Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Arbeidsutvalg for Plan- og temadata i Vestfold og Telemark fylke

I Vestfold og Telemark fylke er det et felles arbeidsutvalg for plan- og temadata (AUPT). Utvalget skal drøfte behov for data, verktøy, kompetanse og samarbeid innen plan- og temadata.

Mandat

AUPT skal være en møteplass hvor partene i Norge digitalt for Vestfold og Telemark presenterer og drøfter saker knyttet til produksjon, formidling og bruk av plan- og temadata. Dette inkluderer kurs, informasjon og tekniske/ faglige utfordringer. Utvalget rapporterer fast til Temadataforum.

Utvalget skal:

  • Være et lokalt fagforum for utarbeidelse og bruk av plan- og temadata. Målet er å sikre relevant plan- og temadata med høy kvalitet og god formidling av disse
  • Fungere som lokal forankring av geodataarbeidet i fylket
  • Bidra med innspill fra brukere lokalt/ regionalt til andre samarbeidsfora i infrastrukturen, bl.a. Temadataforum
  • Bidra til kurs/ kompetanseheving innen fagområdet

AU-Plan- og temadata skal i 2022 møtes to ganger. Ett møte tidlig på året og ett møte i august/ september.

Medlemmer i Arbeidsutvalg for Plan- og temadata 2022
Representant for Navn Kommer fra
Fylkeskommunen Kristian Ingdal Vestfold og Telemark fylkeskommune
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark Gunnar Kleven Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
Statens vegvesen Turid Vongraven Statens vegvesen region sør
Kommunene Tor Flom Nome kommune (Midt-Telemarksamarbeidet)
Kommunene Tove Fagerbæk Siljan kommune (Grenlandsamarbeidet)
Kommunene Kolbjørn Hem Larvik kommune
Kommunene Kåre Conradsen Tønsberg kommune (Kommunesamarbeidet, Vestfold)
Energi Kai Gunnar Jore Skagerak Energi
Norge digitalt sekretariatet Jon Arne Trollvik Kartverket Vestfold og Telemark
Norge digitalt sekretariatet Leif Kåre Knutsen Kartverket Vestfold og Telemark (leder)
Share