Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Fylkesgeodataplan for Rogaland

Fylkesgeodataplanen 2023-2026 med tilhørande handlingsplan vart vedteken av fylkesgeodatautvalet i Rogaland 25. oktober 2022. Planen gjeld for fire år og vert revidert årleg.

Kartverket Rogaland er sekretariat for fylkesgeodatautvalet i Rogaland, og utarbeider utkast til nye geodataplanar. Utkastet er basert på mottekne innspel om kartleggingsbehov, ønska prioriteringar frå partane i fylket og føringar gitt frå myndigheitene.

Det er fylkesgeodatautvalet for Rogaland som vedtek geodataplanen og hovudsatsingsområda i planperioden.

Hovudsatsingsområda i planperioden

Fylkesgeodatautvalet i Rogaland vil ha følgande fokusområde og satsingar i planperioden:

 • Sluttføre vegadresser i Rogaland.
 • Få alle relevante detalj- og reguleringsplanar over på digitalt vektorformat.
 • Auke tilgjenget til oppdaterte plandata gjennom sentral forvaltning (geosynkronisering).
 • Gjennomføre regionsvise møte med dei samarbeidande kommunane.
 • Få fleire datasett inn i Det offentlege kartgrunnlaget (DOK).
 • Gi grunnlag for å førebygge og handsame kriser på ein betre måte.
 • Vidare utvikling av prosjektet Temadata Rogaland.
 • Hamnedata i sentral felles kartdatabase (SFKB).
 • Djupnedata, inkludert oppfølging av Marine grunnkart i kystsona.
 • Sluttføre resterande mellombels forretningar (MF) og attståande forretningar utan fullført oppmåling (MUF).
 • Følge opp arbeidet i faggruppene for BI-verktøy og analyseverktøy, samt brukarforum for Nasjonal vegdatabank (NVDB).
 • Sikre samordning mot aktivitetar i nasjonal geodatastrategi:
  • Halde oss orientert om aktivitetar i geodatastrategien.
  • Vere ein aktiv bidragsytar til å koma med innspill til nasjonale satsingar.
 • Forbetre kvalitet på AR5.
 • Laserpunktskanning (minst 10 pkt/m2) av strøm-/signal-førende luftnett for nødvendig datafangst til NRL (luftfartshinder) rapportering.

Fylkesgeodataplanens oppbygging

Geodataplanen er ein plan for Noreg digitalt-samarbeidet i dei enkelte fylka. Han omhandlar det dei lokale partane samarbeider om eller planlegg å samarbeide om i sin region. Arbeid som dei enkelte partane har ansvar for, men som ikkje er omfatta av samarbeidet, er ikkje ein del av denne fylkesgeodataplanen.

Planen har av to delar:

 • Eit fellesdokument som er likt i alle fylka i landet. Dette dokumentet inneheld generell informasjon og overordna føringar for det lokale geodatasamarbeidet i Noreg digitalt. Her er det ei kort innføring i korleis Noreg digitalt-samarbeidet er organisert og kva som er dei viktigaste rammevilkåra for samarbeidet lokalt. Dette dokumentet skal vere likt for alle fylke og ikkje endrast lokalt.
 • Ein fylkesgeodataplan som er utarbeidd spesielt for eit fylke eller ein region. Fylkesgeodataplanen handlar om dei aktivitetane det blir samarbeidd om lokalt.

I tillegg er det utarbeida ein handlingsplan som samstiller alle tiltaka for kvart enkelt prosjekt.

Kontakt

Norge digitalt

Norge digitalt er et samarbeid mellom virksomheter som har ansvar for å fremskaffe stedfestet informasjon og/eller som er store brukere av slik informasjon.

Forvaltning av kartdata

Veiledninger, verktøy og rutiner for forvaltning, drift og vedlikehold av kartdata som inngår i Felles kartdatabase (FKB).

Geovekst

Geovekst er et samarbeid om felles etablering, forvaltning, drift, vedlikehold og bruk av geografisk informasjon.

Share