

Dersom det er gått mer enn 30 år siden heftelsen ble tinglyst vil rettsvernet i enkelte tilfeller være bortfalt etter lovbestemte tidsfrister. Dette må imidlertid vurderes konkret fra sak til sak og avhenger av hva slags type dokument som er tinglyst og innholdet i avtalen. Hvis du ønsker at vi skal vurdere om rettsvernet er bortfalt kan du sende oss et forklarende brev sammen med en kopi av det tinglyste dokumentet.

Les mer om sletting ved foreldelse.

Slette elektronisk

De aktørene som har avtale om elektronisk tinglysing kan slette pantedokumenter elektronisk. Dette gjelder både pantedokumenter som er tinglyst elektronisk, og pantedokumenter som er tinglyst på papir. Banker kan slette både enkle pantedokumenter og pantobligasjoner elektronisk. Andre foretak kan bare slette enkle pantedokumenter. Reglene følger av tinglysingsloven § 32. Se også Rundskriv for Tinglysingen kapittel 9.1 problemstilling nr. 1.

Slette pantsettelseserklæringer

I grunnboka har enkelte panteheftelser overskriften "Pantsettelseserklæring", istedenfor en av de vanlige overskriftene "Pantedokument" eller "Obligasjon". Overskriften "Pantsettelseserklæring" blir gitt til panteretter som er skrevet på et annet type dokument enn et vanlig pantedokument. Dette kan for eksempel være en panterett som er tatt inn i en seksjoneringsbegjæring, en festekontrakt eller et skjøte. Hvilket type dokument som ligger til grunn for panteretten, kan ha betydning for spørsmålet om sletting. Hvis du er usikker på hva slags dokument som er tinglyst, bør du bestille en kopi.

Med mindre det underliggende forholdet setter begrensninger for det, kan en pantsettelseserklæring slettes uten at det originale dokumentet sendes inn. Panthaverne kan skrive et brev til Kartverket hvor de ber om at panteretten slettes, og angi hvilken dato og dokumentnummer panteretten har fått i grunnboken. Det må også opplyses om hvilken eiendom eller borettslagsandel panteretten er tinglyst på.

Notert pant i borettslagsandeler

Grunnboken åpnet for registrering av borettslagsandeler 1. juli 2006. Før dette tidspunktet kunne det ikke etableres rettsvern for panteretter i borettslagsandeler gjennom tinglysing. Rettsvern ble etablert etter tidligere gjeldende regler om håndpant og notifikasjon i panteloven § 3-2 og § 4-3.

Pant etablert etter eldre rettsvernsregler var notert hos forretningsfører i borettslaget med en notifikasjonsdato, derav begrepet notert pant. Panthaver overtok adkomstdokument/andelsbrev eller besittelseserklæring fra forretningsfører i borettslaget, som en garanti for at andelseieren ikke skulle rå over andelen uten panthavers samtykke.

Ved innregistrering av eldre borettslag i grunnboken, ble det samtidig gitt melding om eksisterende noterte pant i andelene. Disse ble tinglyst som "notert pant" eller "notert tvangspant" på andelenes grunnboksblad.

Ved sletting av notert pant er det ikke nødvendig å sende inn originale pantedokumenter. Panthaveren kan slette et notert pant fra grunnboken på to måter:

  1. Sende inn besittelseserklæringen som er tilknyttet panteretten, påført en anmodning om sletting, eller
  2. Sende inn anmodning om sletting av panteretten i et vanlig brev. Brevet må inneholde: borettslagets navn og organisasjonsnummer, samt andelsnummer, og panterettens dokumentnummer i grunnboken og årstall for tinglysing, eller panthavers navn og notifikasjonsdato.

Anmodningen om sletting må underskrives panthaver. Hvis panthaver er en bank eller et annet foretak skal også foretakets stempel påføres. Underskriften og stempelet må være i original. Husk å legge ved en tinglysingsgjenpart.

Foreldelse av rettsvern etter 30 år vil ikke bli aktuelt for noterte pant i borettslagsandeler før tidligst i år 2036, ettersom det er datoen for tinglysing som starter 30-årsfristen, ikke datoen for notifikasjon. Tilsvarende vil noterte tvangspant miste sitt rettsvern 5 år etter tinglysingsdatoen.

Les mer om sletting av utlegg.